PROTEKTOR: wyniki finansowe

2019-09-30 17:17
publikacja
2019-09-30 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PROTEKTOR_SSF_ROZSZERZONE_O_JSF_I_POLROCZE_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PROTEKTOR_SPRAWOZDANIE_ZARZADU_I_POLROCZE_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_SSF_I_POLROCZE_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MSR_34_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MSR_34_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze/2018 półrocze / 2019 półrocze/2018
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 50 164 55 536 11 699 13 100
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 905 20 225 4 409 4 771
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 781 3 434 649 810
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 262 3 156 528 744
V. Zysk (strata) netto grupy kapitałowej 795 1 800 185 425
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 549 1 400 128 330
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (353) 685 (82) 162
VIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (371) (625) (87) (147)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 878 (1 528) 205 (360)
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 154 (1 468) 37 (345)
XI. Średni kurs PLN / EUR 4,2880 4,2395
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
XII. Aktywa razem 102 398 87 293 24 082 20 301
XIII. Aktywa trwałe 36 735 24 115 8 639 5 608
XIV. Aktywa obrotowe 65 663 63 178 15 443 14 693
XV. Zobowiązania razem 48 450 33 505 11 395 7 792
XVI. Zobowiązania długoterminowe 16 611 6 483 3 907 1 508
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 839 27 022 7 488 6 284
XVIII. Kapitał własny 53 948 53 788 12 688 12 509
XIX. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 52 112 52 157 12 256 12 130
XX. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 251 2 226
XXI. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XXII. Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,03 (0,03) 0,01 (0,01)
XXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,03 (0,03) 0,01 (0,01)
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 2 283 531
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,12 0,03
XXVI. Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,2520 4,3000
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody ze sprzedaży 14 268 15 130 3 327 3 569
XXVIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 019 2 650 471 625
XXIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (348) (939) (81) (221)
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 243 23 57 5
XXXI. Zysk (strata) netto 331 28 77 7
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (879) (965) (205) (228)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 1 278 2 163 298 510
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (699) (1 528) (163) (360)
XXXV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (301) (330) (70) (78)
XXXVI. Średni kurs PLN / EUR 4,2880 4,2395
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
XXXVII. Aktywa razem 65 733 54 606 15 459 12 699
XXXVIII. Aktywa trwałe 41 014 31 743 9 646 7 382
XXXIX. Aktywa obrotowe 24 719 22 863 5 813 5 317
XL. Zobowiązania razem 34 232 23 435 8 051 5 450
XLI. Zobowiązania długoterminowe 12 645 4 715 2 974 1 097
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 21 587 18 720 5 077 4 353
XLIII. Kapitał własny 31 501 31 171 7 409 7 249
XLIV. Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 251 2 226
XLV. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach.) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
XLVI. Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,02 0,03 0,00 0,01
XLVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,02 0,03 0,00 0,01
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 2 282 531
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO) 0,12 0,03
L. Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,2520 4,3000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK PROTEKTOR SSF_ROZSZERZONE O JSF_I PÓŁROCZE_2019-sig.pdfGK PROTEKTOR SSF_ROZSZERZONE O JSF_I PÓŁROCZE_2019-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r.
GK PROTEKTOR SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I PÓŁROCZE 2019-sig.pdfGK PROTEKTOR SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I PÓŁROCZE 2019-sig.pdf Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2019 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SSF I PÓŁROCZE 2019-sig.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU SSF I PÓŁROCZE 2019-sig.pdf Oświadczenie Zarządu PROTEKTOR S.A.
MSR 34 Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdfMSR 34 Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf Raport niezależnego biegłeego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.
MSR 34 Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdfMSR 34 Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Raport niezależnego biegłeego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki