REKLAMA

PROTEKTOR: wyniki finansowe

2022-11-29 22:55
publikacja
2022-11-29 22:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_3Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 77 515 73 531 16 535 16 131
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 27 649 28 946 5 898 6 350
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 989 4 305 638 944
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 156 3 582 247 786
V. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej (443) 1 280 (94) 281
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (462) 440 (99) 97
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 240 (977) 265 (214)
VIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (1 052) (1 822) (224) (400)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 256) 374 (268) 82
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 068) (2 425) (228) (532)
XI. Średni kurs PLN / EUR - - 4,6880 4,5585
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
XII. Aktywa razem 104 557 93 560 21 470 20 342
XIII. Aktywa trwałe 42 966 37 437 8 823 8 140
XIV. Aktywa obrotowe 61 591 56 123 12 648 12 202
XV. Zobowiązania razem 57 340 48 454 11 775 10 535
XVI. Zobowiązania długoterminowe 14 414 11 571 2 960 2 516
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 42 926 36 883 8 815 8 019
XVIII. Kapitał własny 47 217 45 106 9 696 9 807
XIX. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 46 710 44 698 9 592 9 718
XX. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 1 966 2 081
XXI. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XXII. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (0,02) 0,02 (0,01) 0,01
XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (0,02) 0,02 (0,01) 0,01
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
XXVI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu - - 4,8698 4,5994
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody ze sprzedaży 23 186 17 279 4 946 3 791
XXVIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 261 (205) 482 (45)
XXIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 791) (5 462) (1 022) (1 198)
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 674) (2 340) (570) (513)
XXXI. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej (2 199) (2 210) (469) (485)
XXXII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (2 199) (2 210) (469) (485)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (205) (1 750) (44) (384)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 2 942 3 997 627 877
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 054) (2 721) (652) (597)
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (318) (474) (68) (104)
XXXVII. Średni kurs PLN / EUR - - 4,6880 4,5585
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
XXXVIII. Aktywa razem 70 755 65 642 14 529 14 272
XXXIX. Aktywa trwałe 47 501 47 398 9 754 10 305
XL. Aktywa obrotowe 23 254 18 244 4 775 3 967
XLI. Zobowiązania razem 40 307 32 995 8 277 7 174
XLII. Zobowiązania długoterminowe 7 628 8 898 1 566 1 935
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 679 24 097 6 711 5 239
XLIV. Kapitał własny 30 448 32 647 6 252 7 098
XLV. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 30 448 32 647 6 252 7 098
XLVI. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 1 966 2 081
XLVII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XLVIII. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (0,12) (0,12) (0,02) (0,03)
XLIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (0,12) (0,12) (0,02) (0,03)
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
LII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu - - 4,8698 4,5994
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 3Q 2022.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 3Q 2022.pdf Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2022-11-29 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2022-11-29 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki