3,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
Protektor S.A. (PRT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PRT_SSF__III_kw_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018
II. Przychody ze sprzedaży 75 399 80 119 17 500 18 836
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 27 899 28 445 6 475 6 687
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 172 3 750 736 882
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 327 2 969 540 698
VI. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej 325 720 75 169
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 246 567 57 133
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 001 -716 697 -168
IX. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej -190 -1 158 -44 -272
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -770 454 -179 107
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 041 -1 420 474 -334
XII. Średni kurs PLN / EUR 4,3086 4,2535
XIII. Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIV. Aktywa razem 101 584 87 293 23 227 20 301
XV. Aktywa trwałe 36 176 24 115 8 271 5 608
XVI. Aktywa obrotowe 65 408 63 178 14 955 14 693
XVII. Zobowiązania razem 46 473 33 505 10 626 7 792
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 20 553 6 483 4 699 1 508
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 25 920 27 022 5 926 6 284
XX. Kapitał własny 55 111 53 788 12 601 12 509
XXI. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 53 282 52 157 12 183 12 130
XXII. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 189 2 226
XXIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XXIV. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,01 0,03 0,00 0,01
XXV. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,01 0,03 0,00 0,01
XXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
XXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
XXVIII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,3736 4,3000
XXIX. Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018
XXX. Przychody ze sprzedaży 22 268 21 204 5 168 4 985
XXXI. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 038 2 797 705 658
XXXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 286 -2 610 -298 -614
XXXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -679 -1 761 -158 -414
XXXIV. Zysk (strata) netto -494 -1 814 -115 -426
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 494 -675 579 -159
XXXVI. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 1 706 2 118 396 498
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 917 -1 895 -909 -446
XXXVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 283 -452 66 -106
XXXIX. Średni kurs PLN / EUR 4,3086 4,2535
XL. Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XLI. Aktywa razem 65 366 54 606 14 946 12 699
XLII. Aktywa trwałe 40 506 31 743 9 261 7 382
XLIII. Aktywa obrotowe 24 860 22 863 5 684 5 317
XLIV. Zobowiązania razem 34 690 23 435 7 932 5 450
XLV. Zobowiązania długoterminowe 16 732 4 715 3 826 1 097
XLVI. Zobowiązania krótkoterminowe 17 958 18 720 4 106 4 353
XLVII. Kapitał własny 30 676 31 171 7 014 7 249
XLVIII. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 189 2 226
XLIX. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach.) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
L. Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,03 -0,10 -0,01 -0,02
LI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,03 -0,10 -0,01 -0,02
LII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -
LIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO) - - - -
LIV. Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,3736 4,3000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK PRT_SSF_ III_kw_2019.pdfGK PRT_SSF_ III_kw_2019.pdf Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2019-11-29 Barbara Lehnert- Bauckhage Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.