REKLAMA

TRANS POLONIA S.A.: wyniki finansowe

2021-09-28 07:39
publikacja
2021-09-28 07:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_1P2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_Trans_Polonia_SA_Raport_z_Przegladu_Polrocznego_SSF.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Trans_Polonia_SA_Raport_z_Przegladu_Polrocznego_JSF.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 51 110 46 539 11 240 10 479
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 367 1 716 -301 386
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 861 1 003 -629 226
IV. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 25 185 4 218 5 538 950
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 25 185 4 218 5 538 950
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 047 18 132 890 4 083
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 39 271 341 8 636 77
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 153 -19 269 -5 531 -4 339
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 18 164 -796 3 995 -179
X. Aktywa razem 197 676 278 586 43 726 60 368
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 367 145 426 13 132 31 513
XII. Zobowiązania długoterminowe 23 490 45 388 5 196 9 835
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 35 877 100 038 7 936 21 678
XIV. Kapitał własny 138 309 133 160 30 594 28 855
XV. Kapitał zakładowy 2 285 2 285 505 495
XVI. Liczba akcji – w szt. 22 847 711 22 847 711 22 847 711 22 847 711
XVII. Zysk (strata) netto na akcję 1,34 0,19 0,29 0,04
XVIII. Wartość księgowa na akcję 6,05 5,83 1,34 1,26
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport 1P2021.pdfRaport 1P2021.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2021 roku
Grupa Kapitałowa Trans Polonia SA Raport z Przeglądu Półrocznego SSF.T.pdfGrupa Kapitałowa Trans Polonia SA Raport z Przeglądu Półrocznego SSF.T.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Trans Polonia SA Raport z Przeglądu Półrocznego JSF.T.pdfTrans Polonia SA Raport z Przeglądu Półrocznego JSF.T.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-27 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu
2021-09-27 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2021-09-27 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki