REKLAMA

PEKABEX: wyniki finansowe

2022-09-29 22:42
publikacja
2022-09-29 22:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Kapitalowa_PEKABEX_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_PEKABEX_2022_Raport_polroczny_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PEKABEX_S.A._2022_PSF_MSSF_skrocone_raport_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PEKABEX_2022_PSSF_MSSF_skrocone_raport_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane skonsolidowane Grupy kapitałowej Pekabex SA
I. Sprawozdanie z wyniku 01.01 do 30.06.2022 01.01 do 30.06.2021 01.01 do 30.06.2022 01.01 do 30.06.2021
II. Przychody ze sprzedaży 837 954 639 547 180 490 140 647
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 235 31 464 9 097 6 920
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 35 149 27 117 7 571 5 964
V. Zysk (strata) netto 28 003 22 155 6 032 4 872
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 27 619 22 172 5 949 4 876
VII. Zysk na akcję (PLN) 1,11 0,89 0,24 0,20
VIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 1,11 0,89 0,24 0,20
IX. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,6427 4,5472
X. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 01.01 do 30.06.2022 01.01 do 30.06.2021 01.01 do 30.06.2022 01.01 do 30.06.2021
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 401 (22 878) 517 (5 031)
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 034) (7 746) (1 946) (1 704)
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 36 095 21 674 7 775 4 767
XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 29 461 (8 950) 6 346 (1 968)
XV. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,6427 4,5472
XVI. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XVII. Aktywa 1 371 882 1 220 339 293 100 265 326
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 205 372 210 018 43 877 45 662
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 721 814 604 699 154 214 131 474
XX. Kapitał własny 444 696 405 622 95 008 88 190
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 413 271 380 542 88 294 82 737
XXII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,6806 4,5994
Dane jednostkowe Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
XXIII. Sprawozdanie z wyniku 01.01 do 30.06.2022 01.01 do 30.06.2021 01.01 do 30.06.2022 01.01 do 30.06.2021
XXIV. Przychody ze sprzedaży 9 390 8 450 2 022 1 858
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 896 3 674 1 270 808
XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 158 9 943 1 326 2 187
XXVII. Zysk (strata) netto 4 980 9 175 1 073 2 018
XXVIII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 980 9 175 1 073 2 018
XXIX. Zysk na akcję (PLN) 0,20 0,37 0,04 0,08
XXX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,20 0,37 0,04 0,08
XXXI. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,6427 4,5472
XXXII. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 01.01 do 30.06.2022 01.01 do 30.06.2021 01.01 do 30.06.2022 01.01 do 30.06.2021
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 926 500 3 861 110
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 095 (8 841) 667 (1 944)
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (25 214) 37 277 (5 431) 8 198
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (4 193) 28 937 (903) 6 364
XXXVII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,6427 4,5472
XXXVIII. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXXIX. Aktywa 270 529 280 561 57 798 61 000
XL. Zobowiązania długoterminowe 76 343 74 644 16 311 16 229
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 23 625 41 172 5 048 8 952
XLII. Kapitał własny 170 560 164 746 36 440 35 819
XLIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 170 560 164 746 36 440 35 819
XLIV. Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,6806 4,5994
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal">
<span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">Porównywalne
dane dotyczące</font></span><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black"><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej, jak i jednostkowego</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">sprawozdania
z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane według stanu</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">na
dzień 31 grudnia 2021 roku.</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Zasady
przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro </span></font><br/><br/><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">Wybrane
dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">1.
Poszczególne pozycje aktywów</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">oraz
kapitału własnego i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 roku -</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">według
średniego kursu obowiązującego na dzień 30 czerwca 2022 roku -</span></font>
</p>
<span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">4,6806
złotych/euro</font></span><br/><span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">2.
Poszczególne pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na</font></span><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black"><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">dzień
31 grudnia 2021 roku - według średniego kursu obowiązującego na</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">dzień
31 grudnia 2021 roku - 4,5994 złotych/euro</span></font><br/><span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">3.P</font></span>oszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z <font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">przepływów
pieniężnych za okres sześciu miesięcy 2022 roku - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">okresu
od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku - 4,6427 złotych/euro</span></font><br/><span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black">4.</font></span>
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z <font size="9.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black"><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">przepływów
pieniężnych porównywalnych danych finansowych za okres sześciu miesięcy
2021 roku - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na</span><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">ostatni
dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 30 czerwca
2021 roku - 4,5472 złotych/euro</span></font>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa Kapitałowa PEKABEX Sprawozdanie Zarządu z działalności 06.2022.pdfGrupa Kapitałowa PEKABEX Sprawozdanie Zarządu z działalności 06.2022.pdf Grupa Kapitałowa PEKABEX Sprawozdanie Zarządu z działalności 06.2022.pdf
Grupa Kapitałowa PEKABEX_2022_Raport półroczny 2022.pdfGrupa Kapitałowa PEKABEX_2022_Raport półroczny 2022.pdf Grupa Kapitałowa PEKABEX_2022_Raport półroczny 2022
PEKABEX S.A. 2022 PSF MSSF skrócone_raport audytora.pdfPEKABEX S.A. 2022 PSF MSSF skrócone_raport audytora.pdf PEKABEX S.A. 2022 PSF MSSF skrócone_raport audytora.pdf
GK PEKABEX 2022 PSSF MSSF skrócone_raport audytora.pdfGK PEKABEX 2022 PSSF MSSF skrócone_raport audytora.pdf GK PEKABEX 2022 PSSF MSSF skrócone_raport audytora.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu Robert Jędrzejowski
2022-09-29 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu Beata Żaczek
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki