REKLAMA

MFO S.A.: wyniki finansowe

2020-09-17 08:45
publikacja
2020-09-17 08:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu_MFO_SA_o_rzetelnosci_sprawozdan_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_MFO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_MFO_SA_na_dzien_30.06.2020_zgodnie_z_MSSF_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSSF_skrocone__JSF_PL_MSUP_2410_v_30.06.2020_MFO-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH: 01.01.2020-30.06.2020 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2020-30.06.2020 01.01.2019-30.06.2019
II. Przychody z działalności operacyjnej 205 099 226 539 46 180 52 831
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 377 17 239 2 562 4 020
IV. Zysk (strata) brutto 12 342 15 992 2 779 3 729
V. Zysk (strata) netto 9 910 12 805 2 231 2 986
VI. Całkowite dochody ogółem 9 910 12 805 2 231 2 986
VII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 6 607 490 6 607 490 6 607 490 6 607 490
VIII. Zysk przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 3,41 3,85 0,77 0,90
IX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 3,41 3,85 0,77 0,90
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 660 21 368 8 029 4 983
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 062 -8 951 -1 590 -2 088
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 588 2 214 -5 311 516
XIII. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ : Stan na 30.06.2020 Stan na 31.12.2019 Stan na 30.06.2020 Stan na 31.12.2019
XIV. Aktywa 282 090 286 167 63 164 67 199
XV. Kapitał własny 170 194 160 284 38 109 37 639
XVI. Zobowiązania długoterminowe 36 523 37 132 8 178 8 719
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 75 372 88 751 16 877 20 841


Do
wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące
zasady:-poszczególne
pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2020 roku 
-4,4660 PLN/EUR oraz na dzień 
31 grudnia 2019 roku 
-4,2585 PLN/EUR


-poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca
2020 roku– 4,4413 PLN/EUR oraz 
dla okresu od 1 stycznia 2019
roku do 30 czerwca 2019 roku – 4,2880 PLN/EUR


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu MFO SA o rzetelności sprawozdań_final.pdfOświadczenie Zarządu MFO SA o rzetelności sprawozdań_final.pdf Oświadczenie Zarządu MFO SA o rzetelności sprawozdań
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO
Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.06.2020 zgodnie z MSSF_final.pdfSprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.06.2020 zgodnie z MSSF_final.pdf Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 30.06.2020 zgodnie z MSSF
Raport z przeglądu MSSF skrócone JSF PL_MSUP 2410 v 30.06.2020 MFO-sig.pdfRaport z przeglądu MSSF skrócone JSF PL_MSUP 2410 v 30.06.2020 MFO-sig.pdf Raport z przeglądu MSSF skrócone JSF PL_MSUP 2410 v 30.06.2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2020-09-17 Adam Piekutowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki