1,8800 zł
0,53% 0,0100 zł
Atrem SA (ATR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Atrem_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_30_wrzesnia_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_Atrem.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA ATREM
I. Przychody ze sprzedaży 92 204 91 919 21 400 21 610
II. Zysk/strata brutto ze sprzedaży 5 600 7 909 1 300 1 859
III. Zysk/strata operacyjny -5 692 -3 790 -1 321 -891
IV. Zysk/strata brutto -6 307 -4 276 -1 464 -1 005
V. Zysk/strata netto -5 654 -3 996 -1 312 -939
VI. Zysk/strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej -5 654 -3 996 -1 312 -939
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 825 -4 311 -2 977 -1 014
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 468 -433 109 -102
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 7 520 4 277 1 745 1 006
X. Przepływy pieniężne netto - razem -4 837 -467 -1 123 -110
XI. Liczba akcji (w tys. szt.) 9 230 9 230 9 230 9 230
XII. Zysk/strata należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,61 -0,43 -0,14 -0,10
XIII. Rozwodniony zysk/strata należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,61 -0,43 -0,14 -0,10
XIV. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) . .
XV. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa razem 88 283 76 386 20 490 17 764
XVII. Zobowiązania długoterminowe 2380 749 552 174
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 53 940 38 019 12 519 8 842
XIX. Kapitał własny ogółem 31 963 37 618 7 418 8 748
XX. Kapitał akcjonariuszy jednostki dominującej 31 963 37 618 7 418 8 748
XXI. Kapitał podstawowy 4 615 4 615 1 071 1 073
XXII. Liczba akcji (w tys. szt.) 9 230 9 230 9 230 9 230
XXIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.)
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 3,46 4,08 0,80 0,95
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 3,46 4,08 0,80 0,95
WYBRANE DANE FINANSOWE ATREM S.A,
XXVI. Przychody ze sprzedaży 36 510 63 986 8 474 15 043
XXVII. Zysk/strata brutto ze sprzedaży 4 377 7 410 1 016 1 742
XXVIII. Zysk/strata operacyjny -3 202 -789 -743 -185
XXIX. Zysk/strata brutto -3 503 -1 025 -813 -241
XXX. Zysk/strata netto -3 523 -1 015 -818 -239
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 719 -673 -2 720 -158
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 262 -120 61 -28
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 6 264 874 1 454 205
XXXIV. Przepływy pieniężne netto – razem -5 193 81 -1 205 19
XXXV. Liczba akcji (w tys. szt.) 9 230 9 230 9 230 9 230
XXXVI. Zysk/strata należna akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł EUR) -0,38 -0,11 -0,09 -0,03
XXXVII. Rozwodniony zysk/strata należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,38 -0,11 -0,09 -0,03
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 3,71 5,04 0,86 1,18
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 3,71 5,04 0,86 1,18
XL. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XLI. Aktywa razem 61 249 62 043 14 216 14 429
XLII. Zobowiązania długoterminowe 506 540 133 126
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 626 23 764 6 141 5 527
XLIV. Kapitał własny ogółem 34 216 37 739 7 941 8 777
XLV. Kapitał podstawowy 4 615 4 615 1 071 1 073
XLVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 9 230 9 230 9 230 9 230


Dla celów
ustalenia podstawowych wielkości w EUR zastosowano następujące kursy:


·         
dla
pozycji skróconego śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania z sytuacji finansowej:


- średni
kurs NBP z dnia 30.09.2019 r.: 1 EUR=4,3736 zł;


- średni
kurs NBP z dnia 31.12.2018 r.: 1 EUR=4,3000 zł;


- średni
kurs NBP z dnia 30.09.2018 r.: 1 EUR=4,2714 zł;


·         
dla
pozycji skróconego śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego
rachunku zysków i strat oraz pozycji skróconego śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs stanowiący
średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca, objętego prezentowanym okresem:


- za okres
9 miesięcy od 01 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.: 4,3086 zł,


- za okres
9 miesięcy od 01 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.: 4,2535 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Atrem za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Atrem za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atrem na dzień oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019
SSF GK Atrem.pdfSSF GK Atrem.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Atrem na dzień oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-20 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2019-11-20 Marek Korytowski Wiceprezes Zarządu
2019-11-20 Przemysław Szmyt Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.