REKLAMA
NIE PRZEGAP

08OCTAVA: wyniki finansowe

2021-09-09 07:53
publikacja
2021-09-09 07:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OCTAVA_SSF_2Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_GK_Octava_SA_2021.06.30-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_Octava_30.06.2021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_I_P_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody i straty z inwestycji (745) 1 (164) -
II. Pozostałe przychody operacyjne 451 1002 99 226
III. Koszty operacyjne (1 117) (1 441) (246) (324)
IV. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej (1 411) (438) (310) (99)
V. Zysk (strata) netto (1 439) (130) (316) (29)
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (1 254) (122) (276) (27)
VII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą ( w zł / EUR) (0,03) (0,00) (0,01) (0,00)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (990) (2 407) (218) (542)
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 795 (500) 175 (113)
XI. Przepływy pieniężne netto (1 195) (2 907) (263) (655)
XII. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XIII. Aktywa, razem 85 534 85 593 18 920 18 547
XIV. Zobowiązania, razem 24 580 23 200 5 437 5 027
XV. Kapitał własny, razem 60 954 62 393 13 483 13 520
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 58 642 59 896 12 972 12 979
XVII. Liczba akcji (szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł / EUR) 1,42 1,46 0,32 0,32
XIX. Wartość aktywów netto przypisaną akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł / EUR) 1,37 1,40 0,30 0,30
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XX. Przychody i straty z inwestycji (687) (493) (151) (111)
XXI. Pozostałe przychody operacyjne 2 2 - -
XXII. Koszty operacyjne (441) (407) (97) (92)
XXIII. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej (1 126) (898) (248) (202)
XXIV. Zysk (strata) netto (1 048) (562) (230) (127)
XXV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XXVI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą ( w zł / EUR) (0,02) (0,01) (0,01) -
XXVII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 550) (675) (341) (152)
XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - - -
XXIX. Przepływy pieniężne netto (1 550) (675) (341) (152)
XXX. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XXXI. Aktywa, razem 55 004 56 072 12 167 12 150
XXXII. Zobowiązania, razem 453 473 100 102
XXXIII. Kapitał własny, razem 54 551 55 599 12 067 12 048
XXXIV. Liczba akcji (szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XXXV. Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł / EUR) 1,27 1,30 0,28 0,28
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
OCTAVA_SSF_2Q2021.pdfOCTAVA_SSF_2Q2021.pdf Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021
Raport z przeglądu SSF GK Octava SA 2021.06.30-sig-sig.pdfRaport z przeglądu SSF GK Octava SA 2021.06.30-sig-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za I półrocze 2021 roku
Raport z przegladu JSF Octava 30.06.2021-sig-sig.pdfRaport z przegladu JSF Octava 30.06.2021-sig-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Octava S.A. za I półrocze 2021 roku
Octava_I P_2021.pdfOctava_I P_2021.pdf Komentarz Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku
Oświadczenie_Zarządu_sprawozdanie I polrocze 2021.pdfOświadczenie_Zarządu_sprawozdanie I polrocze 2021.pdf Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań za I półrocze 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-09 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki