REKLAMA

BANK PEKAO SA: wyniki finansowe

2021-05-06 05:42
publikacja
2021-05-06 05:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_31.03_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Bank_31.03.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Group_31.03.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Bank_31.03.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pekao_SA_za_I_kwartal_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of_Bank_Pekao_S.A._Group_for_the_first_quarter_of_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. tys. zł tys. EUR
II. I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2021 I kwartał 2020
III. Wynik z tytułu odsetek 1 333 599 1 428 251 291 682 324 876
IV. Wynik z tytułu prowizji i opłat 615 863 614 394 134 700 139 753
V. Zysk brutto 401 549 334 020 87 826 75 978
VI. Zysk netto 246 096 187 451 53 826 42 639
VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 245 648 186 898 53 728 42 513
VIII. Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 448 553 98 126
IX. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,94 0,71 0,21 0,16
X. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,94 0,71 0,21 0,16
XI. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) - - - -
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XII. tys. zł tys. EUR
XIII. I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2021 I kwartał 2020
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 060 367 8 152 006 669 357 1 854 288
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 717 792 -29 161 375 712 -6 633
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 441 431 -2 097 002 -315 267 -476 992
XVII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 336 728 6 025 843 729 802 1 370 663
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XVIII. tys. zł tys. EUR
XIX. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XX. Aktywa razem 247 192 314 233 217 182 53 042 146 50 536 791
XXI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - - - -
XXII. Zobowiązania wobec innych banków 8 224 946 9 950 663 1 764 896 2 156 250
XXIII. Zobowiązania wobec klientów 195 667 652 178 303 984 41 986 064 38 637 424
XXIV. Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 11 797 11 349 2 531 2 459
XXV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 25 292 519 25 483 628 5 427 230 5 522 152
XXVI. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 56 320 56 876
XXVII. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 96,36 97,09 20,68 21,04
XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 96,36 97,09 20,68 21,04
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
XXX. tys. zł tys. EUR
XXXI. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXXII. Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III) 18,5 18,7 18,5 18,7
XXXIII. Aktywa ważone ryzykiem 141 554 218 139 751 592 30 374 486 30 283 347
XXXIV. Fundusze podstawowe (Tier I) 23 480 570 23 331 784 5 038 425 5 055 860
XXXV. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 750 000 590 091 595 909
Wybrane jednostkowe dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXXVI. tys. zł tys. EUR
XXXVII. I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2021 I kwartał 2020
XXXVIII. Wynik z tytułu odsetek 1 277 332 1 386 759 279 375 315 438
XXXIX. Wynik z tytułu prowizji i opłat 522 258 513 502 114 227 116 803
XL. Zysk brutto 302 381 240 616 66 136 54 731
XLI. Zysk netto 166 947 113 078 36 514 25 721
XLII. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,64 0,43 0,14 0,10
XLIII. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,64 0,43 0,14 0,10
XLIV. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) - - - -
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XLV. tys. zł tys. EUR
XLVI. I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2021 I kwartał 2020
XLVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 077 257 6 410 809 673 051 1 458 228
XLVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 070 460 28 851 234 129 6 563
XLIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -447 881 -338 984 -97 960 -77 107
L. Przepływy pieniężne netto, razem 3 699 836 6 100 676 809 220 1 387 684
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
LI. tys. zł tys. EUR
LII. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
LIII. Aktywa razem 237 626 617 222 380 996 50 989 554 48 188 653
LIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - - - -
LV. Zobowiązania wobec innych banków 3 977 434 5 225 544 853 472 1 132 345
LVI. Zobowiązania wobec klientów 196 176 536 178 827 283 42 095 259 38 750 820
LVII. Kapitał własny 24 376 880 24 647 371 5 230 753 5 340 940
LVIII. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 56 320 56 876
LIX. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
LX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 92,87 93,91 19,93 20,35
LXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 92,87 93,91 19,93 20,35
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
LXII. tys. zł tys. EUR
LXIII. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
LXIV. Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III) 20,5 20,8 20,5 20,8
LXV. Aktywa ważone ryzykiem 128 050 814 126 133 226 27 476 947 27 332 328
LXVI. Fundusze podstawowe (Tier I) 23 549 173 23 447 481 5 053 145 5 080 931
LXVII. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 750 000 590 091 595 909


Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano
następujące kursy:•  do przeliczenia pozycji
bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.03.2021 - 1 EUR =
4,6603 PLN oraz na 31.12.2020 - 1 EUR = 4,6148 PLN,• do
przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów
pieniężnych - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za I kwartał 2021 roku
oraz za I kwartał 2020 roku - 1 EUR = 4,5721 PLN oraz 1 EUR = 4,3963 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe_Grupa_31.03 2021.pdfWybrane dane finansowe_Grupa_31.03 2021.pdf WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Wybrane dane finansowe_Bank_31.03.2021.pdfWybrane dane finansowe_Bank_31.03.2021.pdf WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Selected financial data_Group_31.03.2021.pdfSelected financial data_Group_31.03.2021.pdf SELECTED CONSOLIDATED FINANCIAL DATE
Selected financial data_Bank_31.03.2021.pdfSelected financial data_Bank_31.03.2021.pdf SELECTED SEPARATE FINACIAL DATA
Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA za I kwartał 2021 roku.pdfRaport Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA za I kwartał 2021 roku.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2021 roku
Report of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2021.pdfReport of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2021.pdf Report of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku
2021-05-05 Jarosław Fuchs Wiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05 Krzysztof Kozłowski Wiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05 Jerzy Kwieciński Wiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05 Błażej Szczecki Wiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05 Wojciech Werochowski Wiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05 Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki