MAKARONY POLSKIE S.A.: wyniki finansowe

2020-05-28 23:22
publikacja
2020-05-28 23:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_I_kw_2020_-_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe – Grupa Makarony Polskie
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 57 244 40 209 13 021 9 356
II. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 4 050 3 260 921 759
III. Zysk (strata) brutto 3 380 2 939 769 684
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 713 2 410 617 561
V. EBIT 4 050 3 260 921 759
VI. EBITDA (EBIT + amortyzacja) 5 885 4 748 1 339 1 105
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 902 -1 937 205 - 451
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 5 171 - 3 763 - 1 176 - 876
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 041 5 701 919 1 326
X. Przepływy pieniężne netto, razem - 228 1 - 52 0,2
XI. Aktywa razem *** 185 943 173 627 40 846 40 772
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania *** 103 242 93 639 22 679 21 989
XIII. Zobowiązania długoterminowe *** 43 221 39 351 9 494 9 241
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe *** 60 021 54 288 13 185 12 748
XV. Kapitał własny *** 82 701 79 988 18 167 18 783
XVI. Kapitał podstawowy *** 27 750 27 750 6 096 6 516
XVII. Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XIX. Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 0,29 0,26 0,07 0,06
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 8,94 8,65 1,96 2,03
Wybrane jednostkowe dane finansowe – spółka Makarony Polskie SA
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 52 788 37 026 12 007 8 615
XXII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 3 635 2 712 827 631
XXIII. Zysk (strata) brutto 3 079 2 448 700 570
XXIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 472 2 026 562 471
XXV. EBIT 3 635 2 712 827 631
XXVI. EBITDA (EBIT + amortyzacja) 5 043 3 887 1 147 904
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 868 - 2 487 652 - 579
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 3 504 - 3 137 - 797 -730
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 391 5 673 89 1 320
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem - 245 49 - 56 11
XXXI. Aktywa razem *** 159 806 151 712 35 104 35 626
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania *** 79 968 74 346 17 567 17 458
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe *** 35 051 34 449 7 700 8 089
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe *** 44 917 39 897 9 867 9 369
XXXV. Kapitał własny *** 79 838 77 366 17 538 18 167
XXXVI. Kapitał podstawowy *** 27 750 27 750 6 096 6 516
XXXVII. Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XXXIX. Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 0,27 0,22 0,06 0,05
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 8,63 8,36 1,90 1,96


* Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą =
wynik netto/średnia ważona liczba akcji w okresie**
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na
dany moment bilansowy***
Porównywalne dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej według
stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie I kw 2020 - ESPI.pdfSprawozdanie I kw 2020 - ESPI.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku skonsolidowane i
jednostkowe, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-28 Zenon Daniłowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki