REKLAMA

HANDLOWY: wyniki finansowe

2021-04-29 06:43
publikacja
2021-04-29 06:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_1Q2021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 200 578 352 834 43 870 80 257
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 195 678 161 823 42 798 36 809
III. Zysk brutto 535 904 34 638 117 212 7 879
IV. Zysk netto 394 858 26 359 86 363 5 996
V. Całkowite dochody 29 214 71 113 6 390 16 176
VI. Zmiana stanu środków pieniężnych 10 814 877 (2 899 790) 2 365 407 (659 598)
VII. Aktywa razem* 58 821 081 60 941 538 12 746 182 13 205 673
VIII. Zobowiązania wobec banków* 2 753 100 5 118 861 596 581 1 109 227
IX. Zobowiązania wobec klientów* 44 088 152 43 393 906 9 553 643 9 403 204
X. Kapitał własny* 7 610 181 7 580 967 1 632 981 1 642 751
XI. Kapitał zakładowy* 522 638 522 638 112 147 113 253
XII. Liczba akcji (w szt.)* 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)* 58,24 58,02 12,50 12,57
XIV. Łączny współczynnik kapitałowy (w %)* 21,4 22,6 21,4 22,6
XV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 3,02 0,20 0,65 0,04
XVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 3,02 0,20 0,65 0,04
dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 200 608 352 557 43 877 80 194
XVIII. Przychody z tytułu opłat i prowizji 162 678 150 422 35 581 34 216
XIX. Zysk brutto 512 470 30 842 112 086 7 015
XX. Zysk netto 376 153 23 440 82 271 5 332
XXI. Całkowite dochody 10 466 67 869 2 289 15 438
XXII. Zmiana stanu środków pieniężnych 10 814 328 (2 899 799) 2 365 287 (659 600)
XXIII. Aktywa razem* 58 529 100 60 632 397 12 682 912 13 138 684
XXIV. Zobowiązania wobec banków* 2 752 988 5 118 749 596 556 1 109 203
XXV. Zobowiązania wobec klientów* 44 087 949 43 411 106 9 553 599 9 406 931
XXVI. Kapitał własny* 7 525 671 7 515 205 1 614 847 1 628 501
XXVII. Kapitał zakładowy* 522 638 522 638 112 147 113 253
XXVIII. Liczba akcji (w szt.)* 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)* 57,60 57,52 12,36 12,46
XXX. Łączny współczynnik kapitałowy (w %)* 21,1 22,3 21,1 22,3
XXXI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,88 0,18 0,63 0,04
XXXII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 2,88 0,18 0,63 0,04
XXXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)** - - - -


*Porównywalne dane według
stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. Dodatkowe informacje dotyczące
kalkulacji łącznego współczynnika kapitałowego zostały przedstawione w
nocie 6.**W
dniu 19 stycznia 2021 roku Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A.
podjął uchwałę, w której potwierdził przyjęcie do realizacji, w zakresie
wynikającym z kompetencji Zarządu Banku, zalecenia Komisji Nadzoru
Finansowego wyrażonego w piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r., dotyczącego
wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku oraz
niepodejmowania przez Bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez
uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających
poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących
skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych. ***Kursy
użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej wg średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2021 roku – 4,6603
zł (na dzień 31 grudnia 2020 roku 4,6148 zł; na dzień 31 marca 2020
roku: 4,5523 zł); pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg.
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego
miesiąca I kwartału 2021 roku – 4,5721 zł (I kwartału 2020 roku: 4,3963
zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe 1Q2021-sig-sig.pdfSprawozdanie finansowe 1Q2021-sig-sig.pdf SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Urszula Lewińska Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości Finansowej, Kontroli i Podatków
2021-04-28 Natalia Bożek Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki