BOŚ SA: wyniki finansowe

2019-05-15 07:27
publikacja
2019-05-15 07:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BOS1QSr2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 153 862 154 727 35 800 37 030
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 36 253 36 262 8 435 8 678
III. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 4 953 10 667 1 152 2 553
IV. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 301 -67 70 -16
V. Zysk brutto 28 266 25 046 6 577 5 994
VI. Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 17 084 16 347 3 975 3 912
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 592 192 998 11 772 46 189
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 366 39 564 4 506 9 469
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 636 -109 109 -1 544 -26 113
X. Przepływy pieniężne netto, razem 63 322 123 453 14 734 29 546
XI. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,18 0,26 0,04 0,06
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,18 0,26 0,04 0,06
wiersz XIII-XIX
kolumna 1 stan na dzień 31-03-2019
kolumna 2 stan na dzień 31-12-2018
kolumna 3 stan na dzień 31-03-2019
kolumna 4 stan na dzień 31-12-2018
XIII. Aktywa razem 18 455 780 18 251 025 4 290 745 4 244 424
XIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 605 273 571 784 140 719 132 973
XV. Zobowiązania wobec klientów 14 885 457 14 799 109 3 460 688 3 441 653
XVI. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 2 141 627 2 137 566 497 902 497 108
XVII. Kapitał podstawowy 1 461 036 1 461 036 339 673 339 776
XVIII. Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
XIX. Współczynnik kapitałowy 17,28 17,95
Dane dotyczące śródrocznego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.
XX. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 153 750 154 442 35 774 36 962
XXI. Przychody z tytułu opłat i prowizji 20 226 19 355 4 706 4 632
XXII. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) -935 4 762 -218 1 140
XXIII. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 301 -67 70 -16
XXIV. Zysk brutto 26 233 22 562 6 104 5 400
XXV. Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 16 007 14 246 3 724 3 409
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 655 191 404 12 252 45 808
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 911 41 740 4 866 9 989
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 636 -109 109 -1 544 -26 113
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 66 930 124 035 15 573 29 685
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,17 0,23 0,04 0,05
XXXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,17 0,23 0,04 0,05
wiersz XXXII-XXXVIII
kolumna 1 stan na dzień 31-03-2019
kolumna 2 stan na dzień 31-12-2018
kolumna 3 stan na dzień 31-03-2019
kolumna 4 stan na dzień 31-12-2018
XXXII. Aktywa razem 18 310 664 18 082 043 4 257 007 4 205 126
XXXIII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 605 273 571 784 140 719 132 973
XXXIV. Zobowiązania wobec klientów 14 890 824 14 809 321 3 461 936 3 444 028
XXXV. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 2 078 990 2 076 006 483 340 482 792
XXXVI. Kapitał podstawowy 1 460 364 1 460 364 339 517 339 620
XXXVII. Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
XXXVIII. Współczynnik kapitałowy 17,66 18,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BOS1QSr2019.pdfBOS1QSr2019.pdf Raport za I kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-15 Bogusław Białowąs Prezes Zarządu
2019-05-15 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu
2019-05-15 Konrad Raczkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
polonez_as-dur
komentarz po wynikach:

obiecanki cacanki a głupiemu radość

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki