90,22 zł
-2,23% -2,06 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Qsr_3_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Qsr_3_2017_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
data przekazania:
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 48
(ulica) (numer)
(+48) 76 7478 200 (+48) 76 7478 500
(telefon) (fax)
ir@kghm.com www.kghm.com
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody ze sprzedaży 14 487 13 141 3 403 3 008
II. Zysk netto ze sprzedaży 2 741 1 813 644 415
III. Zysk przed opodatkowaniem 2 436 1 214 572 278
IV. Zysk netto 1 659 629 390 144
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 655 625 389 143
VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 4 4 1 1
VII. Pozostałe całkowite dochody netto 478 ( 4) 112 ( 1)
VIII. Łączne całkowite dochody 2 137 625 502 143
IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 133 615 501 141
X. Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące 4 10 1 2
XI. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
XII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8,28 3,13 1,95 0,72
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 738 2 280 408 522
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 2 076) ( 2 858) ( 488) ( 654)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 108) 836 ( 25) 191
XVI. Przepływy pieniężne netto razem ( 446) 258 ( 105) 59
III kwartał 2017 rok 2016 III kwartał 2017 rok 2016
XVII. Aktywa trwałe 27 072 27 202 6 283 6 149
XVIII. Aktywa obrotowe 7 234 6 240 1 678 1 410
XIX. Aktywa razem 34 306 33 442 7 961 7 559
XX. Zobowiązania długoterminowe 10 754 11 665 2 496 2 637
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 702 5 866 1 323 1 326
XXII. Kapitał własny 17 850 15 911 4 142 3 596
XXIII. Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17 706 15 772 4 109 3 565
XXIV. Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 144 139 33 31
DANE DOTYCZĄCE KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody ze sprzedaży 11 433 10 284 2 686 2 354
II. Zysk netto ze sprzedaży 2 447 1 694 575 388
III. Zysk przed opodatkowaniem 2 502 1 832 588 419
IV. Zysk netto 1 850 1 282 435 293
V. Pozostałe całkowite dochody netto 219 34 51 8
VI. Łączne całkowite dochody 2 069 1 316 486 301
VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 9,25 6,41 2,18 1,47
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 207 1 863 284 426
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 1 624) ( 2 544) ( 382) ( 582)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 84 876 20 201
XII. Przepływy pieniężne netto razem ( 333) 195 ( 78) 45
III kwartał 2017 rok 2016 III kwartał 2017 rok 2016
XIII. Aktywa trwałe 25 684 25 594 5 960 5 785
XIV. Aktywa obrotowe 5 648 4 506 1 311 1 019
XV. Aktywa razem 31 332 30 100 7 271 6 804
XVI. Zobowiązania długoterminowe 8 638 9 245 2 004 2 090
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 925 4 955 1 143 1 120
XVIII. Kapitał własny 17 769 15 900 4 124 3 594
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Qsr_3_2017.pdfQsr_3_2017.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2017
Qsr_3_2017_eng.pdfQsr_3_2017_eng.pdf Consolidated quarterly report QSr 3/2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-14 Ryszard Jaśkowski Wiceprezes Zarządu
2017-11-14 Rafał Pawełczak Wiceprezes Zarządu
2017-11-14 Łukasz Stelmach Dyrektor Naczelny
Centrum Usług Księgowych
Główny Księgowy
KGHM Polska Miedź S.A.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl