REKLAMA

BEST: wyniki finansowe

2021-09-07 06:50
publikacja
2021-09-07 06:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu_GK_BEST_IP_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_BEST_SF_IP_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_GK_BEST_SSF_IP_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_BEST_IP_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_BEST_IP_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZzD_GK_BEST_IP_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_GK_BEST_IP_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_IP_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_Rady_Nadzorczej_IP_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z działalności operacyjnej 173 197 132 614 38 089 29 859
II. Zysk przed opodatkowaniem 44 228 31 260 9 726 7 038
III. Zysk netto 42 627 25 993 9 374 5 853
IV. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 42 209 25 771 9 282 5 803
V. Całkowite dochody 43 454 25 546 9 556 5 752
VI. Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST 43 039 25 317 9 465 5 700
VII. Spłaty wierzytelności nabytych 209 399 182 529 46 050 41 098
VIII. Skorygowana EBITDA gotówkowa* 116 995 105 906 25 729 23 846
IX. Liczba akcji (w tys. szt.) – podstawowa 23 015 23 015 23 015 23 015
X. Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23 173 23 164 23 173 23 164
XI. Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 1,83 1,12 0,40 0,25
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 1,82 1,11 0,40 0,25
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 116 204 105 918 25 555 23 848
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 538) (1 936) (558) (436)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (85 663) (70 732) (18 839) (15 926)
XVI. Przepływy pieniężne netto razem 28 003 33 250 6 158 7 487
XVII. Stan na dzień: 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XVIII. Aktywa 1 125 939 1 134 887 249 057 245 923
XIX. Zobowiązania 577 836 629 823 127 817 136 479
XX. Kapitał własny 548 103 505 064 121 240 109 444
XXI. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST 547 903 504 864 121 196 109 401
XXII. Kapitał akcyjny 23 127 23 127 5 116 5 011
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIII. Przychody z działalności operacyjnej 44 839 48 089 9 861 10 828
XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (10 427) 690 (2 293) 155
XXV. Zysk / (strata) netto (10 138) 206 (2 230) 46
XXVI. Całkowite dochody (10 138) 206 (2 230) 46
XXVII. Liczba akcji (w tys szt) - podstawowa 23 015 23 015 23 015 23 015
XXVIII. Liczba akcji (w tys szt) - rozwodniona 23 173 23 164 23 173 23 164
XXIX. Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,44) 0,01 (0,10) -
XXX. Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,44) 0,01 (0,10) -
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 578) 47 402 (787) 10 673
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 55 189 107 386 12 137 24 179
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (47 846) (144 568) (10 522) (32 551)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem 3 765 10 220 828 2 301
XXXV. Stan na dzień: 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XXXVI. Aktywa 493 729 543 329 109 213 117 736
XXXVII. Zobowiązania 342 099 381 561 75 672 82 682
XXXVIII. Kapitał własny 151 630 161 768 33 541 35 054
XXXIX. Kapitał akcyjny 23 127 23 127 5 116 5 011


*Skorygowana EBITDA Gotówkowa oznacza Skorygowaną EBITDA pomniejszoną o
przychody z wierzytelności własnych Grupy oraz wierzytelności Podmiotów
Niekontrolowanych (obliczone proporcjonalnie do udziału Grupy w aktywach
netto tych podmiotów) oraz powiększoną o spłaty wierzytelności własnych
Grupy oraz wierzytelności Podmiotów Niekontrolowanych (obliczone
proporcjonalnie do udziału Grupy w aktywach netto tych podmiotów).


Skorygowana EBITDA oznacza EBITDA Grupy powiększoną o amortyzację i
koszty finansowe netto Podmiotów Niekontrolowanych (obliczone
proporcjonalnie do udziału Grupy w aktywach netto tych podmiotów).


Podmiot Niekontrolowany oznacza podmiot, w którym Grupa posiada udział
niekontrolujący.Kurs wymiany złotego, w okresach objętych
sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi:a)
kursy średnie Euro wg NBP w 2021 roku- kurs na dzień 30 czerwca
2021 roku 4,5208 PLN/EUR- średni kurs z 6 miesięcy 2021 roku 4,5472
PLN/EURb) kursy średnie Euro wg NBP w 2020 roku- kurs na
dzień 30 czerwca 2020 roku 4,4660 PLN/EUR- średni kurs z 6
miesięcy 2020 roku 4,4413 PLN/EUR- kurs na dzień 31 grudnia
2020 roku 4,6148 PLN/EURKursy średnie Euro zastosowane do
przeliczenia wybranych danych finansowych:- pozycje aktywów i
pasywów zostały przeliczone wg średnich kursów NBP ustalonych na dzień
bilansowy,- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostana przeliczone wg kursu
będącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązującyhc na
koniec każdego miesiąca prezentowanego okresu sprawozdawczego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenie_Zarządu_GK_BEST_IP_2021.pdfOświadczenie_Zarządu_GK_BEST_IP_2021.pdf Oświadczenie Zarządu BEST S.A. do raportu za IP 2021 roku
Raport_BEST_SF_IP_2021.pdfRaport_BEST_SF_IP_2021.pdf Raport Audytora z przeglądu Śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego BESTS.A. za IP 2021 roku
Raport_GK_BEST_SSF_IP_2021.pdfRaport_GK_BEST_SSF_IP_2021.pdf Raport Audytora z przeglądu Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK BEST S.A. za IP 2021 roku
JSF_BEST_IP_2021.pdfJSF_BEST_IP_2021.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BEST S.A za IP 2021 roku
SSF_GK_BEST_IP_2021.pdfSSF_GK_BEST_IP_2021.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BEST S.A.
SZzD_GK_BEST_IP_2021.pdfSZzD_GK_BEST_IP_2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności w IP 2021 roku
Wybrane_dane_finansowe_GK_BEST_IP_2021.pdfWybrane_dane_finansowe_GK_BEST_IP_2021.pdf Wybrane dane finansowe do raportu GK BEST S.A. za IP 2021 roku
Stanowisko_Zarządu_IP_2021.pdfStanowisko_Zarządu_IP_2021.pdf Stanowisko Zarządu BEST S.A. odnośnie wniosków z zastrzeżeniem z przeglądu sprawozdań wydanych przez firmę audytorską
Opinia_Rady_Nadzorczej_IP_2021.pdfOpinia_Rady_Nadzorczej_IP_2021.pdf Opinia Rady Nadzorczej BEST S..A. odnośnie wniosków z zastrzeżeniem z przeglądu sprawozdań wydanych przez firmę audytorską

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-07 Urszula Rybszleger Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki