REKLAMA

MFO S.A.: wyniki finansowe

2021-11-25 09:44
publikacja
2021-11-25 09:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_MFO_SA_na_dzien_30.09.2021_zgodnie_z_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2021-30.09.2021 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2021-30.09.2021 01.01.2020-30.09.2020
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 733 783 322 012 160 970 72 493
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 144 034 17 851 31 597 4 019
IV. Zysk (strata) brutto 142 222 19 454 31 199 4 380
V. Zysk (strata) netto 115 034 15 629 25 235 3 519
VI. Całkowite dochody ogółem 115 034 15 629 25 235 3 519
VII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 6 607 490 6 607 490 6 607 490 6 607 490
VIII. Zysk przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 19,12 4,08 4,2 0,92
IX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 19,12 4,08 4,2 0,92
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 911 56 499 7 000 12 719
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 462 -12 486 -2 734 -2 811
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 818 -12 513 -4 128 -2 817
XIII. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.09.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.09.2021 Stan na 31.12.2020
XIV. Aktywa 546 164 311 399 117 888 67 478
XV. Kapitał własny 295 726 187 299 63 832 40 587
XVI. Zobowiązania długoterminowe 40 995 41 055 8 849 8 896
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 209 443 83 044 45 208 17 995


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące
zasady:


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2021 roku -
4,6329 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku -4,6148 PLN/EUR


-poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
2021 roku do 30 września 2021 roku – 4,5585 PLN/EUR od 1 stycznia 2020
roku do 30 września 2020 roku – 4,4420 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.09.2021 zgodnie z MSSF.pdfSprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.09.2021 zgodnie z MSSF.pdf Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.09.2021 zgodnie z MSSF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Tomasz Mirski Prezes Zarządu
2021-11-25 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2021-11-25 Adam Piekutowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki