REKLAMA

BEDZIN: wyniki finansowe

2021-09-30 23:53
publikacja
2021-09-30 23:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ECB_SA_Wprowadzenie_Informacja_30062021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EC_BEDZIN_SA__Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_ECB__SA_Informacja_Zarzadu_jednostkowe_i_skonsolidowane_30062021_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_ECB_SA_Dodatkowe_informaje_SSF_30062021_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EC_BEDZIN_SA__Raport_z_przegladu_srodrocznego_skonsolidowanego_2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_zarzaduSA_spr.fin_za_IP2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_zarzadu_skons.spr.fin_za_IP2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / półrocze / 2021 półrocze /
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 770 72 616 18 346 16 349
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35 354 -25 500 -6 373 -5 742
IV. Zysk (strata) brutto -43 745 -28 759 -7 886 -6 475
V. Zysk (strata) netto -44 733 -28 778 -8 064 -6 480
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 096 -28471 3 262 6 411
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 181 -505 33 -114
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 034 -42 338 -3 612 -9 533
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 10 782 -14 372 1 944 -3 236
X. SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE* 2021-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2020-12-31
XI. Aktywa trwałe, ogółem 131 726 231 345 29 138 50 131
XII. Aktywa obrotowe, ogółem 49 457 128 164 10 940 27 772
XIII. Zobowiazania długoterminowe 35 144 42 581 7 774 9 227
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 195 004 321 160 43 135 69 593
XV. Kapitał własny -48 965 -4 232 -10 831 -917
XVI. Kapitał zakładowy 37 728 37 728 8 345 8 175
XVII. Liczba akcji 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -14,20 -9,14 -2,56 -2,06
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -14,20 -9,14 -2,56 -2,06
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) -15,55 -1,34 -3,44 -0,29
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) -15,55 -1,34 -3,44 -0,29
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0 0 0 0
XXIII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 445 1 293 98 291
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -136 625 -30 141
XXVI. Zysk (strata) brutto -703 -431 -155 -97
XXVII. Zysk (strata) netto -703 -454 -155 -102
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -121 2 472 -27 557
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 646 0 142 0
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -336 -2 008 -74 -452
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem 189 464 42 104
XXXII. JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE** 2021-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2020-12-31
XXXIII. Aktywa razem 34 784 35 199 7 464 7 627
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 756 23 468 5 098 5 085
XXXV. Zobowiazania długoterminowe 0 16 616 0 3 601
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 23 706 6 802 5 087 1 474
XXXVII. Kapitał własny 11 028 11 731 2 366 2 542
XXXVIII. Kapitał zakładowy 15 746 15 746 3 379 3 412
XXXIX. Liczba akcji 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,22 -0,14 -0,05 -0,03
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,22 -0,14 -0,05 -0,03
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 3,50 3,73 0,75 0,81
XLIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 3,50 3,73 0,75 0,81
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0 0 0 0


* Skonsolidowane pozycje bilansowe w
wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec I
półrocza bieżącego roku obrotowego oraz w wartościach na koniec
poprzedniego roku obrotowego i przeliczone według średniego kursu NBP z
dnia 30 czerwca 2021 roku wynoszącego 4,5208 PLN/EUR oraz dla danych
porównywalnych, w wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego tj. na
dzień 31 grudnia 2020 roku (4,6148 PLN/EUR).


Dane w EUR dla pozycji rachunku zysków
i strat za okres sześciu miesięcy 2021 roku narastająco przeliczono
według kursu 4,5472 PLN/EUR stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z
6 miesięcy 2021 roku a dane porównywalne w EUR dla rachunku zysków i
strat za okres sześciu miesięcy 2020 roku narastająco przeliczono według
kursu 4,4413 PLN/EUR stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 6
miesięcy 2020 roku.


** Pozycje bilansowe w wybranych
danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec I półrocza
bieżącego roku obrotowego oraz w wartościach na koniec poprzedniego roku
obrotowego i przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca
2021 roku wynoszącego 4,5208 PLN/EUR oraz dla danych porównywalnych, w
wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego tj. na dzień 31 grudnia
2020 roku (4,6148 PLN/EUR).


Dane w EUR dla pozycji rachunku zysków
i strat za okres sześciu miesięcy 2021 roku narastająco przeliczono
według kursu 4,5472 PLN/EUR stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z
6 miesięcy 2021 roku a dane porównywalne w EUR dla rachunku zysków i
strat za okres sześciu miesięcy 2020 roku narastająco przeliczono według
kursu 4,4413 PLN/EUR stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 6
miesięcy 2020 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ECB SA Wprowadzenie Informacja 30062021.pdfECB SA Wprowadzenie Informacja 30062021.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Elektrociepłownia „Będzin" S.A. za I półrocze 2021rok.
EC BĘDZIN SA Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021-sig.pdfEC BĘDZIN SA Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2021-sig.pdf Raport biegłego z przeglądu jednostkowego sprawozdania za I półrocze 2021
GK ECB SA Informacja Zarządu jednostkowe i skonsolidowane 30062021_FINAL.pdfGK ECB SA Informacja Zarządu jednostkowe i skonsolidowane 30062021_FINAL.pdf Sprawozdanie Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres pierwszego półrocza 2021 roku
GK ECB SA Dodatkowe informaje SSF 30062021_FINAL.pdfGK ECB SA Dodatkowe informaje SSF 30062021_FINAL.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. za I półrocze 2021rok.
EC BĘDZIN SA Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego_2021-sig.pdfEC BĘDZIN SA Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego_2021-sig.pdf Raport biegłego z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. za I półrocze 2021
Stanowisko zarząduSA spr.fin za IP2021.pdfStanowisko zarząduSA spr.fin za IP2021.pdf Stanowisko Zarządu do wyrażonej przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. odmowy wyrażenia wniosku o półrocznym sprawozdaniu finansowym.
Stanowisko zarządu_skons.spr.fin za IP2021.pdfStanowisko zarządu_skons.spr.fin za IP2021.pdf Stanowisko Zarządu do wyrażonej przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. odmowy wyrażenia wniosku o półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Opinia RN.pdfOpinia RN.pdf Opinia Rady Nadzorczej odnosząca się do wyrażonej przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz w raporcie z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. odmowy wyrażenia wniosku o półrocznym sprawozdaniu finansowym oraz o półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Kamil Kamiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki