REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: wyniki finansowe

2023-09-13 08:31
publikacja
2023-09-13 08:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ryvu_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_H1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_H1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
H1_2023_Raport_Bieglego_Rewidenta_Ryvu_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ryvu_Management_Board_Information_H1_2023_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ryvu_Financial_Statements_H1_2023_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
H1_2023_Auditor_Review_Report_Ryvu_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS
I. Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales 12 257 63 2 657 14
II. Przychody z dotacji / Revenues from subsidies 9 730 14 027 2 109 3 021
III. Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D / Revenues from R&D projects 11 363 0 2 463 0
IV. Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 458 570 99 123
V. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities 33 808 14 659 7 329 3 157
VI. Koszty operacyjne / Operating expenses -83 553 -79 516 -18 112 -17 127
VII. Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / Operating expenses (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) -75 533 -55 587 -16 374 -11 973
VIII. Amortyzacja / Depreciation -5 569 -6 700 -1 207 -1 443
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT) -49 745 -64 857 -10 784 -13 970
X. Zysk (strata) z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / Profit/loss from operating activities / EBIT (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) -41 725 -40 928 -9 045 -8 816
XI. Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax -46 104 -64 921 -9 994 -13 984
XII. Zysk (strata) netto / Net profit/loss -46 104 -63 456 -9 994 -13 668
XIII. Zysk (strata) netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit/loss (without incentive scheme) -40 109 -47 186 -8 695 -10 164
XIV. EBITDA -44 176 -58 157 -9 576 -12 527
XV. EBITDA (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / EBITDA (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) -36 156 -34 228 -7 838 -7 372
XVI. Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities -57 584 -39 183 -12 483 -8 440
XVII. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities -192 198 1 668 -41 664 359
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities 241 559 -1 286 52 364 -277
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow -8 222 -38 801 -1 782 -8 357
XX. Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) 22 672 637 18 355 474 22 672 637 18 355 474
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) -2,03 -3,46 -0,44 -0,74
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) -2,03 -3,46 -0,44 -0,74
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) 13,38 6,66 3,01 1,42
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) 13,38 6,66 3,01 1,42
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) - - - -
POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS
XXVI. Aktywa razem / Total assets 425 254 179 372 95 556 38 322
XXVII. Należności krótkoterminowe / Short-term receivables 30 238 14 061 6 795 3 004
XXVIII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents 93 765 44 626 21 069 9 534
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities 121 973 57 136 27 449 12 207
XXX. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities 63 533 25 567 14 276 5 462
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 58 440 31 570 13 132 6 745
XXXII. Kapitał własny / Total equity 303 281 122 235 68 148 26 115
XXXIII. XXXIII.Kapitał zakładowy / Share capital 9 248 7 342 2 078 1 569


Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych / Euro
exchange rate used to convert selected financial dataŚredni kurs NBP
/ Average exchange rate of the National Bank of Poland:za okres
01.01.2023 – 30.06.2023 r. / for the period from 01/01/2023 – 30/06/2023
: 4,6130 PLN;za okres 01.01.2022 – 30.06.2022 r. / for the
period from 01/01/2022 – 30/06/2022 : 4,6427 PLN;na dzień
30 czerwca 2023 r. / as of 30 June 2023: 4,4503 PLN;na dzień 30
czerwca 2022 r. / as of 30 June 2022: 4,6806 PLN.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Ryvu_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Spółki_H1_2023.pdfRyvu_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Spółki_H1_2023.pdf Sprawozdanie Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. z działalności H1 2023
Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_H1_2023.pdfRyvu_Sprawozdania_Finansowe_H1_2023.pdf Sprawozdanie finansowe Ryvu Therapeutics S.A. H1 2023
H1 2023 Raport Biegłego Rewidenta Ryvu_PL.pdfH1 2023 Raport Biegłego Rewidenta Ryvu_PL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Ryvu Therapeutics S.A. 2023
Ryvu_Management_Board_Information_H1_2023_ENG.pdfRyvu_Management_Board_Information_H1_2023_ENG.pdf Management Board Information on Ryvu Therapeutics S.A. activities H1 2023
Ryvu_Financial_Statements_H1_2023_ENG.pdfRyvu_Financial_Statements_H1_2023_ENG.pdf Financial Statements of Ryvu Therapeutics S.A. for H1 2023
H1 2023 Auditor Review Report Ryvu_ENG.pdfH1 2023 Auditor Review Report Ryvu_ENG.pdf Independent registered auditor’s report on the review of the interim condensed financial statements Ryvu Therapeutics S.A. H1 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-13 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2023-09-13 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu
2023-09-13 Kamil Sitarz Członek Zarządu
2023-09-13 Vatnak Vat-Ho Członek Zarządu
2023-09-13 Hendrik Nogai Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki