REKLAMA

P.R.I. POL-AQUA S.A.: wyniki finansowe

2013-11-14 18:52
publikacja
2013-11-14 18:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
  (KOREKTA RAPORTU)
POLAQUA-QSr3_2013-Zalacznik_Nr_1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
POLAQUA-QSr3_2013-Zalacznik_Nr_2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
POLAQUA-QSr3_2013-SKONSOLIDOWANY_RAPORT_KWARTALNY.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 532 219 577 512 126 026 137 673
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 660 (18 190) 2 761 (4 336)
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (30 953) (63 530) (7 329) (15 145)
IV. Zysk (strata) brutto (38 119) (66 826) (9 026) (15 931)
V. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (43 008) (59 843) (10 184) (14 266)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (134 601) (95 482) (31 873) (22 762)
VII. Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej 1 961 3 698 464 882
VIII. Przepływy pieniężne netto działalności finansowej 6 767 74 748 1 602 17 819
IX. Przepływy pieniężne netto razem (125 873) (17 036) (29 806) (4 061)
X. Aktywa razem 541 791 772 917 128 499 187 884
XI. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 493 215 565 030 116 978 137 350
XII. Kapitał (fundusz) akcyjny 27 500 27 500 6 522 6 685
XIII. Kapitał własny 48 576 207 887 11 521 50 534
XIV. Liczba akcji 27 500 100 27 500 100 27 500 100 27 500 100
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (1,56) (2,18) (0,37) (0,52)
XVI. Średnia ważona liczba akcji 27 500 100 27 500 100 27 500 100 27 500 100
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,77 7,56 0,42 1,84
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania
XVIII. Przychody ze sprzedaży 437 779 492 309 103 663 117 362
XIX. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 63 (35 726) 15 (8 517)
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (35 032) (68 389) (8 295) (16 303)
XXI. Zysk (strata) brutto (23 074) (71 191) (5 464) (16 971)
XXII. Zysk (strata) netto (26 825) (62 054) (6 352) (14 793)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (118 509) (106 761) (28 062) (25 451)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 753 4 823 1 125 1 150
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 928) 96 700 (2 114) 23 052
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem (122 684) (5 238) (29 051) (1 249)
XXVII. Aktywa razem 476 992 706 660 113 130 171 778
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 455 363 543 467 108 001 132 108
XXIX. Kapitał (fundusz) akcyjny 27 500 27 500 6 522 6 685
XXX. Kapitał własny 21 629 163 193 5 130 39 670
XXXI. Liczba akcji 27 500 100 27 500 100 27 500 100 27 500 100
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,98) (2,26) (0,23) (0,54)
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji 27 500 100 27 500 100 27 500 100 27 500 100
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję 0,79 5,93 0,19 1,44


1. poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 30 września 2013 roku -
4,2163 oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 30 września 2012 roku –
4,11382. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
przepływów środków pieniężnych według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku
do dnia 30 września 2013 roku - 4,2231 oraz dla danych porównywalnych
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez
NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj.
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 września 2012 roku -
4,1948.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
POLAQUA-QSr3 2013-Załącznik Nr 1.pdfPOLAQUA-QSr3 2013-Załącznik Nr 1.pdf Śródroczne skrócone skonolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POL-AQUA za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku
POLAQUA-QSr3 2013-Załącznik Nr 2.pdfPOLAQUA-QSr3 2013-Załącznik Nr 2.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe P.R.I. "POL-AQUA" S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku
POLAQUA-QSr3 2013-SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY.pdfPOLAQUA-QSr3 2013-SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY.pdf Skonolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej POL-AQUA za trzeci kwartał zakończony dnia 30 września 2013 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-14 Servando Sierra Martí Prezes Zarządu
2013-11-14 Marek Sobiecki Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2013-11-14 Mario Serrano Villate Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki