REKLAMA
WEBINAR

KCI: wyniki finansowe

2023-05-26 17:48
publikacja
2023-05-26 17:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KCI_ssSF_2023-03-31_pl.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Wybrane dane dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A.
I. Przychody i zyski 25 514 23 807 5 428 5 123
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 533 2 718 752 585
III. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 997 3 595 425 774
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 439 -51 887 519 -11 165
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 536 -4 505 -540 -969
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -694 47 520 -148 10 226
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -791 -8 872 -168 -1 909
VIII. Aktywa razem 474 467 469 094 101 479 100 022
IX. Zobowiązania i rezerwy razem 56 473 53 119 12 078 11 326
X. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 338 939 336 324 72 493 71 712
XI. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 321 12 284
XII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,09 6,07 1,30 1,29
XV. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,09 6,07 1,30 1,29
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,05 0,01 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,05 0,01 0,01
Wybrane dane dotyczące śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A.
XVIII. Przychody i zyski 3 891 12 726 828 2 738
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 200 11 536 681 2 482
XX. Zysk (strata) netto 2 087 11 323 444 2 437
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 923 -57 149 196 -12 298
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -587 32 993 -125 7 100
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 1 869 -2 402
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 327 -22 287 70 -4 796
XXV. Aktywa razem 353 965 350 931 75 706 74 827
XXVI. Zobowiązania i rezerwy razem 14 357 13 410 3 071 2 859
XXVII. Kapitał własny (aktywa netto) 339 608 337 521 72 636 71 968
XXVIII. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 321 12 284
XXIX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXX. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,95 4,92 1,06 1,05
XXXII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,95 4,92 1,06 1,05
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,17 0,01 0,04
XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,17 0,01 0,04


*Dane dla
pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z
sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2022 r.
natomiast dla pozycji dotyczących śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów i śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca
2022 r.


*Dane dla
pozycji dotyczących śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2022 r. natomiast dla pozycji
dotyczących śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów
i śródrocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1
stycznia do 31 marca 2022 r.


Dla pozycji wynikowych przeliczonych na EUR zastosowano średnią kursów
NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:3
miesiące 2023 r. - 4,7005 zł3 miesiące 2022 r. - 4,6472 złDla
pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:31 marca 2023
r. - 4,6755 zł31 marca 2022 r. - 4,6899 zł


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
KCI_ssSF_2023-03-31_pl.BES.pdfKCI_ssSF_2023-03-31_pl.BES.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2023 r.
zawierający kwartalną skróconą informację finansową KCI S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki