REKLAMA
WEBINAR

BORYSZEW: wyniki finansowe

2022-11-10 17:17
publikacja
2022-11-10 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_3Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 5 242 770 4 656 580 1 118 338 1 021 516
II. Zysk na działalności operacyjnej 224 685 144 079 47 928 31 607
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej 135 589 89 712 28 923 19 680
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 137 327 91 524 29 293 20 078
V. Zysk netto przypadający jednostce dominującej 131 401 84 656 28 029 18 571
VI. Średnioważona ilość akcji 202 000 000 202 000 000 202 000 000 202 000 000
VII. Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) 0,65 0,42 0,14 0,09
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 203 728 (26 768) 43 457 (5 872)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 35 731 62 947 7 622 13 809
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (272 273) (66 657) (58 079) (14 623)
XI. według stanu na: 2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
XII. Aktywa razem 4 298 502 4 220 636 882 686 917 649
XIII. Zobowiązania i rezerwy razem 2 587 050 2 473 932 531 244 537 881
XIV. Aktywa związane z działalnością kontynuowaną 4 297 243 4 161 119 882 427 904 709
XV. Zobowiązania związane z działalnością kontynuowaną 2 573 819 2 433 029 528 527 528 988
XVI. Kapitał własny 1 711 452 1 746 704 351 442 379 768
XVII. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej 1 683 030 1 720 205 345 606 374 006
dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody ze sprzedaży 2 203 248 1 295 828 469 976 284 266
XIX. Zysk na działalności operacyjnej 48 527 95 748 10 351 21 004
XX. Zysk netto 35 076 13 743 7 482 3 015
XXI. Średnioważona ilość akcji 205 205 000 205 205 000 205 205 000 205 205 000
XXII. Zysk na jedną akcję zwykłą w zł/EUR) 0,17 0,07 0,04 0,01
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 59 924 11 649 12 782 2 555
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 456) (15 933) (2 870) (3 495)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (57 063) 16 474 (12 172) 3 614
XXVI. według stanu na: 2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
XXVII. Aktywa razem 2 692 772 2 513 462 552 953 546 476
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy razem 1 482 690 1 146 137 304 466 249 193
XXIX. Kapitał własny 1 210 082 1 367 325 248 487 297 283
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_3Q_2022.pdfQSr_3Q_2022.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2022r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-10 Wojciech Kowalczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki