REKLAMA

SANWIL HOLDING SA: wyniki finansowe

2021-05-28 23:50
publikacja
2021-05-28 23:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SANWIL_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego 01.01-31.03.2021 01.01.-31.03.2020 01.01-31.03.2021 01.01.-31.03.2020
II. Przychody netto ze sprzedaży 7 937 7 159 1 736 1 628
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 230 359 50 82
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 058 221 231 50
V. Zysk (strata) netto 958 167 210 38
VI. Całkowite dochody 958 167 210 38
VII. Śordki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 690 2 013 -370 458
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 971 226 -431 51
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -142 -1 168 -31 -266
X. Przepływy pieniężne netto, razem -3 803 1 071 -832 244
XI. Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XII. Aktywa, razem 67 504 66 800 14 485 14 475
XIII. Zobowiązania długoterminowe 5 366 5 710 1 151 1 237
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 927 11 856 259 2 569
XV. Kapitał własny 50 211 49 234 10 774 10 669
XVI. Kapitał zakładowy 9 602 9 602 2 083 2 081
XVII. Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego 01.01-31.03.2021 01.01.-31.03.2020 01.01-31.03.2021 01.01.-31.03.2020
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży 0 0 0 0
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -275 -145 -60 -33
XX. Zysk (strata) brutto 558 -175 129 -40
XXI. Zysk (strata) netto 558 -197 129 -45
XXII. Całkowite dochody 558 -197 129 -45
XXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 420 -141 92 -32
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 999 395 -437 90
XXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -24 -18 -5 -4
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -1 603 236 -351 54
XXVII. Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego cd. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXVIII. Aktywa, razem 46 961 46 336 10 077 10 041
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 329 492 71 107
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 3 380 3 180 725 689
XXXI. Kapitał własny 43 252 42 664 9 281 9 245
XXXII. Kapitał zakładowy 9 602 9 602 2 083 2 081
XXXIII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 003 790 16 003 790 16 003 790
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,04 0,11 0,02


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu - wg średniego kursu NBP
obowiązującego na 31 marca 2021 r.: 4,6603 PLN/EUR (na 31 grudnia 2020
roku: 4,6148 PLN/EUR).Poszczególne pozycje sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz rachunku z przepływów pieniężnych - wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów walut ustalonych przez
NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca I kwartału 2021 r.:
4,5721 PLN/EUR (po I kwartale 2020 r.: 4,3963 PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SANWIL 1Q2021.pdfSANWIL 1Q2021.pdf Raport za 1Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Adam Buchajski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki