REKLAMA
PIT 2023

ESOTIQ & HENDERSON: wyniki finansowe

2023-11-28 21:04
publikacja
2023-11-28 21:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_wg_MSR_09.2023_20231128_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-31 do 2022-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 204 350 181 638 44 644 38 745
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 11 509 11 384 2 514 2 428
III. Zysk/strata brutto 6 776 10 834 1 480 2 311
IV. Zysk/strata netto 5 039 9 187 1 101 1 960
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 413 -4 026 3 804 -859
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 243 -6 418 -708 -1 369
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 733 6 523 -3 874 1 391
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 563 -3 921 -778 -836
IX. Aktywa razem 138 719 167 000 29 925 34 293
X. Zobowiązania 77 742 108 481 16 771 22 276
XI. Zobowiązania długoterminowe 22 214 28 863 4 792 5 927
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 55 528 79 618 11 979 16 349
XIII. Kapitał własny 60 977 58 519 13 154 12 017
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 48 46
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 2,73 4,91 0,60 1,05
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 2,26 4,11 0,49 0,88
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,30 26,20 5,89 5,38
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,30 26,20 5,89 5,38
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 1,20 2,00 0,26 0,41
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 201 843 179 241 44 097 38 234
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 12 647 10 855 2 763 2 315
XXIV. Zysk/strata brutto 7 695 9 924 1 681 2 117
XXV. Zysk/strata netto 6 018 8 422 1 315 1 797
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 004 -3 866 3 933 -825
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 239 -5 503 -708 -1 174
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 715 6 646 -3 870 1 418
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 950 -2 723 -644 -581
XXX. Aktywa razem 149 585 171 060 32 269 35 127
XXXI. Zobowiązania 79 372 105 141 17 122 21 590
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 23 344 29 313 5 036 6 019
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 56 028 75 828 12 086 15 571
XXXIV. Kapitał własny 70 213 65 919 15 146 13 536
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 48 46
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 3,26 4,30 0,71 0,92
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 2,69 3,77 0,59 0,80
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 31,44 29,51 6,78 6,06
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 31,44 29,51 6,78 6,06
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 1,20 2,00 0,26 0,41
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe wg MSR 09.2023 20231128 sig.pdfSprawozdanie finansowe wg MSR 09.2023 20231128 sig.pdf Raport QSr - Q3.2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Adam Skrzypek
Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki