REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: wyniki finansowe

2022-05-12 17:14
publikacja
2022-05-12 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_KGHM_QSr_1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_quarterly_report_KGHM_Group_QSr_1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody z umów z klientami 8 993 6 745 1 935 1 475
II. Zysk netto ze sprzedaży 1 801 1 442 388 315
III. Zysk przed opodatkowaniem 2 508 1 862 540 407
IV. Zysk netto 1 899 1 365 409 299
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 900 1 366 409 299
VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące ( 1) ( 1) - -
VII. Pozostałe całkowite dochody ( 339) ( 937) ( 73) ( 205)
VIII. Łączne całkowite dochody 1 560 428 336 94
IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 560 429 336 94
X. Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące - ( 1) - -
XI. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
XII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 9,50 6,83 2,05 1,50
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 725 927 371 203
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 195) ( 714) ( 42) ( 156)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 76) ( 1 129) ( 16) ( 247)
XVI. Przepływy pieniężne netto razem 1 454 ( 916) 313 ( 200)
Na 31.03.2022 Na 31.12.2021 Na 31.03.2022 Na 31.12.2021
XVII. Aktywa trwałe 37 167 36 664 7 989 7 971
XVIII. Aktywa obrotowe 12 874 11 363 2 767 2 471
XIX. Aktywa razem 50 041 48 027 10 756 10 442
XX. Zobowiązania długoterminowe 10 418 11 351 2 239 2 468
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 10 962 9 538 2 356 2 074
XXII. Kapitał własny 28 661 27 138 6 161 5 900
XXIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 28 606 27 046 6 149 5 880
XXIV. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 55 92 12 20
dane dotyczące kwartalnej informacji finansowej KGHM Polska Miedź S.A. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
I. Przychody z umów z klientami 7 555 5 569 1 626 1 218
II. Zysk netto ze sprzedaży 1 602 1 359 345 297
III. Zysk przed opodatkowaniem 1 838 1 425 396 312
IV. Zysk netto 1 325 975 285 213
V. Pozostałe całkowite dochody netto ( 362) ( 792) ( 78) ( 173)
VI. Łączne całkowite dochody 963 183 207 40
VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 6,63 4,88 1,43 1,07
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 839 887 396 194
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 381) ( 632) ( 82) ( 138)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 122) ( 1 187) ( 26) ( 260)
XII. Przepływy pieniężne netto razem 1 336 ( 932) 287 ( 204)
Na 31.03.2022 Na 31.12.2021 Na 31.03.2022 Na 31.12.2021
XIII. Aktywa trwałe 34 429 34 671 7 400 7 538
XIV. Aktywa obrotowe 10 300 8 787 2 214 1 910
XV. Aktywa razem 44 729 43 458 9 614 9 448
XVI. Zobowiązania długoterminowe 8 740 9 707 1 879 2 110
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 186 7 911 1 974 1 720
XVIII. Kapitał własny 26 803 25 840 5 761 5 618
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KGHM QSr 1 2022.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KGHM QSr 1 2022.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
Consolidated quarterly report KGHM Group QSr_1_2022.pdfConsolidated quarterly report KGHM Group QSr_1_2022.pdf Consolidated quarterly report QSr 1/2022 - translation

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-12 Andrzej Kensbok Wiceprezes Zarządu
2022-05-12 Marek Świder Wiceprezes Zarządu
2022-05-12 Agnieszka Sinior Dyrektor Naczelny
Centrum Usług Księgowych
Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki