REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 17:15
publikacja
2019-11-29 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKVG_Q32019_Rozszerzony_Skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKVG_Q32019_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane skonsolidowane
I. Przychody 47630 48700 11055 11449
II. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 5155 -4563 1196 -1073
III. Zysk/(strata) netto 267619 -30317 62113 -7128
IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -15263 -804 -3542 -189
V. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -1025 37435 -238 8801
VI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -1117 -19714 -259 -4635
VII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -17405 16917 -4040 3977
VIII. Aktywa trwałe 170307 164732 38940 38309
IX. Aktywa obrotowe 67098 98299 15342 22859
X. Kapitał własny -7657 -275459 -1751 -64060
XI. Zobowiązania 245062 538490 56032 125231
XII. Suma bilansowa 237405 263031 54281 61171
Dane jednostkowe
XIII. Przychody 26380 28863 6123 6786
XIV. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 4190 3356 972 789
XV. Zysk/(strata) netto 267357 -13417 62052 -3154
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -17834 -1032 -4139 -243
XVII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -1514 37278 -351 8764
XVIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -558 -19042 -130 -4477
XIX. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -19906 17204 -4620 4045
XX. Aktywa trwałe 62002 53306 14176 12397
XXI. Aktywa obrotowe 53962 89234 12338 20753
XXII. Kapitał własny 17135 -250392 3918 -58231
XXIII. Zobowiązania 98829 392932 22597 91380
XXIV. Suma bilansowa 115964 142540 26515 33149


Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego
skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski średniego kursu EUR z dnia 30 września 2019
roku 4,2880 PLN/EUR oraz 31 grudnia 2018 roku 4,3000 PLN/EUR.


Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego
skróconego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR
według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w okresie 9 miesięcy zakończonych 30
września 2019 roku i 9 miesięcy zakończonych 28 września 2018 roku
(odpowiednio: 4,3547 PLN/EUR i 4,2395 PLN/EUR).

Wybrane dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego pozycje
XX-XXIV i śródrocznego skróconego skonsolidowanego pozycje VIII-XII
sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane na dzień 30 września
2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKVG_Q32019_Rozszerzony_Skonsolidowany.pdfGKVG_Q32019_Rozszerzony_Skonsolidowany.pdf Raport_Q32019
GKVG_Q32019_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdfGKVG_Q32019_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik.pdf Raport_Q32019_zalacznik

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki