REKLAMA

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-22 23:50
publikacja
2021-04-22 23:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_PEM_2020TC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20201231_PEM_JSF_JK_EOTC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_PEM_Sprawozdanie_z_badania.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20201231_PEM_SZzD_EOTC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_PEM_EOTC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_numer_1_do_uchwaly_numer_1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_numer_1_do_uchwaly_numer_2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_numer_1_do_uchwaly_numer_3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Zysk z działalności operacyjnej (30 275) (53 679) (6 767) (12 478)
II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (34 895) (59 338) (7 799) (13 794)
III. Zysk (strata) netto (36 770) (59 720) (8 218) (13 883)
IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 430) (10 886) (543) (2 531)
V. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - (66) - (15)
VI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 428 10 566 543 2 456
VII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2) (386) (1) (90)
VIII. Aktywa razem 147 315 180 777 31 922 42 451
IX. Zobowiązania długoterminowe 38 973 61 918 8 445 14 540
X. Zobowiązania krótkoterminowe 83 376 56 132 18 067 13 181
XI. Kapitał własny 24 966 62 727 5 278 14 730
XII. Kapitał podstawowy 3 424 3 424 742 804
XIII. Liczba akcji (w szt.) 3 423 769 3 423 769 3 423 769 3 423 769
XIV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 3 420 196 3 420 196 3 420 196 3 420 196
XV. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR) (10,74) (17,46) (2,40) (4,06)
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,29 18,32 1,58 4,30
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu PEM 2020TC.pdfList Prezesa Zarządu PEM 2020TC.pdf List Prezesa Zarządu
20201231_PEM_JSF_JK_EOTC.pdf20201231_PEM_JSF_JK_EOTC.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Private Equity Managers S.A.
20 PEM Sprawozdanie z badania.T.pdf20 PEM Sprawozdanie z badania.T.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
20201231_PEM_SZzD_EOTC.pdf20201231_PEM_SZzD_EOTC.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A.
Informacja Zarządu PEM_EOTC.pdfInformacja Zarządu PEM_EOTC.pdf Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Załącznik numer 1 do uchwały numer 1.pdfZałącznik numer 1 do uchwały numer 1.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wyboru firmy audytorskiej
Załącznik numer 1 do uchwały numer 2.pdfZałącznik numer 1 do uchwały numer 2.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
Załącznik numer 1 do uchwały numer 3.pdfZałącznik numer 1 do uchwały numer 3.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2021-04-22 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Joanna Kołodziejczyk Ground Frost Outsourcing Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki