SMART > Poradniki > Pieniądze na dowolny cel > Kredyt z poręczycielem. Jakie są obowiązki żyranta?
   Aktualizacja:

Kredyt z poręczycielem. Jakie są obowiązki żyranta?

Spis treści
więcej Ikona strzałki

W niektórych przypadkach zdolność kredytowa nie pozwala na uzyskanie finansowania we wnioskowanej wysokości. Wówczas z pomocą może przyjść poręczyciel, zwany również żyrantem. Należy jednak wziąć pod uwagę, że żyrant kredytu naraża się na wiele niebezpieczeństw natury prawnej. Poznajmy blaski i cienie kredytu z poręczeniem.

W życiu zdarza się wiele sytuacji, w których potrzebujemy dodatkowej gotówki. Jej znakomitym źródłem są oczywiście kredyty. Te gwarantują nie tylko dużą elastyczność, ale również wysoki poziom bezpieczeństwa. Ten aspekt ma jednak dwie strony: aby zminimalizować ryzyko, bank skrupulatnie przygląda się potencjalnemu kredytobiorcy. Ocenia przy tym jego zdolność kredytową i to od niej uzależnia przyznanie środków. Często okazuje się, że ta jest jednak niewystarczająca. 

W takim przypadku istnieje kilka sposobów na podniesienie wiarygodności i uzyskanie funduszy. Jednym z nich jest poproszenie o wsparcie poręczyciela. Podpis żyranta, który może pochwalić się odpowiednią zdolnością kredytową to z perspektywy banku solidny argument. Jednocześnie jednak osoba, która zgadza się na pełnienie tej funkcji, musi zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, którą na siebie bierze.

(theta)

Czym jest poręczenie kredytu?

Poręczenie kredytu to umowa między osobą, która bierze kredyt (kredytobiorcą) a osobą trzecią (poręczycielem), w której poręczyciel zobowiązuje się zapłacić kredytobiorcy dług w przypadku, gdy ten nie będzie w stanie go spłacić. Poręczenie jest formą zabezpieczenia kredytu, które ma na celu zwiększenie szans na uzyskanie kredytu przez kredytobiorcę.

Poręczenie może być udzielane zarówno w przypadku kredytów udzielanych osobom fizycznym, jak i firmom. Poręczyciel zazwyczaj podpisuje umowę poręczenia dopiero po dokładnym zapoznaniu się z warunkami kredytu, a także zdolnością kredytobiorcy do jego spłaty. Poręczenie może być udzielone na określony czas lub do momentu spłaty całego kredytu. 

Kwestie żyranta reguluje art. 876 kodeksu cywilnego:

§ 1. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

§ 2. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.

Kim jest poręczyciel kredytu?

Poręczyciel kredytu, inaczej zwany żyrantem, deklaruje, że w przypadku niewywiązywania się przez kredytobiorcę ze swoich obowiązków, on przejmie je na siebie, Chodzi wobec tego o kwestie regulowania spłaty zadłużenia zgodnie z przyjętym harmonogramem

Żyrant ponosi wobec tego bardzo wysokie ryzyko. Nie uczestniczy w spłacie kredytu aż do momentu, gdy kredytobiorca jest wypłacalny. Wszystko zmienia się w momencie, w którym dalsza spłata staje się niemożliwa. To dlatego żyrantem najczęściej stają się najbliższe osoby, takie jak rodzice czy bliscy krewni, które na dodatek posiadają wgląd w sytuację finansową kredytobiorcy lub chcą w ten sposób okazać mu dodatkowe wsparcie.

Kto może zostać poręczycielem kredytu? 

Chociaż poręczyciel kredytu nie jest kredytobiorcą, kryteria jego oceny i doboru są bardzo podobne. Koniec końców, w negatywnym scenariuszu, będzie pełnił podobną funkcję i to od stanu jego finansów zależeć będzie ryzyko związane z udzieleniem kredytu czy pożyczki. 

W związku z tym żyrant powinien posiadać:

  • Odpowiednią zdolność kredytową: poręczyciel zwykle pojawia się w trakcie procedury udzielenia kredytu ze względu na brak odpowiedniej zdolności kredytowej samego kredytobiorcy. W związku z tym to on musi wykazywać się zdolnością pozwalającą na spłatę zobowiązania. Im wyższa zdolność kredytowa żyranta, tym większe szanse na uzyskanie środków od instytucji finansowej.

  • Dobrą historią kredytową: bank prześwietli sylwetkę poręczyciela kredytu w niemal taki sam sposób, jak robi to z osobami ubiegającymi się o kredyt. Dlatego też żyrant musi wykazać się wzorową spłatą dotychczasowych kredytów i pożyczek. Wszelkie negatywne wspomnienia w bazach takich jak BIK, BIG czy KRD mogą wpłynąć na negatywną ocenę o poręczenie kredytu.

  • Właściwy wiek: Po pierwsze żyrant musi osobą pełnoletnią. Po drugie tak, jak w przypadku kredytobiorców, również poręczyciel nie może przekraczać ustalonego przez bank maksymalnego wieku. Co ważne: liczy się przy tym termin ostatniej płatności. Każda instytucja w nieco inny sposób podchodzi do tego aspektu, więc należy poznać jej politykę. 

  • Niewielkie zadłużenie: bank nie zdecyduje się na uznanie poręczyciela, jeżeli ten boryka się ze znacznym zadłużeniem. Dyskredytujące są oczywiście również zajęcia komornicze. Dlatego w przypadku, gdy wchodzi w rachubę kredyt hipoteczny z żyrantem, ten ostatnio nie powinien mieć zaciągniętego własnego kredytu hipotecznego. 

  • Pełną zdolność do czynności prawnych: jest naturalne, że taka osoba nie może być ubezwłasnowolniona w żaden sposób, by móc pełnić obowiązki poręczyciela kredytu. 

Ile kosztuje poręczenie kredytu?

Podżyrowanie kredytu przez poręczyciela może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Przede wszystkim wiąże się to z dodatkowym procesem sprawdzenia zdolności kredytowej przez bank. Może więc to odbić się na kosztach przygotowania oferty kredytowej. 

Po drugie, żyrant kredytu podejmując ryzyko ewentualnej spłaty kredytu, może za swoją usługę zażądać określoną sumę pieniędzy. Kwestie z tym związane powinny być przedmiotem dodatkowej umowy zawartej między stronami.

Kredyt z poręczycielem: kiedy warto o nim pomyśleć?

Poręczenie kredytu może okazać się niezwykle pomocne w wielu scenariuszach. Staje się jednym z najprostszych i najbardziej skutecznych sposobów na uzyskanie finansowania w sytuacji, w której bank nie będzie w stanie udzielić go samemu kredytobiorcy. Niegdyś poręczenie kredytu hipotecznego było wręcz obligatoryjne, by móc podpisać umowę na kredyt hipoteczny. W tej chwili częściej tego typu zabezpieczenie stosuje się w przypadku sięgania przez klienta po kredyt gotówkowy, bądź pożyczkę na mniejszą kwotę. 

Po pomoc poręczyciela kredytu warto zwrócić się w przypadku niskiej zdolności kredytowej, niepozwalającej na uzyskanie środków zgodnie ze zdefiniowanymi warunkami. Prośba o wsparcie np. rodzica czy krewnego w wielu przypadkach otworzy drzwi do uzyskania finansowania. Ten – zwłaszcza w kontekście kredytów hipotecznych – występować może również jako współkredytobiorca.

Warto mieć również świadomość, że zakres obowiązków poręczyciela może się od siebie różnić, w zależności od indywidualnych ustaleń pomiędzy nim, bankiem a kredytobiorcą. Często stosuje się przy tym poręczenie wekslowe (awal) lub poręczenie cywilne. Żyrant może być zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów, łącznie z odsetkami, ale stosuje się również zabezpieczenie, które ich nie uwzględnia. Czasami ponosi odpowiedzialność za finansowanie dopiero w momencie, w którym bankowi nie uda się dojść swoich praw na ścieżce windykacyjnej. W praktyce wiele zależy więc od indywidualnych ustaleń oraz polityki konkretnego banku.

Prawa i obowiązki żyranta

Odpowiedzialna funkcja poręczyciela przekłada się również na pełen przekrój praw i obowiązków. Choć nie uczestniczy w spłacie zobowiązania, jeżeli radzi sobie z tym sam kredytobiorca, ma przede wszystkim prawo:

  • Wglądu w aktualny stan zadłużenia dłużnika.  Może poprosić bank o udzielenie informacji w tym zakresie.

  • Wycofania się z umowy żyrowania kredytu. Nie jest to do końca prawo, ale bardziej możliwość. Żyrant kredytu może poprosić bank o możliwość wycofania się z zawartej umowy poręczenia. Zwykle jest to możliwe tylko w przypadku, gdy kredytobiorca przedstawi inny rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu.

  • Dochodzenie roszczeń od kredytobiorcy. W razie, gdy żyrant zostanie przez instytucję finansową zmuszony, by spłacać kredyt, może później wymagać na drodze sądowej spłaty zobowiązań przez kredytobiorcę. 

Do obowiązków żyranta należy spłata kredytu w zastępstwie dłużnika, gdy ten przestanie wypełniać swoje obowiązki. Należy pamiętać, że będą nas obejmować wszelkie karne odsetki, które zapisane są w umowie kredytowej. 

Czy po śmierci kredytobiorcy żyrant musi spłacać kredyt? 

Po śmierci kredytobiorcy nie znika zobowiązanie, a jest przedmiotem procesu spadkowego. Jeśli spadkobiercy nie będą w stanie uregulować długu, to żyrant wciąż jest zobowiązany do spłaty kredytu. Poręczenie kredytu oznacza, że ​​osoba poręczająca jest odpowiedzialna za spłatę kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca nie jest w stanie tego zrobić. Także w przypadku śmierci dłużnika. 

Czy konieczna jest obecność żyranta przy podpisywaniu umowy kredytowej?

W zasadzie odpowiedź jest krótka. Tak, obecność żyranta lub żyrantów jest obowiązkowa w trakcie zaciągania kredytu. Będzie wymagane złożenie własnoręcznego podpisu. 

Jak poręczenie wpływa na zdolność kredytową?

Poręczenie kredytu wpływa oczywiście pozytywnie na zdolność kredytową kredytobiorcy. Należy pamiętać, że medal ten ma dwie strony. Poręczenie ma także negatywny wpływ na zdolność kredytową żyranta. Należy także przemyśleć tę decyzję szczególnie w przypadku długoterminowych zobowiązań. Może bowiem się okazać, że poręczenie kredytu komuś innemu może zamknąć nam drogę do zaciągnięcia własnych zobowiązań. 

Kredyty z zabezpieczeniem

Poradniki