REKLAMA

PKP CARGO S.A.: wyniki finansowe

2022-08-26 00:26
publikacja
2022-08-26 00:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_okres_6_miesiecy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_Skrocone_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_PKP_CARGO_S.A._za_okres_6_miesiecy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_I_polrocze.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_z_przegladu_Skroconego_Srodrocznego_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_dotyczace_Sprawozdania_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_dotyczace_Srodrocznego_Skroconego_Jednostkowego_Sprawozdania_Finansowego_PKP_CARGO_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_dotyczace_Srodrocznego_Skroconego_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_Grupy_PKP_CARGO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Grupa Kapitałowa PKP CARGO półrocze / 2022 półrocze/2021 półrocze / 2022 półrocze/2021
I. Przychody z działalności operacyjnej 2477,3 2067,8 533,6 454,7
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjne 6,1 (128,3) 1,3 (28,2)
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (46,9) (155,0) (10,1) (34,1)
IV. Zysk / (strata) netto (42,4) (130,0) (9,1) (28,6)
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 2,2 (76,0) 0,5 (16,7)
VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)
VIII. Zysk / (strata) na akcję (0,95) (2,90) (0,20) (0,64)
IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (0,95) (2,90) (0,20) (0,64)
X. Przepływy pieniężne netto 320,0 190,7 68,9 41,9
z działalności operacyjnej
XI. Przepływy pieniężne netto (430,8) (371,7) (92,8) (81,7)
z działalności inwestycyjnej
XII. Przepływy pieniężne netto (31,7) (16,7) (6,8) (3,7)
z działalności finansowej
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych (142,5) (197,7) (30,7) (43,5)
i ich ekwiwalentów
XIV. 2022-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2021-12-31
XV. Aktywa trwałe 6 397,4 6 458,7 1 366,8 1 404,3
XVI. Aktywa obrotowe 1 128,0 1 139,0 241,0 247,6
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane 5,1 15,7 1,1 3,4
jako przeznaczone do sprzedaży
XVIII. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 478,4 486,9
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 042,8 3 040,6 650,1 661,1
XX. Zobowiązania długoterminowe 2 534,6 2 833,8 541,5 616,1
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 953,1 1 739,0 417,3 378,1
XXII. PKP CARGO S.A. 2022-01-01 2021-01-01 2022-01-01 2021-01-01
XXIII. 2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30
XXIV. Przychody z działalności operacyjnej 1 830,9 1 497,4 394,4 329,3
XXV. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (19,9) (144,3) (4,3) (31,7)
XXVI. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (45,0) (151,4) (9,7) (33,3)
XXVII. Zysk / (strata) netto (35,6) (122,9) (7,7) (27,0)
XXVIII. Całkowite dochody (10,2) (81,4) (2,2) (17,9)
XXIX. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXX. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXXI. Zysk / (strata) na akcję (0,80) (2,74) (0,17) (0,60)
XXXII. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (0,80) (2,74) (0,17) (0,60)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 277,3 92,8 59,7 20,4
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (386,7) (334,4) (83,3) (73,5)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5,4) 77,3 (1,1) 17,0
XXXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (114,8) (164,3) (24,7) (36,1)
XXXVII. 2022-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2021-12-31
XXXVIII. Aktywa trwałe 6 016,8 6 031,2 1 285,5 1 311,3
XXXIX. Aktywa obrotowe 660,6 681,3 141,1 148,1
XL. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 5,0 14,9 1,1 3,2
XLI. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 478,4 486,9
XLII. Kapitał własny 2 802,5 2 812,7 598,7 611,5
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 2 171,6 2 442,9 464,0 531,1
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 708,3 1 471,8 365,0 320,0


Dane finansowe w walucie EUR są wyrażone w
mlnW okresach objętych Śódrocznym Skróconym
Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO
oraz Śródrocznym Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym PKP
CARGO S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku do
przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące
średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy
Bank Polski:


Kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.06.2022
- 4,6806 PLN/EUR,31.12.2021 - 4,5994 PLN/EUR,Średni
kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na dzień ostatni każdego miesiąca w danym okresie:01.01
- 30.06.2022 - 4,6427 PLN/EUR01.01 - 30.06.2021 - 4,5472 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 6 miesięcy.pdfŚródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 6 miesięcy.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres 6 miesięcy
Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres 6 miesięcy.pdfŚródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres 6 miesięcy.pdf Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres 6 miesięcy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze
Raport biegłego z przeglądu Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.pdfRaport biegłego z przeglądu Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.pdf Raport biegłego z przeglądu Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego.pdfRaport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego.pdf Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie dotyczące Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.pdfOświadczenie dotyczące Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.pdf Oświadczenie dotyczące Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Oświadczenie dotyczące Śródrocznego Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A..pdfOświadczenie dotyczące Śródrocznego Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A..pdf Oświadczenie dotyczące Śródrocznego Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A.
Oświadczenie dotyczące Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO.pdfOświadczenie dotyczące Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO.pdf Oświadczenie dotyczące Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy PKP CARGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-26 Dariusz Seliga Prezes Zarządu
2022-08-26 Maciej Jankiewicz Członek Zarządu ds. Finansowych
2022-08-26 Jacek Rutkowski Członek Zarządu ds. Handlowych
2022-08-26 Marek Olkiewicz Członek Zarządu ds. Opreacyjnych
2022-08-26 Zenon Kozendra Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki