REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

TEN SQUARE GAMES S.A.: wyniki finansowe

2022-05-23 17:01
publikacja
2022-05-23 17:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TSG_raport_1Q22_signed_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
I. Płatności 142 551 363 169 196 150 30 674 678 37 006 223
II. Przychody 150 334 662 174 113 976 32 349 514 38 081 839
III. Koszt własny sprzedaży 15 854 847 10 566 550 3 411 699 2 311 093
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 391 817 55 919 321 6 324 629 12 230 555
V. Zysk (strata) brutto 30 975 300 58 432 050 6 665 368 12 780 134
VI. Zysk (strata) netto 25 585 263 52 681 537 5 505 523 11 522 394
VII. EBITDA 32 133 872 56 860 731 6 914 674 12 436 458
VIII. EBITDA skorygowana 41 130 412 64 410 836 8 850 579 14 087 801
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 352 825 49 871 474 11 480 639 10 907 782
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 728 299 -2 909 365 -5 105 934 -636 330
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 552 561 -273 953 -4 207 385 -59 918
SKONSOLIDOWANY BILANS 
XII. Aktywa trwałe 320 496 580 298 865 805 68 886 960 64 979 303
XIII. Aktywa obrotowe 224 197 205 221 414 318 48 188 545 48 139 826
XIV. Kapitał własny 372 812 593 351 051 347 80 131 670 76 325 466
XV. Zobowiązania długoterminowe 63 455 859 64 993 212 13 639 089 14 130 802
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 108 425 333 104 235 564 23 304 746 22 662 861


dane bilansowe za okres porównawczy
zaprezentowano na dzień 31.12.2021.


2022

2021
Kurs EUR/PLN

- dla danych bilansowych

4,6525

4,5994
- dla danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych


4,6472

4,5721


Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na
dzień bilansowy.
Do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią
arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresu.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TSG raport 1Q22 signed ESPI.pdfTSG raport 1Q22 signed ESPI.pdf raport 1Q

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-23 Maciej Zużałek Prezes Zarządu
2022-05-23 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki