266,0000 zł
0,99% 2,6000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Spr_fin__Q1_2019_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_FInancial_Statement_-_Q1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 80 905 75 435 18 825 18 054
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 28 713 16 133 6 681 3 861
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 20 560 27 899 4 784 6 677
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 22 736 29 157 5 290 6 978
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 17 797 22 892 4 141 5 479
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 962 36 068 -457 8 632
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 54 868 -18 829 12 767 -4 506
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 665 -104 -387 -25
IX. Przepływy pieniężne netto razem 51 241 17 135 11 923 4 101
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120
XI. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,19 0,24 0,04 0,06
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,18 0,23 0,04 0,05
XIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 10,65 9,45 2,48 2,25
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,16 9,07 2,36 2,16
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,05 0 0,24 0
XVI. Stan na dzień 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XVII. Aktywa razem 1 145 558 1 126 838 266 328 262 055
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 110 561 114 067 25 704 26 527
XIX. Zobowiązania długoterminowe 14 524 6 691 3 377 1 556
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 107 406 117 283 24 971 27 275
XXI. Kapitał własny 1 023 628 1 002 864 237 981 233 224
XXII. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 22 347 22 353
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Stan za okres 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2018-31.03.2018 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2018-31.03.2018
XXIV. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 49 149 51 284 11 436 12 274
XXV. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 6 162 1 293 1 434 309
XXVI. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 22 280 28 299 5 184 6 773
XXVII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 24 402 29 921 5 678 7 161
XXVIII. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 19 344 23 722 4 501 5 677
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 987 35 994 3 952 8 614
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 73 135 -16 596 17 017 -3 972
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 341 26 -312 6
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 88 781 19 424 20 657 4 649
XXXIII. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120
XXXIV. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,20 0,25 0,05 0,06
XXXV. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,19 0,24 0,04 0,06
XXXVI. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 10,34 9,14 2,40 2,17
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,86 8,77 2,29 2,08
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,05 0,00 0,24 0,00
XXXIX. Stan na dzień 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XL. Aktywa razem 1 073 674 1 045 726 249 616 243 192
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 72 748 67 722 16 913 15 749
XLII. Zobowiązania długoterminowe 11 962 6 853 2 781 1 594
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 67 902 67 358 15 786 15 665
XLIV. Kapitał własny 993 810 971 515 231 049 225 934
XLV. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 22 347 22 353


Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym
sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny
kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu


01.01.2019-31.03.2019 4,2978 4,2706 4,3402 4,3013


01.01.2018-31.03.2018 4,1784 4,1423 4,2416 4,2085


01.01.2018 - 31.12.2018 4,2669 4,1423 4,3978 4,3000

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie

"Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień
okresu.


"


"Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i
strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


"


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Spr_fin_ Q1_2019_signed.pdfSpr_fin_ Q1_2019_signed.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.
Consolidated FInancial Statement - Q1_2019.pdfConsolidated FInancial Statement - Q1_2019.pdf Cconsolidated financial statement of the CD PROJEKT Capital Group for the period between 1 January and 31 March 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2019-05-23 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Adam Badowski Członek Zarządu
2019-05-23 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2019-05-23 Oleg Klapovskiy Członek Zarządu
2019-05-23 Michał Nowakowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.