REKLAMA

08OCTAVA: wyniki finansowe

2021-11-18 07:49
publikacja
2021-11-18 07:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OCTAVA_SSF_3Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCTAVA_3Q2021_komentarz_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody i straty z inwestycji (759) (11) (167) (2)
II. Pozostałe przychody operacyjne 820 1 653 180 372
III. Koszty operacyjne (1 635) (2 757) (359) (621)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 574) (1 115) (345) (251)
V. Zysk (strata) netto (1 681) (810) (369) (182)
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (1 499) (797) (329) (179)
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,04) (0,02) (0,01) (0,00)
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 368) (4 790) (300) (1 078)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 119 (333) 26 (75)
X. Przepływy pieniężne netto (2 249) (5 123) (493) (1 153)
XI. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XII. Aktywa, razem 84 296 85 593 18 195 18 547
XIII. Zobowiązania, razem 23 584 23 200 5 091 5 027
XIV. Kapitał własny, razem 60 712 62 393 13 105 13 520
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 58 397 59 896 12 605 12 979
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,42 1,46 0,31 0,32
XVII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł/EUR) 1,36 1,40 0,29 0,30
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody i straty z inwestycji (91) (640) (20) (144)
XIX. Pozostałe przychody operacyjne 16 3 4 1
XX. Koszty operacyjne (749) (670) (164) (151)
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (824) (1 307) (181) (294)
XXII. Zysk (strata) netto (692) (945) (152) (213)
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02) (0,02) (0,00) (0,00)
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (2 006) (2 458) (440) (553)
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - - -
XXVI. Przepływy pieniężne netto (2 006) (2 458) (440) (553)
XXVII. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XXVIII. Aktywa, razem 55 307 56 072 11 938 12 150
XXIX. Zobowiązania, razem 400 473 86 102
XXX. Kapitał własny, razem 54 907 55 599 11 852 12 048
XXXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,28 1,30 0,28 0,28
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
OCTAVA_SSF_3Q2021.pdfOCTAVA_SSF_3Q2021.pdf Raport skonsolidowany Q03_2021
OCTAVA_3Q2021_komentarz_Zarzadu.pdfOCTAVA_3Q2021_komentarz_Zarzadu.pdf Komentarz Zarządu do raportu skonsolidowanego za 3Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki