REKLAMA
PIT 2023

KCI: wyniki finansowe

2023-11-24 21:49
publikacja
2023-11-24 21:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_KCISA_SSF_30.09.2023.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Wybrane dane śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A.
I. Przychody i zyski 59 400 81 217 12 982 17 324
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 645 13 580 2 982 2 897
III. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 21 850 9 889 4 775 2 109
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 914 -49 064 -3 697 -10 466
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 074 -17 039 -1 109 -3 635
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 131 42 127 5 274 8 986
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 143 -23 976 468 -5 114
VIII. Aktywa razem 370 804 469 094 79 991 100 022
IX. Zobowiązania i rezerwy razem 17 653 53 119 3 808 11 326
X. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 353 151 336 324 76 182 71 712
XI. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 428 12 284
XII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,15 6,07 1,11 1,29
XV. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,15 6,07 1,11 1,29
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,14 0,07 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,14 0,07 0,03
wybrane dane dotyczące śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A.
XVIII. Przychody i zyski 24 059 23 371 5 258 4 985
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 673 21 061 4 955 4 493
XX. Zysk (strata) netto 16 623 19 242 3 633 4 105
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 912 -55 215 -4 133 -11 778
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 33 311 25 657 7 280 5 473
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -182 1 869 -40 399
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 14 217 -27 689 3 107 -5 906
XXV. Aktywa razem 370 804 350 931 79 990 74 827
XXVI. Zobowiązania i rezerwy razem 17 653 13 410 3 808 2 859
XXVII. Kapitał własny (aktywa netto) 353 151 337 521 76 182 71 968
XXVIII. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 428 12 284
XXIX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXX. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,15 4,92 1,11 1,05
XXXII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,15 4,92 1,11 1,05
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,28 0,05 0,06
XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,24 0,28 0,05 0,06

Dane dla pozycji
dotyczących śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane
są na dzień 31 grudnia 2022 r. natomiast dla pozycji dotyczących
śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów i śródrocznego
sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30
września 2022 r.


Dla pozycji wynikowych przeliczonych na EUR zastosowano średnią kursów
NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:9
miesięcy 2023 r. - 4,5756 zł9 miesięcy 2023 r. - 4,6880 zł


Dla pozycji bilansowych zasosowano kurs EUR na dzień:9 miesięcy
2023 r. - 4,6356 zł9 miesięcy 2023 r. - 4,6899 zł


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_KCISA_SSF_30.09.2023.BES.pdfGK_KCISA_SSF_30.09.2023.BES.pdf skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 Piotr ŁYSEK Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki