REKLAMA

ODLEWNIE: wyniki finansowe

2016-03-29 07:17
publikacja
2016-03-29 07:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

8. PISMO PREZESA ZARZĄDU

9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

12. BILANS

13. POZYCJE POZABILANSOWE

14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

17. TREŚĆ PRZEPISU

18. TREŚĆ PRZEPISU

19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

52. ZAPASY

53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

59. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

63. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

64. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

68. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

72. KAPITAŁ ZAPASOWY

73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

93. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

99. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

101. INNE KOSZTY OPERACYJNE

102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

104. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

106. INNE KOSZTY FINANSOWE

107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

108. ZYSKI NADZWYCZAJNE

109. STRATY NADZWYCZAJNE

110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

115. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

116. PODZIAŁ ZYSKU

117. ZYSK NA 1 AKCJĘ

118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
2015_Opinia_Bieglego_Rewidenta.pdf  (OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM)
2015_Raport_z_badania_Bieglego_Rewidenta.pdf  (RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
2015_Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania_finansowego.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
2015_Oswiadczenie_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdania_finansowego.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
2015_Pismo_Prezesa_Zarzadu.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
2015_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_w_2015_r..pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
2015_Zal._do_Spraw._Zarzadu_oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego.pdf  (OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO)
2015_Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
  (NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE)
  (ODPISY AKTUALIZUJĄCE)
  (WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ)
  (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH )
  (PODZIAŁ ZYSKU)
  (ZYSK NA 1 AKCJĘ)
  (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
2015_dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R 2015
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2015 obejmujący okres
oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres
data przekazania:
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIE Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
27-200 Starachowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleja Wyzwolenia 70
(ulica) (numer)
(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82
(telefon) (fax)
[email protected] odlewniepolskie.pl
(e-mail) (www)
664-00-05-475 290639763
(NIP) (REGON)
Biegli Rewidenci Kielce, Sp. z o.o., ul. Sandomierska 105,25-324 Kielce
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 136 719 132 012 32 670 31 512
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 354 6 139 3 191 1 465
III. Zysk (strata) brutto 14 372 6 216 3 434 1 483
IV. Zysk (strata) netto 11 916 5 848 2 847 1 396
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 485 10 058 2 505 2 401
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 328 -8 358 -1 990 -1 995
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -900 -5 040 -215 -1 203
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 257 -3 340 300 -797
IX. Aktywa, razem 80 397 76 770 18 866 18 011
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 803 45 102 8 636 10 581
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 266 8 903 1 236 2 089
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 884 19 332 4 431 4 536
XIII. Kapitał własny 43 594 31 668 10 230 7 430
XIV. Kapitał zakładowy 61 992 61 992 14 547 14 544
XV. Liczba akcji (w szt.) 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,58 0,28 0,14 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,11 1,53 0,50 0,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


Liczba akcji zwykłych na dzień 31.12.2015 r. i na dzień 31.12.2014 r.
wyniosła 20 664 121 sztuk i była tożsama ze średnioważoną liczbą akcji
zwykłych występujących w obu latach.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis
2015_Opinia Bieglego Rewidenta.pdf2015_Opinia Bieglego Rewidenta.pdf Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
2015_Raport z badania Biegłego Rewidenta.pdf2015_Raport z badania Biegłego Rewidenta.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
2015_Oswiadczenie w sprawie rzetelnosci sprawozdania_finansowego.pdf2015_Oswiadczenie w sprawie rzetelnosci sprawozdania_finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu w spr. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis
2015_Oswiadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania_sprawozdania finansowego.pdf2015_Oswiadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania_sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu w spr. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
2015_Pismo Prezesa Zarzadu.pdf2015_Pismo Prezesa Zarzadu.pdf Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy _ 2015 r

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
2015_sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spolki w 2015 r..pdf2015_sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spolki w 2015 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Plik Opis
2015_Zal. do Spraw. Zarzadu_oswiadczenie o stosowaniu ladu_korporacyjnego.pdf2015_Zal. do Spraw. Zarzadu_oswiadczenie o stosowaniu ladu_korporacyjnego.pdf Oświadczenie Zarzadu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
2015_Wprowadzenie do sprawozdania.pdf2015_Wprowadzenie do sprawozdania.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 r

BILANS
Noty w tys.
2015 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 40 103 38 698
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 876 930
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 37 923 36 463
Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 1012768211103930
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 1 304 1 305
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 090 940
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 214 365
II. Aktywa obrotowe 40 294 38 072
1. Zapasy 1666813612196046 15 381 13 679
2. Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 15 249 15 821
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 15 249 15 821
3. Inwestycje krótkoterminowe 9 307 8 050
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 9 307 8 050
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 9 307 8 050
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 307 8 050
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 357 522
A k t y w a r a z e m 80 397 76 770
PASYWA
I. Kapitał własny 43 594 31 668
1. Kapitał zakładowy 64577293250372 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 92985731349837
2. Kapitał zapasowy 25081389916540 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 30 20
Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -82 755 -88 603
5. Zysk (strata) netto 11 916 5 848
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 803 45 102
1. Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 4 616 7 538
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 820 900
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 809 1 375
a) długoterminowa 700 422
b) krótkoterminowa 1 109 953
1.3. Pozostałe rezerwy 1 987 5 263
długoterminowe
a) krótkoterminowe 1 987 5 263
2. Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 5 266 8 903
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 5 266 8 903
3. Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 18 884 19 332
3.1. Wobec jednostek powiązanych 37
3.2. Wobec pozostałych jednostek 18 842 19 317
3.3. Fundusze specjalne 5 15
4. Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 8 037 9 329
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 037 9 329
a) długoterminowe 4 960 6 213
b) krótkoterminowe 3 077 3 116
P a s y w a r a z e m 80 397 76 770
Wartość księgowa 43 594 31 668
Liczba akcji (w szt.) 20 664 121 20 664 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 2,11 1,53
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969


Wartość księgową na jedną akcję za 2015 r.
i 2014 r. wyliczono dzieląc wartość kapitału własnego na ostatni dzień
danego roku sprawozdawczego przez liczbę akcji zwykłych występujących na
ostatni dzień danego okresu sprawozdawczego.


Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2015 2014
1. Należności warunkowe 77823021977121 1 582
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 582
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 1 582
2. Zobowiązania warunkowe 77823021977121 49 569 9 019
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 49 569 9 019
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych 9 019 9 019
- weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami 40 550
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 51 151 9 019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 136 719 132 012
- od jednostek powiązanych 2 2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 134 250 129 617
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 2 469 2 395
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 112 899 113 813
- jednostkom powiązanym 1 1
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 111 247 112 060
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 652 1 753
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 23 820 18 199
IV. Koszty sprzedaży 45572916414064 4 902 3 690
V. Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 8 617 9 939
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 10 301 4 570
VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 364 3 039
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3
2. Dotacje 1 665 1 853
3. Inne przychody operacyjne 69397821712728 2 696 1 186
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 311 1 470
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 761 992
3. Inne koszty operacyjne 145663874146044 550 474
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 354 6 139
X. Przychody finansowe 117247249039429 1 494 502
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1
- od jednostek powiązanych 1
2. Odsetki, w tym: 57
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne 1 437 501
XI. Koszty finansowe 137680768697064 476 425
1. Odsetki w tym: 66 125
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 410 300
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 14 372 6 216
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne 743255212540219
Straty nadzwyczajne 135834729852311
XIII. Zysk (strata) brutto 14 372 6 216
XIV. Podatek dochodowy 3132481708979 2 456 368
a) część bieżąca 2 686
b) część odroczona -230 368
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 112632694434962
XV. Zysk (strata) netto 11 916 5 848
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 11 916 5 848
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 664 121 20 664 121
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,58 0,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488


Zysk netto (zanualizowany), to zysk netto
uzyskany odpowiednio za okres od stycznia do grudnia 2015 r. i 2014 r.,
natomiast średnioważona liczba akcji zwykłych, to liczba akcji zwykłych
występująca w danym roku. Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono dzieląc
zanualizowany zysk netto przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych.
Średnioważona liczba akcji zwykłych w 2015 r. i 2014 r. była tożsama z
liczbą akcji występującą na dzień bilansowy i wynosiła20
664 121 sztuk.


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2015 2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 668 29 143
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów -3 322
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 31 668 25 821
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 61 992 61 992
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 61 992 61 992
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 52 411 52 411
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 411 52 411
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 20 21
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 10 -1
a) zwiększenia (z tytułu) 19 2
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 19 2
b) zmniejszenia (z tytułu) 9 3
zbycia środków trwałych
- różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 9 3
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 30 20
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -82 755 -85 281
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 848 5 185
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 848 5 185
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 848 5 185
- zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych 5 848 5 185
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 88 603 90 465
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 3 322
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 88 603 93 788
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 848 5 185
- pokrycie straty zyskiem 5 848 5 185
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 82 755 88 603
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -82 755 -88 603
5. Wynik netto 11 916 5 848
a) zysk netto 11 916 5 848
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 43 594 31 668
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 594 31 668

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2015 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 11 916 5 848
II. Korekty razem -1 431 4 210
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 6 817 6 269
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 156 283
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 4
4. Zmiana stanu rezerw -2 923 -259
5. Zmiana stanu zapasów -1 702 2 228
6. Zmiana stanu należności 572 -3 588
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 222 -1 443
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 126 716
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 485 10 058
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 20 19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 19
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 8 348 8 377
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 348 8 377
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 328 -8 358
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 791
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 2 791
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 900 7 831
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 744 7 548
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 156 283
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -900 -5 040
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 257 -3 340
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 257 -3 340
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -37 14
F. Środki pieniężne na początek okresu 8 050 11 390
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 307 8 050
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2015 2014
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 551 724
wartość firmy
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 325 206
- oprogramowanie komputerowe 325 206
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 876 930

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 6 514 1 299 1 299 7 813
b) zwiększenia (z tytułu) 249 249 249
- zakup 249 249 249
zmniejszenia (z tytułu)
c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 6 514 1 548 1 548 8 062
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 5 790 1 093 1 093 6 883
e) amortyzacja za okres (z tytułu) 173 130 130 303
- zwiększenia 173 130 130 303
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 5 963 1 223 1 223 7 186
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 551 325 325 876

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2015 2014
a) własne 876 930
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem 876 930

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2015 2014
a) środki trwałe, w tym: 33 339 35 453
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 900 187
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 813 5 867
- urządzenia techniczne i maszyny 24 396 27 038
- środki transportu 1 732 1 617
- inne środki trwałe 498 744
b) środki trwałe w budowie 81 159
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 4 503 851
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 37 923 36 463

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 528 8 085 56 293 3 615 4 088 72 609
b) zwiększenia (z tytułu) 818 196 2 387 660 358 4 419
- przejęcie ze środków trwałych w budowie 818 196 2 387 625 21 4 047
- zakup 35 337 372
c) zmniejszenia (z tytułu) 320 197 155 672
- sprzedaży i likwidacji 320 197 155 672
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 346 8 281 58 360 4 078 4 291 76 356
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 340 2 219 29 255 1 998 3 344 37 156
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 106 249 4 709 348 449 5 861
- zwiększenie z tytułu amortyzacji bieżącej 106 249 5 026 535 598 6 514
- zwiększenia z tytułu różnic kursowych 6 6
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży i likwidacji 317 187 155 659
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 446 2 468 33 964 2 346 3 793 43 017
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 900 5 813 24 396 1 732 498 33 339


Na środkach trwałych ustanowione są zabezpieczenia na rzecz dwóch
Banków, z którymi Spółka zawarła umowy kredytowe, to jest:1.
Bank Millennium S.A. w Warszawie :- zastaw rejestrowy na dwóch
liniach technologicznych o numerze inwentarzowym 1902/5 i 1903/5 o
wartości początkowej wg umowy 17 269 tys. zł ( wartość księgowa na dzień
31.12.2015 r. wyniosła 5 636 tys. zł),2. Raiffeisen Bank
Polska S.A. w Warszawie:- hipoteka na prawie wieczystego użytkowania
gruntu wraz z naniesieniami na tym gruncie do kwoty umownej 21 000 tys.
zł, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KI 1H00023237/0
(wartość księgowa na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 5 573 tys. zł)


ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2015 2014
a) własne 33 183 35 069
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 156 384
- samochody osobowe użytkowane na podstawie umowy leasingowej 133 298
- wózki widłowe 23 86
Środki trwałe bilansowe, razem 33 339 35 453

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2015 2014
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2015 2014
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2015 2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2015 2014
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2015 2014
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2015 2014
a) stan na początek okresu 6 054 4 813
- grunty (netto) 187 88
- budynki i budowle 5 867 4 725
b) zwiększenia (z tytułu) 1 014 1 503
- zakup gruntów 818 127
- zakup budynków i budowli 196 1 376
c) zmniejszenia (z tytułu) 355 262
- umorzenie gruntów za bieżący okres 106 28
- umorzenie budynków i budowli za bieżący okres 249 234
d) stan na koniec okresu 6 713 6 054
- grunty (netto) 900 187
- budynki i budowle (netto) 5 813 5 867

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2015 2014
a) stan na początek okresu 930 320
b) zwiększenia (z tytułu) 249 828
- zakup oprogramowania 249 258
- koszty zakończonych prac rozwojowych 570
c) zmniejszenia (z tytułu) 303 218
- umorzenie za okres 303 218
d) stan na koniec okresu 876 930

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2015 2014
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) we wspólniku jednostki współzależnej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2015 2014
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2015 2014
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2015 2014
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2015 2014
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2015 2014
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2015 2014
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2015 2014
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2015 2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1.

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
1.
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2015 2014
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2015 2014
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2015 2014
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2015 2014
-
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2015 2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2015 2014
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2015 2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 940 1 413
a) odniesionych na wynik finansowy 940 1 413
- odpis aktualizujący na odsetki od należności krótkoterminowych 5
- odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe 125 38
- nie zapłacony ZUS 115 94
- nie wypłacone wynagrodzenie z list dodatkowych 5 2
- straty z lat ubiegłych 437
- rezerwa na badanie bilansu 2 2
- rezerwa na urlopy 121 116
- rezerwa na odprawy emerytalne 80 51
- rezerwa na jubileusze 60 56
- odpis aktualizujący zapasy materiałow, towarów i wyrobów gotowych 88 181
- rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 248 278
- rezerwa na przestoje i remonty 96 148
- pozostałe 5
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 378 149
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 378 149
- rezerwa na odprawy emerytalne 53 29
- nie wypłacony ZUS 3 21
- rezerwa na urlopy 5
- rezerwa na jubileusze 4
- odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe 87
- nie wypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 3
- odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 76
- rezerwa na postoje i remonty 246
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 228 622
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 228 622
- straty z lat ubiegłych 437
- rezerwa na przestoje i remonty 52
- rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 30
- odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 93
- pozostałe 5
- odsetki od należności 5
- odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe 10
- rezerwa na urlopy 21
- rezerwa na jubileusze 31
- rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 166
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 1 090 940
a) odniesionych na wynik finansowy 1 090 940
- związany z ujemnymi różnicami przejściowymi, w tym: 1 090 940
- odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe 115 125
- nie wypłacony ZUS 118 115
- nie wypłacone wynagrodzenie z list dodatkowych 5 5
- rezerwa na badanie bilansu 2 2
- rezerwa na urlopy 100 121
- rezerwa na odprawy emerytalne 133 80
- rezerwa na jubileusze 29 60
- odpis aktualizujący zapasy materiałów , towarów i wyrobów gotowych 164 88
- rezerwy na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 82 248
- rezerwa na postoje i remonty 342 96
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
związany z ujemnymi różnicami przejściowymi, w tym:
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2015 2014
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 214 365
- koszty uruchomienia nowej produkcji 9
- koszty postępowania układowego 214 356
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 214 365

ZAPASY w tys.
2015 2014
a) materiały 5 153 4 196
b) półprodukty i produkty w toku 2 854 5 480
c) produkty gotowe 7 241 3 857
d) towary 79
e) zaliczki na dostawy 133 67
Zapasy, razem 15 381 13 679


Na dzień 31.12.2015 r. stan odpisów aktualizujących zapasy wyniósł
łącznie 852 tys. zł, w tym:a). na materiały: 585 tys.
zł, to jest 100% wartości materiałów, które nie wykazały ruchu w ciagu 6
m-cy poprzedzających dzień bilansowy,b).na wyroby gotowe i
produkty w toku: 267 tys. zł, w tym:- 109 tys. zł z tytułu 50%
odpisu wartości wyrobów gotowych nie wykazujących ruchu w ciagu 12 m-cy
poprzedzających dzień bilansowy- 158 tys. zł z tytułu
obniżenia wartości wyrobów gotowych do cen nie wyższych od cen sprzedaży
nettoStan odpisów aktualizujących zapasy na dzień 31.12.2015 r.
uległ zwiększeniu w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego o
390 tys. zł


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2015 2014
od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
a) należności od pozostałych jednostek 15 249 15 821
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13 887 14 837
- do 12 miesięcy 13 887 14 837
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 242 917
dochodzone na drodze sądowej
- inne 120 67
Należności krótkoterminowe netto, razem 15 249 15 821
b) odpisy aktualizujące wartość należności 642 686
Należności krótkoterminowe brutto, razem 15 891 16 507


Spółka dokonała cesji wierzytelności istniejących i przyszłych z tytułu
dostaw w kwocie 3 410 tys. zł na rzecz Raiffeisen Bank Polska w
Warszawie, z tytułu przyznanego przez Bank limitu wierzytelności do
górnej wysokości 14 000 tys. zł, w ramach którego Spółka może korzystać:-
z kredytu w rachunku bieżącycm do wysokości 8 000 tys. zł-
z obsługi walutowych transakcji terminowych do kwoty 1 000 tys. zł-
z limitu na akredytywy "bez pokrycia z góry" do kwoty 6 000 tys. złNa
dzień bilansowy 31.12.2015 r. stan odpisów aktualizujących należności
krótkoterminowe wyniósł 642 tys. zł.Odpis
aktualizujący należności tworzony jest w wysokości 100% ich wartości, w
przypadku gdy okres przeterminowania wynosi powyżej 6 miesiecy, lub
jeżeli sytuacja dłużnika wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo
nieściągalności należności.Stan odpisów
aktualizujących należności na 31.12.2015 r. uległ zmniejszeniu w
odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 44 tys. zł.


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2015 2014
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2015 2014
Stan na początek okresu 686 2 026
a) zwiększenia (z tytułu) 372 853
- dokonane odpisy aktualiz. w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych 372 853
b) zmniejszenia (z tytułu) 416 2 193
- rozwiązanie i wykorzystanie odpisów aktualizacyjnych 416 2 193
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 642 686

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2015 2014
a) w walucie polskiej w tys. 5 935 7 594
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 9 956 8 913
b1. w walucie w tys. EUR 1 953 2 008
po przeliczeniu na tys. zł 8 325 8 560
-
b2. w walucie w tys. GBP 53 59
po przeliczeniu na tys. zł 305 323
b.3. w walucie w tys. USD 336
po przeliczeniu na tys. zł. 1 311
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 15 30
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 15 891 16 507

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2015 2014
a) do 1 miesiąca 6 369 7 771
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 751 1 100
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
c) należności przeterminowane 7 409 6 630
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 14 529 15 501
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 642 664
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 13 887 14 837


Należności z tytułu dostaw i usług przypadające do spłaty zarówno w
przedziale czasowym do 1 m-ca, jak też w przedziale powyżej 1 m-ca do 3
m-cy związane są z normalnym tokiem sprzedaży w Spółce.


W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2015 2014
a) do 1 miesiąca 5 076 4 417
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 618 1 331
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 73 231
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 275 291
e) powyżej 1 roku 367 360
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 7 409 6 630
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 642 664
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 6 767 5 966


W Spółce nie wystepują należności
długoterminowe. W kwocie należności krótkoterminowych brutto, która na
dzień 31.12.2015 r. wyniosła 15 891 tys. zł, należności przeterminowane
stanowią kwotę 7 409 tys. zł i dotyczą należności z tytułu dostaw i
usług.Należności przeterminowane po pomniejszeniu o odpisy
aktualizujące w kwocie 642 tys. zł wyniosły na dzień bilansowy 6 767
tys. zł, co stanowiło 44% ogółu należnośći krótkoterminowych netto.W
kwocie należności z tytułu dostaw i usług objętej odpisem
aktualizującym, kwota 160 tys. zł dochodzona jest na drodze sądowej.


W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"


Spółka nie posiada należności dochodzonych na drodze sądowej, nie
objętych odpisem aktualizującym.


Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2015 2014
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 307 8 050
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 307 7 170
- inne środki pieniężne 3 000 880
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 9 307 8 050

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2015 2014
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2015 2014
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2015 2014
w walucie polskiej w tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2015 2014
a) w walucie polskiej w tys. 4 227 3 498
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 5 080 4 552
b1. w walucie w tys. EUR 1 192 1 068
po przeliczeniu na tys. zł 5 080 4 552
b2. w walucie w tys. DKK
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 9 307 8 050

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2015 2014
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2015 2014
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2015 2014
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 357 522
- rozliczane w czasie koszty ubezpieczeń majątkowych 165 142
- rozliczane w czasie koszty przygotowania nowej produkcji 8 173
- rozliczane w czasie koszty postępowania układowego 143 143
- inne rozliczane w czasie koszty 41 64
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 357 522

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny


Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyn i stanu odpisów
aktualizujących wartość aktywów znajduja się pod notami dotyczącymi
danej grupy aktywów.W 2015 roku wystąpiły następujące zmiany w
odpisach aktualizujących:- zmniejszono o kwotę 44 tys. zł odpis
aktualizujący na należności krótkoterminowe-
zwiększono o kwotę 218 tys. zł odpis aktualizujący materiały-
zwiększono o kwotę 172 tys. zł odpis aktualizujący zapasy wyrobów
gotowych i produkcji w toku.Zwiększenia i zmniejszenia odpisów
aktualizujących odniesiono odpowiednio w pozostałe koszty operacyjne lub
pozostałe przychody operacyjne bieżacego okresu sprawozdawczego.


Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A na okaziciela brak brak 615 400 1 846 gotówka +aport 1996.01.24 1996.01.24
B na okaziciela brak brak 1 020 000 3 060 gotówka 1996.05.24 1996.01.24
C na okaziciela brak brak 864 600 2 593 gotówka 1997.01.24 1997.01.01
D na okaziciela brak brak 1 430 665 4 292 gotówka 1998.01.14 1998.01.01
E na okaziciela brak brak 4 333 000 12 999 gotówka 2001.06.29 2001.01.01
F na okaziciela brak brak 4 251 574 12 756 gotówka 2004.12.30 2004.01.01
G na okaziciela brak brak 8 148 882 24 446 gotówka 2010.08.25 2010.01.01
Liczba akcji, razem 20 664 121
Kapitał zakładowy, razem 61 992
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 3,00


Kapitał zakładowy Spółki nie podlegał w 2015 roku zmianom.Akcjonariuszami
Spółki posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego i taki sam
procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są:1.
OP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach - posiada 5 425 246
sztuk akcji, co stanowi 26,25% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo
głosów na walnym zgromadzeniu.2. Bank Handlowy S.A. z
siedzibą w Warszawie - posiada 3 495 248 sztuk akcji, co stanowi 16,91%
udział w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym
zgromadzeniu.3. PKO OFE z siedzibą w Warszawie - posiada 2 065 743
sztuk akcji, co stanowi 10,00% udział w kapitale zakładowym Spółki i
tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.4. Pan Adam Żyła -
posiada 2 465 000 sztuk akcji, co stanowi 11,93% udział w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.5.
Pan Marcin Wąsiel - posiada 1 491 982 sztuk akcji, co stanowi 7,22%
udział w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym
zgromadzeniu.Osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę posiadają
akcje Spółki w ilościach nie przekraczających 5% udziału w kapitale i
głosach na walnym zgromadzeniu. Są to następujące osoby:1.
Zbigniew Ronduda - Prezes Zarządu - posiada 350 000 sztuk akcji, co
stanowi 1,69% udział w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na
walnym zgromadzeniu.2. Leszek Walczyk - Wiceprezes Zarządu - posiada
848 578 sztuk akcji, co stanowi 4,11% udział w kapitale zakładowym
Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.3.
Ryszard Pisarski - Wiceprezes Zarządu - posiada 350 000 sztuk akcji, co
stanowi 1,69% udział w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na
walnym zgromadzeniu.4. Kazimierz Kwiecień - Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej - posiada 100 sztuk akcji, co stanowi 0,0005% udział w
kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2015 2014
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
utworzony ustawowo
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
a) inny (wg rodzaju) 52 411 52 411
- kapitał powstały z wierzytelności umorzonych w ramach układu 52 383 52 383
- przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 28 28
Kapitał zapasowy, razem 52 411 52 411

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2015 2014
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 20 18
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
b) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 10 2
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 30 20

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2015 2014
-
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2015 2014
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2015 2014
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 900 1 005
a) odniesionej na wynik finansowy 900 1 005
- różnice przejściowe dotyczące niezapł. odsetek od należności 4 8
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową 823 878
- leasing samochodów osobowych 73 119
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 4
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 4
- różnice przejściowe dotyczące niezapł. odsetek od należności 4
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 84 105
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 84 105
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową 41 55
- leasing samochodów osobowych 43 46
- różnice przejściowe dotyczące niezapł. odsetek od należności 4
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 820 900
a) odniesionej na wynik finansowy 820 900
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową 782 823
- leasing samochodów osobowych 30 73
- różnice przejściowe dotyczące niezapłaconych odsetek od należności 8 4
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2015 2014
a) stan na początek okresu 422 266
- rezerwa na świadczenia emerytalne 422 266
b) zwiększenia (z tytułu) 278 156
- zwiększenie bieżące rezerwy na świadczenia emerytalne 278 156
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
c) stan na koniec okresu 700 422
- rezerwa na świadczenia emerytalne 700 422

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2015 2014
a) stan na początek okresu 953 905
- rezerwa na urlopy 637 609
- rezerwa na jubileusze 316 296
b) zwiększenia (z tytułu) 680 571
- rezerwa na urlopy (zwiększenia w ciągu roku) 208 255
- rezerwa na jubileusze (zwiększenia w ciągu roku) 42 316
- rezerwa na wynagrodzenia (premie) 430
c) wykorzystanie (z tytułu) 524 523
- rezerwa na urlopy 317 227
- rezerwa na jubileusze 207 296
rozwiązanie (z tytułu)
d) stan na koniec okresu 1 109 953
- rezerwa na urlopy 1 111 637
- rezerwa na jubileusze 151 316
- rezerwa na wynagrodzenia (premie) 430

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2015 2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2015 2014
a) stan na początek okresu 5 263 2 300
- rezerwa na badanie bilansu 12 12
- pozostałe rezerwy na koszty (ochrona środowiska i pozostałe) 25
- rezerwa na wynagrodzenia 1 300 1 464
- rezerwa na remonty i postoje 506 780
- rezerwa na inne koszty 79 19
- rezerwa na zaległości podatkowe wraz z odsetkami za 2008r 3 366
b) zwiększenia (z tytułu) 5 410 7 371
- rezerwa na badanie bilansu 21 21
- rezerwa na wynagrodzenia 2 100
- rezerwa na remonty i postoje związane z remontami 5 100 1 824
- rezerwa na inne koszty 96 60
- rezerwa na zaległości podatkowe wraz z odsetkami za 2008r 193 3 366
c) wykorzystanie (z tytułu) 4 881 1 839
- rezerwy na badanie bilansu 21 21
- na wynagrodzenia 1 270 1 633
- na remonty i postoje związane z remontami 3 590 185
- rezerwa na zaległości podatkowe wraz z odsetkami za 2008r 3 559
d) rozwiązanie (z tytułu) 3 805 2 569
- rezerwa na wynagrodzenia 30 631
- rezerwa na remonty i postoje związane z remontami 216 1 913
- rezerwa na koszty ochrony środowiska 25
e) stan na koniec okresu 1 987 5 263
- rezerwa na badanie bilansu 12 12
- rezerwa na wynagrodzenia 1 300
- rezerwa na remonty i postoje 1 800 506
- rezerwa na zaległości podatkowe wraz z odsetkami za 2008r. 3 366
- rezerwa na inne koszty 175 79

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2015 2014
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
a) wobec pozostałych jednostek 5 266 8 903
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 28 172
- umowy leasingu finansowego 28 172
umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju) 5 238 8 731
- zobowiązania układowe 5 238 8 731
Zobowiązania długoterminowe, razem 5 266 8 903

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2015 2014
a) powyżej 1 roku do 3 lat 5 266 8 903
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 5 266 8 903

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2015 2014
a) w walucie polskiej w tys. 5 266 8 903
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 5 266 8 903

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2015 2014
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
a) wobec znaczącego inwestora 37
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 37
- do 12 miesięcy 37
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałych jednostek 18 842 19 317
- kredyty i pożyczki, w tym: 744
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 144 175
- leasing 144 175
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 296 11 384
- do 12 miesięcy 11 296 11 384
- zaliczki otrzymane na dostawy 7 52
- z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 900 1 699
- z tytułu wynagrodzeń 1 665 1 502
- inne (wg tytułów) 3 830 3 761
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
inne (wg tytułów)
c) fundusze specjalne (wg tytułów) 5 15
- zakładowy fundusz świadczń socjalnych 5 15
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 18 884 19 332

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2015 2014
a) w walucie polskiej w tys. 12 595 13 426
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 6 289 5 906
b1. w walucie w tys. EUR 1 476 1 386
po przeliczeniu na tys. zł 6 289 5 906
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 18 884 19 332

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 14 000 w tys. 0 w tys. Oprocentowanie zmienne WIBOR 1M powiększony o marżę Banku 1,2% p.a. 26.01.2018 r. -hipoteka do kwoty 21 000 tys.zł na prawie wieczystego uzytkowania gruntu z naniesieniami
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
- cesja należności od wybranych kontrahentów na kwotę 3 410 tys. zł
- weksel własny in blanco do kwoty 21 000 tys. zł
W ramach umowy Spółka może zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 8 000 tys.zł, ustanawiać akredytywy do kwoty 6 000 tys.zł oraz zawierać transakcje terminwe typu forward do kwoty 1 000 tys.zł.
Bank Millennium S.A. Warszawa 9 500 w tys. 0 w tys. Oprocentowanie zmienne WIBOR 1M powiększony o marżę Banku 0,8% p.a. 01.12.2017 r. - zastaw rejestrowy na dwóch liniach technologicznych na wartość umowną 17 269 tys. zł
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
- weksel własny in blanco do kwoty 16 150 tys. zł
umowa o kredyt rewolwingowy w rachunku bieżącym
Bank Millennium S.A. Warszawa 1 000 w tys. 0 w tys. Za każdy rozpoczęty 3-miesieczny okres 0,20% od kwoty gwarancji, lub akredytywy 19.11.2016 r. - weksel własny in blanco do kwoty 1 700 tys.zł. Linia na akredytywy dokumentowe , gwarancje bankowe, regwarancje
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2015 2014
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2015 2014
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 831 1 789
długoterminowe (wg tytułów)
- krótkoterminowe (wg tytułów) 1 831 1 789
- rezerwa na koszty braków jakościowych 1 831 1 789
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 6 206 7 540
- długoterminowe (wg tytułów) 4 960 6 213
- dotacja do środków trwałych otrzymana z PFRON 53 71
- dotacja do projektu inwestycyjnego (ALF i SPMF) z NFOŚIGW 2 064 2 576
- dotacja do projektu inwestycyjnego z Ministerstwa Gospodarki - Zintegrowany System Topienia 74 92
- dotacja do projektu celowego żeliwo sferoidalne z PARP 140 200
- dotacja do OBRKO otrzymana z PARP 2 548 3 165
- dotacja do projektu celowego żeliwo ausferytyczne z PARP 81 109
- krótkoterminowe (wg tytułów) 1 246 1 327
- dotacja do środków trwałych otrzymana z PFRON 17 18
- dotacja z NFOŚIGW 512 512
- dotacja do projektu Zintegr. System Topienia -Ministerstwa Gospodarki 18 18
- dotacja do środków trwałych (projekt OBRKO) otrzymana z PARP i UE 611 691
- dotacja do prac B+R (żeliwo sferoidalne) otrzymana z PARP i UE 60 60
- dotacja do projektu celowego żeliwo ausferytyczne PARP 28 28
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 8 037 9 329

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


W 2015 roku nie wystąpiły zmiany kapitału zakładowego Spółki i na dzień
bilansowy wyniósł on 61 992 tys. zł oraz dzielił sie na 20 664 121 sztuk
akcji o wartości nominalnej 3,00 zł każda.Wartość
księgową na jedna akcję wynoszącą 2,11 zł na dzień 31.12.2015 r.
wyliczono dzieląc kapitał własny wystepujący na dzień bilansowy ( 43 594
tys. zł) przez liczbę akcji w kapitale zakładowym na dzień bilansowy (20
664 121 sztuk).Z uwagi na brak elementów rozwadniających akcje
zwykłe, w niniejszym raporcie nie prezentujemy rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję.


Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.
2015 2014
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.
2015 2014
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2015 2014
- odlewy żeliwne, staliwne 120 960 119 067
- usługi 13 290 10 550
- w tym: od jednostek powiązanych 2 2
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 134 250 129 617
- w tym: od jednostek powiązanych 2 2

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2015 2014
a) kraj 65 664 66 601
- w tym: od jednostek powiązanych 2 2
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport 68 586 63 016
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 134 250 129 617
- w tym: od jednostek powiązanych 2 2

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2015 2014
- towary 2 313 2 220
- materiały 156 175
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 2 469 2 395
w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2015 2014
a) kraj 381 349
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport 2 088 2 046
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 2 469 2 395
w tym: od jednostek powiązanych

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2015 2014
a) amortyzacja 6 817 6 269
b) zużycie materiałów i energii 57 172 59 887
c) usługi obce 24 407 23 894
d) podatki i opłaty 1 016 981
e) wynagrodzenia 27 536 25 004
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 140 5 554
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 848 2 755
Koszty według rodzaju, razem 125 936 124 344
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -1 159 1 957
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -11 -612
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -4 902 -3 690
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -8 617 -9 939
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 111 247 112 060

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2015 2014
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 2 471 414
- na należności 349 389
- na podatek dochodowy od osób prawnych za 2018 r 2 122 25
b) pozostałe, w tym: 225 772
- rozwiązane odpisy aktualizujące zapasy materiałów i wyrobów gotowych 663
- przedawnione i umorzone zobowiązania 17 13
- otrzymane kary i grzywny 201 77
- pozostałe 7 19
Inne przychody operacyjne, razem 2 696 1 186

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2015 2014
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 155
- na przewidywane koszty 155
b) pozostałe, w tym: 550 319
- przekazane darowizny 95 102
- rozliczone w czasie koszty postępowania układowego 143 143
- niedobory i szkody 11 30
- złomowanie produktów 301 44
Inne koszty operacyjne, razem 550 474
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2015 2014
a) od jednostek powiązanych, w tym: 1
- od jednostek zależnych 1
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 1

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2015 2014
z tytułu udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek
pozostałe odsetki
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 57
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 57

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2015 2014
a) dodatnie różnice kursowe 500
- zrealizowane 251
- niezrealizowane 249
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 437
- rozwiązanie rezerwy na odsetki od zobowiązania na podatek dochodowy od osób prawnych za 2008r 1 437
c) pozostałe, w tym: 1
Inne przychody finansowe, razem 1 437 501

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2015 2014
a) od kredytów i pożyczek 55 106
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 55 106
b) pozostałe odsetki 19
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 11 19
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 66 125

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2015 2014
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 115
- zrealizowane -118
- niezrealizowane 233
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 193 44
- na odsetki od zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych za 2008r 193 44
c) pozostałe, w tym: 102 256
- prowizja od kredytów bankowych 102 255
- inne koszty 1
Inne koszty finansowe, razem 410 300

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki


W 2015 r. Spółka nie dokonywała sprzedaży
udziałów w jednostkach podporządkowanych. Spółka nie posiada udziałów w
takich jednostkach.


Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys.
2015 2014
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys.
2015 2014
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2015 2014
1. Zysk (strata) brutto 14 372 6 216
Korekty konsolidacyjne
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -6 216
- koszty nieuznane podatkowo 4 446 4 738
- przychody nieuznane podatkowo -4 309 -2 366
- inne różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania (Zakład w Niemczech) -729 -31
- odliczenie straty z lat ubiegłych -8 557
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 13 780
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 2 618
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 2 618
- wykazany w rachunku zysków i strat 2 618
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2015 2014
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -80 -105
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy -150 473
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem -230 368

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2015 2014
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2015 2014
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2015 2014
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
w tys.
2015 2014
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


W dniu 19.06.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Odlewnie
Polskie S.A. podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku za 2014 rok w kwocie
5 847 927,49 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.Zarząd
Spółki zawnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku
osiągniętego za 2015 rok w kwocie 11 915 635,75 zł na kapitał zapasowy i
kapitał rezerwowy lub na pokrycie starty z lat ubiegłych.


Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


Zysk na jedną akcję zwykłą wynoszący 0,58
zł wyliczono dzieląc zysk osiągnięty za 2015 rok przez średnioważoną
liczbę akcji zwykłych występującą w tym okresie. Średnioważona liczba
akcji zwykłych za 2015 r. i 2014 r. była tożsama ze stanem akcji na
dzień bilansowy i wyniosła 20 664 121 sztuk.Z uwagi
na brak elementów rozwadniających akcje zwykłe w niniejszym sprawozdaniu
Spółka nie prezentuje rozwodnionego zysku na jedną akcję.


Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią


Stan środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych przedstawia
się następująco:1. Środki pieniężne na początek
okresu sprawozdawczego: 8 050 tys. zł2. Środki pieniężne na
koniec okresu sprawozdawczego: 9 307 tys. zł.3. Bilansowa
zmiana stanu środków pieniężnych: 1 257 tys. zł.Wykazane
w rachunku przepływów pieniężnych:a). przepływy
pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 10 485 tys.zł dotyczą
wpływów i wydatków pieniężnych z podstawowej działalności Spółki. Zysk
netto ustalony metodą księgową został doprowadzony za pomocą korekt do
wyniku kasowego wyrażającego środki pieniężne uzyskane z działalności
operacyjnej (wpływy- wydatki),b). przepływy pieniężne z
działalności inwestycyjnej w kwocie (-) 8 328 tys. zł dotyczą
rzeczywistych wpływów i wydatków pieniężnych związanych z działalnością
inwestycyjna (wpływy- wydatki),c). przepływy pieniężne z
działalności finansowej dotyczą rzeczywistych wpływów i wydatków
pieniężnych z tytułu pozyskania i spłaty obcych źródeł finansowania w
postaci kredytów oraz zapłaconych odsetek i prowizji od kredytów
(wplywy- wydatki).Wykazane w przeplywach środków pieniężnych z
działalności operacyjnej zmiany stanu nie są zgodne z bilansową zmiana
stanu (BZ- BO) w pozycji:- zobowiązania krótkoterminowe: ze stanu
zobowiązań na BO i BZ wyeliminowano zobowiązania kredytowe i
inwestycyjne, a także konwersję zobowiązań długoterminowych na
krótkoterminowe z tytułu rat układowych przypadających do spłaty w ciągu
12 miesięcy, to jest w 2016 roku.- nakłady inwestycyjne
wykazane w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej
skorygowano o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań
leasingowych i zaliczek na środki trwałe.


Plik Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2015 2014
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji

7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

11a. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
Plik Opis
2015_dodatkowe informacje i objasnienia.pdf2015_dodatkowe informacje i objasnienia.pdf Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego za 2015 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-29 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2016-03-29 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2016-03-29 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-29 Teodora Waksmundzka Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki