1,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Cognor SA (COG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_Cognor_IFRS_condensed_interim_FS_at_30-06-2019.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Cognor_Grupa_-_Sprawozdanie_Zarzadu_H1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_skonsolidowany_Cognor_Holding_HY_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018* półrocze / 2019 półrocze /2018*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 036 019 1 059 933 241 609 250 014
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46 666 97 863 10 883 23 084
III. Zysk (strata) brutto 33 076 49 796 7 714 11 746
IV. Zysk (strata) netto 24 901 41 226 5 807 9 724
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 048 68 798 7 474 16 228
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 356 -9 481 -6 613 -2 236
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -46 854 -37 361 -10 927 -8 813
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -43 162 21 956 -10 066 5 179
IX. Aktywa, razem 1 037 247 1 001 378 243 943 232 879
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 717 139 705 493 168 659 164 068
XI. Zobowiązania długoterminowe 288 675 259 585 67 892 60 369
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 428 464 445 908 100 768 103 700
XIII. Kapitał własny 320 108 295 885 75 284 68 810
XIV. Kapitał zakładowy 182 483 180 626 42 917 42 006
XV. Liczba akcji (w tys. szt.) 121 655 120 417
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,21 0,35 0,05 0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,16 0,28 0,04 0,07
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,63** 2,46*** 0,62 0,57
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,09** 1,94*** 0,49 0,45
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,00 0,10 0,00 0,02


*Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2018 r. natomiast dla pozycji
dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.


** na 30.06.2019 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 121.655 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 152.998 tys. sztuk


*** na 31.12.2018 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 120.417 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 152.372 tys. sztukWybrane
dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:


Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na 30.06.2019 r. 4,252 zł/EURO oraz dla danych
porównawczych na 31.12.2018 r. 4,3 zł/EURO.


Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy
poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,288 zł/EURO (6
miesięcy 2019 roku), 4,2395 zł/EURO (6 miesięcy 2018 roku).


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF Cognor IFRS condensed interim FS at 30-06-2019.PDFSSF Cognor IFRS condensed interim FS at 30-06-2019.PDF Cognor Holding - srawozdanie skonsolidowane 30-06-2019
Cognor Grupa - Sprawozdanie Zarządu H1 2019.pdfCognor Grupa - Sprawozdanie Zarządu H1 2019.pdf Cognor Holding - sprawozdanie zarządu skonsolidowane 30-06-2019
Raport skonsolidowany Cognor Holding HY 2019 .pdfRaport skonsolidowany Cognor Holding HY 2019 .pdf Cognor Holding - opinia skonsolidowana 30-06-2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-14 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2019-08-14 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu
2019-08-14 Krzysztof Zoła Członek Zarządu
2019-08-14 Dominik Barszcz Członek Zarzadu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.