REKLAMA

PROTEKTOR: wyniki finansowe

2021-05-31 18:58
publikacja
2021-05-31 18:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_1Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 25 351 24 592 5 545 5 594
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 161 11 014 2 222 2 505
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 543 2 667 556 607
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 425 2 095 530 477
V. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej 1 524 1 013 333 230
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 250 863 273 196
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 74 659 16 150
VIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (394) (167) (86) (38)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (945) (1 298) (207) (295)
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 265) (806) (277) (183)
XI. Średni kurs PLN / EUR - - 4,5721 4,3963
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
XII. Aktywa razem 102 943 99 014 22 089 21 456
XIII. Aktywa trwałe 41 636 40 977 8 934 8 879
XIV. Aktywa obrotowe 61 307 58 037 13 155 12 576
XV. Zobowiązania razem 49 557 47 449 10 634 10 282
XVI. Zobowiązania długoterminowe 14 190 15 035 3 045 3 258
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 35 367 32 414 7 589 7 024
XVIII. Kapitał własny 53 386 51 565 11 455 11 174
XIX. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 51 469 49 984 11 044 10 831
XX. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 054 2 074
XXI. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XXII. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,07 0,05 0,01 0,01
XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,07 0,05 0,01 0,01
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
XXVI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu - - 4,6603 4,6148
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1Q 2021.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1Q 2021.pdf Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PRT za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2021-05-31 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki