REKLAMA

PROTEKTOR: wyniki finansowe

2022-09-30 21:01
publikacja
2022-09-30 21:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_1H_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalności_1H_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PROTEKTOR_RAPORT_Z__PRZEGLADU_MSR_34_JSF_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PROTEKTOR_RAPORT_Z__PRZEGLADU_MSR_34_SSF_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 52 942 47 797 11 403 10 511
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 623 19 687 4 011 4 330
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 844 3 656 397 804
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 054 3 303 227 726
V. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej 128 1 694 28 373
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 122 1 155 26 254
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 220 (1 020) 47 (224)
VIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (447) (1 054) (96) (232)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (46) 169 (10) 37
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (273) (1 905) (59) (419)
XI. Średni kurs PLN / EUR - - 4,6427 4,5472
XII. Aktywa razem 99 146 93 560 21 182 20 342
XIII. Aktywa trwałe 37 963 37 437 8 111 8 140
XIV. Aktywa obrotowe 61 183 56 123 13 072 12 202
XV. Zobowiązania razem 53 266 48 454 11 380 10 535
XVI. Zobowiązania długoterminowe 9 979 11 571 2 132 2 516
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 43 287 36 883 9 248 8 019
XVIII. Kapitał własny 45 880 45 106 9 802 9 807
XIX. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 45 431 44 698 9 706 9 718
XX. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 045 2 081
XXI. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XXII. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,01 0,06 0,00 0,01
XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,01 0,06 0,00 0,01
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
XXVI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu - - 4,6806 4,5994
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody ze sprzedaży 14 981 10 788 3 227 2 372
XXVIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 213 (459) 261 (101)
XXIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 586) (3 898) (772) (857)
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 030) (1 215) (222) (267)
XXXI. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej (567) (1 139) (122) (251)
XXXII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (567) (1 139) (122) (251)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 272) (3 248) (274) (714)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 2 775 4 600 598 1 012
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 455) (2 116) (313) (465)
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 48 (764) 10 (168)
XXXVII. Średni kurs PLN / EUR - - 4,6427 4,5472
XXXVIII. Aktywa razem 72 333 65 642 15 454 14 272
XXXIX. Aktywa trwałe 47 982 47 398 10 251 10 305
XL. Aktywa obrotowe 24 351 18 244 5 202 3 967
XLI. Zobowiązania razem 40 253 32 995 8 600 7 174
XLII. Zobowiązania długoterminowe 8 047 8 898 1 719 1 935
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 32 206 24 097 6 881 5 239
XLIV. Kapitał własny 32 080 32 647 6 854 7 098
XLV. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 32 080 32 647 6 854 7 098
XLVI. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 045 2 081
XLVII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XLVIII. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (0,03) (0,06) (0,01) (0,01)
XLIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (0,03) (0,06) (0,01) (0,01)
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
LII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu - - 4,6806 4,5994
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1H 2022.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1H 2022.pdf Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności 1H 2022.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności 1H 2022.pdf Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2022 r.
PROTEKTOR_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_MSR_34_JSF_2022.pdfPROTEKTOR_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_MSR_34_JSF_2022.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 r.
PROTEKTOR_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_MSR_34_SSF_2022.pdfPROTEKTOR_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_MSR_34_SSF_2022.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2022-09-30 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2022-09-30 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki