REKLAMA

AMPLI: wyniki finansowe

2022-09-30 12:37
publikacja
2022-09-30 12:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_1_polrocze_2022_Ampli_-_podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_z_przegladu__2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_Ampli_S.A._za_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży prod. towarów i materiałów 5444 4371 1174 961
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12329 212 2659 47
III. Zysk (strata) brutto 12351 -127 2663 -28
IV. Zysk (strata) netto 12248 -173 2642 -38
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - - - -
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - - - -
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
VIII. Przepływy pieniężne netto razem - - - -
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14088 13742 3009 3006
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7584 20357 1619 4483
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) - - - -
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7470 20238 1596 4457
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6504 -6615 1390 -1457
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3282 3282 701 738
XV. Liczba akcji (w szt.) 3282000 3282000 3282000 3 282000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) 3,73 -0,05 0,8 -0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) 3,73 -0,05 0,8 -0,01
XVIII. Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł / euro) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,99 -2,02 0,43 -0,44
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,99 -2,02 0,43 -0,44
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / euro) 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Raport 1 półrocze 2022 Ampli - podpisany.pdfRaport 1 półrocze 2022 Ampli - podpisany.pdf Raport 1 półrocze 2022 Ampli
raport z przeglądu _2022.pdfraport z przeglądu _2022.pdf Raport z przeglądu 2022
Sprawozdanie zarządu Ampli S.A. za I półrocze 2022.pdfSprawozdanie zarządu Ampli S.A. za I półrocze 2022.pdf Sprawozdanie zarządu Ampli S.A. za I półrocze 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki