REKLAMA

GROCLIN: wyniki finansowe

2021-04-30 17:35
publikacja
2021-04-30 17:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Zarzadu_Grupa_Groclin_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_Grupa_Groclin_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_Grupa_Groclin_i_Groclin_SA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_ocena_sprawozdan_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_oswiadczenie_komitet_audytu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_Grupy_Groclin_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej - - - -
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej -3 482 -6 015 -778 -1 398
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -3 904 -6 190 -873 -1 439
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -3 904 -6 190 -873 -1 439
V. Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej 32 853 118 198 7 343 27 476
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej -827 -18 199 -185 -4 231
VII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej -877 -18 444 -196 -4 288
VIII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -1 697 -17 089 -379 -3 973
IX. Zysk (strata) netto za rok obrotowy -5 601 -23 279 -1 252 -5 411
X. Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -5 601 -23 279 -1 252 -5 411
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 276 -9 596 -285 -2 231
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 414 21 132 763 4 912
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 766 -12 709 -395 -2 954
XIV. Aktywa razem 21 967 37 621 4 760 8 834
XV. Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej 85 6 541 19 1 536
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej 1 756 761 381 179
XVII. Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej 525 610 114 143
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej 14 029 16 756 3 040 3 935
XIX. Kapitał własny 5 572 12 953 1 207 3 042
XX. Kapitał podstawowy 11 578 11 578 2 509 2 719
XXI. Liczba akcji (w sztukach) 11 577 873 11 577 873 11 577 873 11 577 873
XXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej -0,48 -2,01 -0,11 -0,47
XXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej -0,48 -2,01 -0,11 -0,47
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,48 1,12 0,10 0,26
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,48 1,12 0,10 0,26


Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone
przez NBP:


A.  A.
31 grudnia 2020 roku:


średni kurs w okresie*: 4,4742kurs na koniec okresu**: 4,6148


B. 31
grudnia 2019 roku:


średni kurs w okresie*: 4,3018kurs na koniec okresu**: 4,2585


*Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca roku obrotowego.


**Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej i wartość
księgową na jedną akcję przeliczono według kursu średniego kursu
ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Zarzadu_Grupa_Groclin_2020.pdfList_Zarzadu_Grupa_Groclin_2020.pdf List Prezesa Zarządu
SSF_Grupa_Groclin_2020.pdfSSF_Grupa_Groclin_2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za 2020 rok
SZ_Grupa_Groclin_i_Groclin_SA_2020.pdfSZ_Grupa_Groclin_i_Groclin_SA_2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Groclin i Groclin S.A. za 2020 rok
RN_ocena_sprawozdan_2020.pdfRN_ocena_sprawozdan_2020.pdf Ocena sprawozdań za 2020 rok dokonana przez Radę Nadzorczą
RN_oswiadczenie_komitet_audytu_2020.pdfRN_oswiadczenie_komitet_audytu_2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_Grupy_Groclin_2020.pdfSprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_Grupy_Groclin_2020.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Groclin za 2020 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
2021-04-30 Barbara Sikorska-Puk Wiceprezes Zarządu Barbara Sikorska-Puk


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Izabela Rogozińska Specjalista ds. raportowania korporacyjnego Izabela Rogozińska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki