REKLAMA

APATOR: wyniki finansowe

2021-04-28 08:00
publikacja
2021-04-28 08:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Grupa_Apator_Sprawozdanie_finansowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_ASA_i_GK_Apator_RS_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_dane_pozafinansowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_do_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_Apator_FY20_2804.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży dóbr i usług 934850,00 877593,00 208944,00 204006,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 78591,00 76417,00 17566,00 17764,00
III. Zysk (strata) brutto 81917,00 73884,00 18309,00 17175,00
IV. Zysk (strata) netto 62237,00 55287,00 13910,00 12852,00
V. Zysk (strata) netto 62237,00 55287,00 13910,00 12852,00
VI. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 60234,00 53410,00 13463,00 12416,00
VII. Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli 2003,00 1877,00 448,00 436,00
VIII. Średnia ważona liczba akcji 29204907,00 29253721,00 29204907,00 29253721,00
IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: 2,00 2,00 0,00 0,00
X. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 125021,00 121303,00 27091,00 28485,00
XI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -59901,00 -52001,00 -12980,00 -12211,00
XII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -70191,00 -64311,00 -15210,00 -15102,00
XIII. Przepływy pieniężne razem -5071,00 4991,00 -1099,00 1172,00
XIV. Aktywa razem 874949,00 887836,00 189596,00 208486,00
XV. Aktywa trwałe 496611,00 472363,00 107613,00 110922,00
XVI. Aktywa obrotowe 378338,00 415473,00 81984,00 97563,00
XVII. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli 517241,00 492889,00 112083,00 115742,00
XVIII. Kapitał akcyjny 3281,00 3286,00 711,00 772,00
XIX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 46553,00 57597,00 10088,00 13525,00
XX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 311155,00 337350,00 67425,00 79218,00
XXI. Średnia ważona liczba akcji 29204907,00 29253721,00 29204907,00 29253721,00
XXII. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: 17,71 16,85 3,84 3,96


Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2020 roku oraz
31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742, okresu od 1
stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018.


− poszczególne pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych - według
średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31
grudnia 2020 roku - 4,6148, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585.


− poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31
grudnia 2020 roku - 4,6148, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa_Apator_Sprawozdanie finansowe_2020.pdfGrupa_Apator_Sprawozdanie finansowe_2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie zarządu ASA i GK Apator RS 2020 r.pdfSprawozdanie zarządu ASA i GK Apator RS 2020 r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Apator SA i GK Apator
Raport_dane pozafinansowe_2020.pdfRaport_dane pozafinansowe_2020.pdf Raport z danych pozafinansowych
List Prezesa Zarządu do sprawozdań.pdfList Prezesa Zarządu do sprawozdań.pdf List Prezesa do sprawozdań
Sprawozdanie z badania_GK Apator_FY20 2804.pdfSprawozdanie z badania_GK Apator_FY20 2804.pdf Sprawozdanie biegłego z badania

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu
2021-04-28 Arkadiusz Chmielewski Członek Zarządu
2021-04-28 Tomasz Łątka Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Małgorzata Mazurek Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki