REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ODLEWNIE: wyniki finansowe

2021-11-15 08:11
publikacja
2021-11-15 08:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
InformacjaDodatkowa3kw.2021r.-sig-sig-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 160 068 113 560 35 114 25 565
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 119 14 166 3 975 3 189
III. Zysk (strata) brutto 18 499 15 019 4 058 3 381
IV. Zysk (strata) netto 14 311 11 942 3 139 2 688
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 523 10 214 4 283 2 299
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 765 -3 910 -1 484 -880
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 326 -5 856 -1 168 -1 318
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 432 448 1 630 101
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 137 220 112 502 29 618 24 852
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 547 29 672 9 615 6 555
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 167 19 673 7 159 4 346
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 92 673 82 830 20 003 18 298
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 164 30 996 6 511 6 847
XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 109 621 20 109 621 20 109 621 20 109 621
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,83 0,74 0,18 0,17
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,83 0,74 0,18 0,17
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,61 4,10 0,99 0,91
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,61 4,10 0,99 0,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


W okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.
nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego, na którą składa się
20 109 621 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2021-11-15 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2021-11-15 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 51 730 51 839 51 022 51 334
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 223 2 381 153 257
wartość firmy
- koszty zakończonych prac rozwojowych 594 97
- inne wartości niematerialne i prawne 1 629 56
2. Rzeczowe aktywa trwałe 48 005 48 237 49 897 49 960
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 502 1 221 972 1 117
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 502 1 221 972 1 117
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 85 490 77 316 59 501 60 752
1. Zapasy 21 467 17 980 16 394 15 915
2. Należności krótkoterminowe 35 082 28 441 21 738 24 701
2.1. Od jednostek powiązanych 51 1 19 56
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 35 031 28 440 21 719 24 645
3. Inwestycje krótkoterminowe 28 380 29 740 21 021 19 564
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 28 380 29 740 21 021 19 564
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 380 29 740 21 021 19 564
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 561 1 155 348 572
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 416 416
A k t y w a r a z e m 137 220 129 155 110 939 112 502
PASYWA
I. Kapitał własny 92 673 86 844 84 717 82 830
1. Kapitał zakładowy 30 164 30 164 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy 44 306 44 306 35 999 35 999
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 43 11 -37 3
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 3 849 3 890 3 890 3 890
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto 14 311 8 473 13 869 11 942
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 547 42 311 26 222 29 672
1. Rezerwy na zobowiązania 8 246 6 515 5 570 5 771
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 898 1 272 1 242 1 277
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6 041 4 889 3 963 4 058
a) długoterminowa 2 691 2 691 2 626 2 796
b) krótkoterminowa 3 350 2 198 1 337 1 262
1.3. Pozostałe rezerwy 307 354 365 436
długoterminowe
a) krótkoterminowe 307 354 365 436
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
2. Zobowiązania krótkoterminowe 33 167 32 182 17 281 19 673
2.1. Wobec jednostek powiązanych 103 222 18 155
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.2. Wobec pozostałych jednostek 32 853 31 516 17 263 19 364
2.3. Fundusze specjalne 444 154
3. Rozliczenia międzyokresowe 3 134 3 614 3 371 4 228
Ujemna wartość firmy
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 134 3 614 3 371 4 228
a) długoterminowe 1 545 1 943 2 063
b) krótkoterminowe 2 069 1 428 2 165
P a s y w a r a z e m 137 220 129 155 110 939 112 502
Wartość księgowa 92 673 86 844 84 301 82 414
Liczba akcji (w szt.) 20 109 621 20 109 621 20 109 621 20 109 621
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,61 4,32 4,19 4,10
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 20 109 621 20 109 621 20 109 621 20 109 621
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,61 4,32 4,19 4,10
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020
1. Należności warunkowe 3 073 3 471 4 175 4 375
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 3 073 3 471 4 175 4 375
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych 3 073 3 471 4 175 4 375
2. Zobowiązania warunkowe 35 428 35 428 35 397 43 319
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych
weksle własne in blanco zabezpieczające przyznane limity kredytowe
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 35 428 35 428 35 397 43 319
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 055 2 055
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych 8 173 8 173 10 197 18 119
- weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez bank w ramach umów kredytowych 25 200 25 200 25 200 25 200
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 38 501 38 899 39 572 47 694
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 60 025 160 068 33 909 113 560
- od jednostek powiązanych 70 175 71 213
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 58 944 158 105 33 796 113 088
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 081 1 963 113 472
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 49 084 131 721 28 542 90 550
- jednostkom powiązanym 35 150 62 185
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 48 220 130 153 28 480 90 263
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 864 1 568 62 287
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 941 28 347 5 367 23 010
IV. Koszty sprzedaży 1 315 3 452 756 2 764
V. Koszty ogólnego zarządu 2 744 7 830 2 565 8 413
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 6 882 17 065 2 046 11 833
VII. Pozostałe przychody operacyjne 946 2 147 1 767 4 115
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 17 45
2. Dotacje 711 1 612 1 613 3 451
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 28 3 173
4. Inne przychody operacyjne 233 507 134 446
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 485 1 093 355 1 782
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 8 38
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 278 760 220 947
3. Inne koszty operacyjne 199 295 135 835
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 343 18 119 3 458 14 166
X. Przychody finansowe 381 400 204 942
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: -19 1 2
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 400 400 203 940
XI. Koszty finansowe -151 20 44 89
1. Odsetki w tym: 4 18 8 53
dla jednostek powiązanych
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 2 26 26
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne -155 10 10
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 7 875 18 499 3 618 15 019
XIII. Podatek dochodowy 2 037 4 188 796 3 077
a) część bieżąca 1 692 4 062 661 2 902
b) część odroczona 345 126 135 175
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 5 838 14 311 2 822 11 942
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 16 690 14 543
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 109 621 19 714 022
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,83 0,74
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 rok 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 84 717 84 717 76 896 76 896
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 84 717 84 717 76 896 76 896
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 30 164 30 996 30 996 30 996
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -832
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
a) zmniejszenia (z tytułu) 832
- umorzenia akcji (udziałów) 832
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 164 30 164 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 44 306 35 999 26 250 26 250
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 8 307 9 749 9 749
a) zwiększenia (z tytułu) 8 307 9 749 9 749
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7 891 9 610 9 610
- dywidenda przypadajaca na akcje własne 139 139
- umorzenia udziałów (akcji) poniżej wartości nominalnej 416
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 44 306 44 306 35 999 35 999
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 11 -37 -30 30
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 32 80 33 -27
a) zwiększenia (z tytułu) 32 80 33 33
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego
32 80 33 33
b) zmniejszenia (z tytułu) 60
zbycia środków trwałych
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 60
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 43 43 3 3
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 890 3 890 784 784
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -41 -41 3 106 3 106
a) zwiększenia (z tytułu) 4 060 4 060
- z podziału zysku na zakup akcji własnych 3 000 3 000
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników
960 960
- z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19
100 100
b) zmniejszenia (z tytułu) 41 41 954 954
- wypłata jedhnorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki 954 954
- wypłata wsparcia związanego z pandemią COVID-19 41 41
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 849 3 849 3 890 3 890
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 869 18 836 18 836
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13 869 18 836 18 836
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 869 18 836 18 836
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 13 869 18 836 18 836
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 7 891 9 610 9 610
- przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy 4 060 4 060
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 5 028 5 027 5 027
- dywidenda przypadajaca na akcje własne 139 139
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowe nagrody rocznej dla pracowników Spółki 950
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto 14 311 14 311 11 942 11 942
a) zysk netto 14 311 14 311 11 942 11 942
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 92 673 92 673 82 830 82 830
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 92 673 92 673 82 830 82 830
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 5 838 14 311 2 821 11 942
II. Korekty razem -261 5 212 1 799 -1 728
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 553 7 666 2 670 8 024
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 73
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 14 6 49
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 8 38 -17 -45
5. Zmiana stanu rezerw 1 731 2 676 -1 117 -811
6. Zmiana stanu zapasów -3 487 -5 074 -1 384 -1 293
7. Zmiana stanu należności -6 641 -13 343 -1 144 -4 895
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 103 14 768 4 678 1 300
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 650 -3 051 559 71
10. Inne korekty 2 116 1 445 -2 452 -4 129
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 577 19 523 4 621 10 214
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 17 45
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17 45
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 311 6 765 961 3 955
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 311 6 765 961 3 955
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 311 -6 765 -944 -3 910
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 397 705 1 554 2 629
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 342 342
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 397 705 1 212 2 287
II. Wydatki 6 022 6 031 5 034 8 485
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 027 5 027 5 027 5 027
2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 991 991
3. Spłaty kredytów i pożyczek 1 3 409
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
4. Odsetki 4 13 6 49
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 625 -5 326 -3 480 -5 856
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 359 7 432 197 448
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 359 7 359 197 448
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -73
F. Środki pieniężne na początek okresu 29 739 20 948 19 366 19 115
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 28 380 28 380 19 563 19 563
- o ograniczonej możliwości dysponowania 392 392 383 383


Na kwotę innych korekt wykazaną w
przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej składają się:-
rozliczenie dotacji do projektów celowych w wysokości 1 365 tys. zł-
różnice kursowe z przeliczenia Oddziału w Niemczech 80 tys. zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
InformacjaDodatkowa3kw.2021r.-sig-sig-sig.pdfInformacjaDodatkowa3kw.2021r.-sig-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa za 3 kw. 2021 r.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki