REKLAMA

CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

2020-11-25 17:29
publikacja
2020-11-25 17:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
spr_fin_skons__Q3_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Condensed_interim_consolidated_financial_statement_of_the_CD_PROJEKT_Group_-_Q3_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 468 528 307 958 105 477 71 475
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 144 184 104 504 32 459 24 255
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 184 301 76 697 41 491 17 801
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 188 641 83 400 42 468 19 357
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 170 139 66 435 38 302 15 419
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 424 964 157 550 95 670 36 566
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -182 932 -30 876 -41 183 -7 166
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -90 666 -106 086 -20 411 -24 622
IX. Przepływy pieniężne netto razem 151 366 20 588 34 076 4 778
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120
XI. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,77 0,69 0,40 0,16
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,69 0,66 0,38 0,15
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,25 10,35 2,49 2,37
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,76 9,85 2,38 2,25
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0 1,05 0,00 0,24
XVI. Stan na dzień 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XVII. Aktywa razem 1 604 116 1 404 108 354 360 329 719
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 236 506 136 729 52 246 32 107
XIX. Zobowiązania długoterminowe 22 569 25 239 4 986 5 927
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 500 089 273 218 110 473 64 158
XXI. Kapitał własny 1 081 458 1 105 651 238 901 259 634
XXII. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 21 234 22 571
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Stan za okres 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2019-30.09.2019 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2019-30.09.2019
XXIV. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 318 598 198 714 71 724 46 120
XXV. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 41 979 28 391 9 450 6 589
XXVI. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 176 052 77 733 39 633 18 041
XXVII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 181 225 85 324 40 798 19 803
XXVIII. Zysk/(strata) netto 164 457 68 400 37 023 15 875
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 404 783 172 455 91 126 40 026
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -174 364 -10 171 -39 253 -2 361
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -89 944 -105 007 -20 248 -24 371
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 140 475 57 277 31 624 13 294
XXXIII. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120
XXXIV. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,71 0,71 0,39 0,17
XXXV. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,64 0,68 0,37 0,16
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,84 10,04 2,39 2,30
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,37 9,55 2,29 2,18
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 1,05 0,00 0,24
XXXIX. Stan na dzień 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XL. Aktywa razem 1 511 051 1 315 368 333 801 308 881
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 198 829 91 841 43 923 21 567
XLII. Zobowiązania długoterminowe 20 322 24 459 4 489 5 744
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 448 751 218 984 99 132 51 423
XLIV. Kapitał własny 1 041 978 1 071 925 230 180 251 714
XLV. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 21 234 22 571


Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym
sprawozdaniem finansowym:


Rok obrotowy średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny
kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu


01.01.2020-30.09.2020 4,4420 4,2279 4,6044 4,5268


01.01.2019-30.09.2019 4,3086 4,2406 4,3891 4,3736


01.01.2019-31.12.2019 4,3018 4,2406 4,3891 4,2585


*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie


"Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień
okresu."


"Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i
strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym."


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
spr_fin_skons_ Q3_2020.pdfspr_fin_skons_ Q3_2020.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r.
Condensed interim consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group - Q3 2020.pdfCondensed interim consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group - Q3 2020.pdf Consolidated Financial Statement of the CD PROJEKT Capital Group for the
period between 1 July and 30 September 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-25 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2020-11-25 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarządu
2020-11-25 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2020-11-25 Adam Badowski Członek Zarządu
2020-11-25 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2020-11-25 Michał Nowakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki