REKLAMA
PIT 2023

IZOSTAL S.A.: wyniki finansowe

2023-11-16 07:16
publikacja
2023-11-16 07:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_IIIQSr2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 630 188 974 742 137 677 207 923
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 431 24 253 5 337 5 173
III. Zysk (strata) brutto 12 376 23 217 2 704 4 952
IV. Zysk (strata) netto 10 092 18 583 2 205 3 964
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 154 641 72 344 33 784 15 432
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 410 -4 646 -1 619 -991
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -129 294 -30 245 -28 247 -6 452
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 17 937 37 453 3 919 7 989
IX. Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) 0,31 0,57 0,07 0,12
XI. Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,31 0,57 0,07 0,12
XIII. Stan na: 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XIV. Aktywa razem 512 602 693 232 110 579 147 814
XV. Zobowiązania długoterminowe 38 987 41 818 8 410 8 917
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 223 643 407 605 48 245 86 911
XVII. Kapitał własny 249 972 243 809 53 924 51 986


Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym
przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:


pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, skonsolidowanego
zysku (strata) na akcję zwykłą oraz skonsolidowanego rozwodnionego zysku
(strata) na akcję zwykłą za trzy kwartały 2023 r. (trzy kwartały 2022
r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca trzech kwartałów. Kurs ten wyniósł 1 EURO =4,5773 zł (1 EURO =
4,688 zł).


pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień
bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30.09.2023 roku - 1 EURO = 4,6356 zł (na
31.12.2022 roku - 1 EURO = 4,6899 zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT IIIQSr2023.pdfRAPORT IIIQSr2023.pdf Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-16 MAREK MAZUREK PREZES ZARZĄDU
2023-11-16 MICHAŁ PIETREK WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki