REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PROTEKTOR: wyniki finansowe

2021-11-29 23:33
publikacja
2021-11-29 23:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_3Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 73 531 65 179 16 131 14 673
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 28 946 24 027 6 350 5 409
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 305 1 868 944 421
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 582 1 240 786 279
V. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej 1 280 (552) 281 (124)
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 440 (635) 97 (143)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (977) 3 592 (214) 809
VIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (1 822) 3 557 (400) 801
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 374 (6 064) 82 (1 365)
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 425) 1 085 (532) 244
XI. Średni kurs PLN / EUR 4,5585 4,4420
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
XII. Aktywa razem 107 292 99 014 23 159 21 456
XIII. Aktywa trwałe 41 948 40 977 9 054 8 879
XIV. Aktywa obrotowe 65 344 58 037 14 104 12 576
XV. Zobowiązania razem 54 404 47 449 11 743 10 282
XVI. Zobowiązania długoterminowe 12 529 15 035 2 704 3 258
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 875 32 414 9 039 7 024
XVIII. Kapitał własny 52 888 51 565 11 416 11 174
XIX. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 50 521 49 984 10 905 10 831
XX. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 066 2 074
XXI. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XXII. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,02 (0,03) 0,01 (0,01)
XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,02 (0,03) 0,01 (0,01)
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
XXVI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,6329 4,6148
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 3Q 2021.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 3Q 2021.pdf Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2021-11-29 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2021-11-29 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki