REKLAMA

FERRO S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

2019-08-09 20:41
publikacja
2019-08-09 20:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_Ferro_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-09
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.)

Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany statutu Spółki („Statut”) wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które obradowało w dniu 24 czerwca 2019 r. („ZWZ”).

Zgodnie z Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku w pkt 8.6 Statutu dodano następujące zdanie: „Regulamin Zarządu może określać sposób podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu Spółki.”

Zgodnie z Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 24 czerwca 2019 roku w pkt. 9.2 Statutu po ppkt. 9.2.4. kropkę zastąpiono średnikiem i dodano nowe, następujące podpunkty:
„9.2.5 zatwierdzenie projektu budżetu przygotowywanego przez Zarząd Spółki na dany rok obrotowy dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej Ferro;
9.2.6. zatwierdzenie zmian w Strategii Grupy Ferro na lata 2019-2023 oraz projektów Strategii Grupy Ferro na kolejne okresy jej obowiązywania;
9.2.7. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji, a także na przystąpienie do spółki osobowej;
9.2.8. określenie limitu zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Ferro.”


ZWZ upoważniło Radę Nadzorcza Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego powyższe zmiany – sporządzony przez Radę Nadzorczą tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.Załączniki
Plik Opis
Statut Ferro S.A..pdfStatut Ferro S.A..pdf Tekst jednolity statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-09 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2019-08-09 Zbigniew Gonsior Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki