REKLAMA

WDX: wyniki finansowe

2018-04-26 18:05
publikacja
2018-04-26 18:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_Grupa_WDX_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_WDX_Raport_Skonsolidowany__Roczny_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania:
WDX SA
(pełna nazwa emitenta)
WDX Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-677 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Taśmowa 7
(ulica) (numer)
22 853 17 82 22 853 17 48
(telefon) (fax)
office@wdx.pl www.ri.wdx.pl
(e-mail) (www)
5211012480 010912740
(NIP) (REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 151 879 136 315 35 781 31 153
II. Zyski z działalności operacyjnej 9 398 10 321 2 214 2 359
III. Zysk brutto 8 378 10 078 1 974 2 303
IV. Zysk netto 6 636 7 998 1 563 1 828
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 478 21 309 1 291 4 870
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 605 -2 414 -378 -552
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -14 570 -12 627 -3 433 -2 886
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -10 697 6 268 -2 520 1 432
IX. Aktywa razem 134 418 124 375 32 228 28 114
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 230 72 915 19 475 16 482
XI. Zobowiązania długoterminowe 26 108 23 030 6 260 5 206
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 55 122 49 885 13 216 11 276
XIII. Kapitał własny 53 188 51 460 12 752 11 632
XIV. Kapitał zakładowy 9 235 9 235 2 214 2 087
XV. Liczba akcji w sztukach 9 234 719 9 234 719 9 234 719 9 234 719
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,72 0,52 0,17 0,12
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 5,76 5,57 1,38 1,26
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_Grupa_WDX_2017.pdfSprawozdanie_bieglego_rewidenta_Grupa_WDX_2017.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy
Grupa WDX_Raport_Skonsolidowany _Roczny_2017.pdfGrupa WDX_Raport_Skonsolidowany _Roczny_2017.pdf Skonsolidowany raport finansowy z oświadczeniami Zarządu
Sprawozdanie_Zarzadu_2017.pdfSprawozdanie_Zarzadu_2017.pdf Sprawozdanie Zarządu z oświadczeniami o stosowaniu ładu korporacyjnego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-26 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński
2018-04-26 Jacek Andrzejewski Wiceprezes Zarządu Jacek Andrzejewski
2018-04-26 Łukasz Sołtysiak Członek Zarządu Łukasz Sołtysiak
2018-04-26 Sebastian Zaborowski Członek Zarządu Sebastian Zaborowski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-26 Barbara Czapska Głóny Księgowy Barbara Czapska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki