5,0500 zł
0,00% 0,0000 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Spr._finansowe_IP.2019_-_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw._z_dzialalnosci_GMP_IP.2019-_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Makarony_raport_z_przegladu_skons._SF_czer._2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Makarony_raport_z_przegladu_jedn.SF_czer._2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
Dane skonsolidowane Grupa Makarony Polskie
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 80 096 76 012 18 679 17 929
II. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 5 067 4 536 1 182 1 070
III. Zysk (strata) brutto 4 389 4 026 1 024 950
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 495 3 182 815 751
V. EBIT 5 067 4 536 1 182 1 070
VI. EBITDA (EBIT + amortyzacja) 8 183 7 424 1 908 1 751
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 336 4 740 1 711 1 118
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 938 -2 629 - 3 017 - 620
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 602 - 2 971 1 306 - 701
X. Przepływy pieniężne netto, razem 0 - 859 0 - 203
XI. Aktywa razem *** 162 323 145 460 38 176 33 828
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania *** 82 643 66 962 19 436 15 572
XIII. Zobowiązania długoterminowe *** 26 407 21 686 6 210 5 043
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe *** 56 236 45 276 13 226 10 529
XV. Kapitał własny *** 79 680 78 498 18 739 18 255
XVI. Kapitał podstawowy *** 27 750 27 750 6 526 6 453
XVII. Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XIX. Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 0,38 0,34 0,09 0,08
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 8,61 8,49 2,02 1,97
Dane jednostkowe spółka Makarony Polskie SA
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 72 804 64 196 16 979 15 142
XXII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 4 216 3 817 983 900
XXIII. Zysk (strata) brutto 3 672 3 446 856 813
XXIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 932 2 759 684 651
XXV. EBIT 4 216 3 817 983 900
XXVI. EBITDA (EBIT + amortyzacja) 6 693 5 624 1 561 1 327
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 865 2 622 668 618
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 8 157 - 1 763 - 1 902 - 416
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 300 - 1 024 1 236 - 242
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 8 - 165 2 - 39
XXXI. Aktywa razem *** 145 053 132 308 34 114 30 769
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania *** 70 341 58 215 16 543 13 538
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe *** 25 064 21 337 5 895 4 962
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe *** 45 277 36 878 10 648 8 576
XXXV. Kapitał własny *** 74 712 74 093 17 571 17 231
XXXVI. Kapitał podstawowy *** 27 750 27 750 6 526 6 453
XXXVII. Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XXXIX. Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 0,32 0,30 0,07 0,07
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 8,08 8,00 1,90 1,86


* Zysk/strata netto na jedną akcję
zwykłą = wynik netto/średnia ważona liczba akcji w okresie**
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na
dany moment bilansowy***
Porównywalne dane
dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31
grudnia 2018 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Spr. finansowe IP.2019 - ESPI.pdfSpr. finansowe IP.2019 - ESPI.pdf Półroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za
okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 c zerwca 2019 roku
Spraw. z działalności GMP IP.2019- ESPI.pdfSpraw. z działalności GMP IP.2019- ESPI.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalnośc i Grupy Makarony Polskie w
okresie od 1 styc znia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku
Makarony raport z przeglądu skons. SF czer. 2019-sig-sig.pdfMakarony raport z przeglądu skons. SF czer. 2019-sig-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego
skosolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie
Makarony raport z przeglądu jedn.SF czer. 2019-sig-sig.pdfMakarony raport z przeglądu jedn.SF czer. 2019-sig-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-19 Zenon Daniłowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.