REKLAMA

MEDIATEL: wyniki finansowe

2018-11-05 16:29
publikacja
2018-11-05 16:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
JSF_MEDIATEL_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Mediatel_sprawozdanie_z_dzialalnosci__2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mediatel_SA_List_do_akcjonariuszy__raport_roczny_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży 62 0 14 0
II. Zysk brutto na sprzedaży 0 0 0 0
III. Zysk z działalności operacyjnej - 459 - 369 - 108 - 84
IV. EBITDA - 459 - 369 - 108 - 84
V. Zysk przed opodatkowaniem - 477 - 163 186 - 112 - 37 295
VI. Zysk netto - 477 - 163 186 - 112 - 37 295
VII. Średnioważona ilość akcji (w szt.) 130 848 646 130 848 646 130 848 646 130 848 646
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0 -1 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 0 2 0
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
XII. Przepływy pieniężne netto razem 0 0 0 0
XIII. 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
XIV. Aktywa obrotowe 194 298 47 67
XV. Aktywa trwałe 9 0 2 0
XVI. Aktywa razem 203 298 49 67
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 126 2 744 750 620
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XIX. Zobowiązania razem 3 126 2 744 750 620
XX. Kapitał własny - 2 923 - 2 446 - 701 - 553


Do wyceny bilansowej oraz przeliczeń transakcji w walucie EUR za
rok 2017 i 2016 przyjęto następujące kursy:


·    
przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz
przepływów pieniężnych za okres bieżący, według kursu 4,3756 PLN/EUR,


·    
przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz
przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,1848
PLN/EUR,


·    
przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31
grudnia 2016 roku według kursu 4,4240 PLN/EUR,


·    
przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31
grudnia 2015 roku według kursu 4,2615  PLN/EUR


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF MEDIATEL 2017.pdfJSF MEDIATEL 2017.pdf jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
GK Mediatel_sprawozdanie z działalności_ 2017.pdfGK Mediatel_sprawozdanie z działalności_ 2017.pdf sprawozdanie z działalności za rok 2017
Mediatel SA List do akcjonariuszy_ raport roczny 2017.pdfMediatel SA List do akcjonariuszy_ raport roczny 2017.pdf list do akcjonariuszy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-05 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-05 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki