SMART > Poradniki > Pieniądze na dowolny cel > Prawa i obowiązki kredytobiorcy. O czym musisz wiedzieć zanim weźmiesz kredyt?

Prawa i obowiązki kredytobiorcy. O czym musisz wiedzieć zanim weźmiesz kredyt?

Prawa i obowiązki kredytobiorcy. O czym musisz wiedzieć zanim weźmiesz kredyt?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Robiąc zakupy w sklepie, czy w sieci zwykle zdajemy sobie sprawę z praw, które posiadamy jako konsumenci. Np. że możemy bez obaw zwrócić towar do 14 dni od daty zakupu, a teraz dodatkowo w przypadku promocji sprzedawca ma obowiązek przedstawić najniższą cenę z ostatnich 30 dni. Czy jednak wiesz, że biorąc kredyt lub pożyczkę też masz swoje prawa? 

Prawa i obowiązki kredytobiorcy w Polsce są określone w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim oraz w innych przepisach prawnych. To ponad pięćdziesiąt stron spisanych zasad chroniących obie strony umowy kredytu konsumenckiego. Może nie każdy wie, że dotyczy to tylko umów, których wartość nie przekracza 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie, gdzie kredytodawca udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi w zakresie swojej działalności. 

Najważniejszy obowiązek kredytobiorcy

Oprócz praw są też obowiązki. Najważniejszy z nich to obowiązek zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w sposób i w terminie określonym w umowie. W przypadku opóźnienia, kredytobiorca ma obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie. Wyjątkiem są w tym przypadku wakacje kredytowe, albo chwilowe odroczenie spłaty raty kredytu. 

Prawa kredytobiorcy

Ustawa daje gwarancję szeregu praw, których świadomość powinien mieć każdy kredytobiorca. Przyjrzyjmy się im bliżej.  

Prawo do uzyskania informacji przed zawarciem umowy o kredyt: bank lub inny podmiot udzielający kredytu jest zobowiązany do przekazania kredytobiorcy informacji dotyczących m.in. warunków kredytu (m.in. oprocentowanie, prowizja, marża), wysokości rat, kosztów dodatkowych (np. ubezpieczenie), czy sposobu zabezpieczenia kredytu.


Prawo do odstąpienia od umowy o kredyt: kredytobiorca może odstąpić od umowy o kredyt w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Nie dotyczy to kosztów wynikających z korzystania z kredytu przed odstąpieniem.


Prawo do żądania wcześniejszej spłaty kredytu: kredytobiorca może żądać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części, z zachowaniem określonych w umowie o kredyt warunków (np. zapłacenia odsetek za okres korzystania z kredytu do momentu wcześniejszej spłaty).


Prawo do ochrony danych osobowych: masz prawo do ochrony swoich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Co łączy się z prawem do złożenia sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych do Biur Informacji Gospodarczej: kredytobiorca ma prawo złożyć sprzeciw wobec przekazywania przez bank lub inną instytucję finansową informacji o swoich zobowiązaniach finansowych do Biur Informacji Gospodarczej.


Prawo do złożenia skargi: jeśli kredytobiorca uważa, że bank lub inna instytucja finansowa naruszyła jego prawa, może złożyć skargę do odpowiedniego organu (np. do Rzecznika Finansowego). 


Prawo do informacji o stanie zadłużenia: kredytobiorca ma prawo otrzymywać od banku lub innej instytucji finansowej informacje o stanie swojego zadłużenia, w tym o wysokości należności, wysokości poszczególnych rat oraz terminach ich spłaty. Bank na żądanie kredytobiorcy wyrażone w stosownym wniosku musi wydać harmonogram spłaty bez pobierania przy tym opłaty.


Prawo do złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia: w przypadku wystąpienia trudności z terminową spłatą zobowiązania, kredytobiorca ma prawo złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia. Restrukturyzacja polega na zmianie warunków umowy o kredyt (np. wydłużenie okresu spłaty, obniżenie wysokości raty) w celu umożliwienia spłaty zobowiązania.


Prawo do ochrony przed nieuczciwymi praktykami: instytucja finansowa nie może stosować nieuczciwych praktyk w stosunku do kredytobiorcy, takich jak np. niejasne lub nieprawdziwe informowanie o warunkach kredytu, niedozwolone naciski na zawarcie umowy o kredyt lub niedozwolone używanie danych osobowych kredytobiorcy. W przypadku podejrzenia stosowania takich praktyk każdemu przysługuje prawo do rozstrzygnięcia sprawy na drodze sądowej.


Prawo do ochrony przed egzekucją komorniczą: klient ma prawo do ochrony przed bezprawną egzekucją komorniczą, czyli odzyskiwaniem należności przez komornika na podstawie tytułu wykonawczego (np. nakazu zapłaty). Kredytobiorca ma jednak prawo do zabezpieczenia swoich niezbędnych potrzeb i potrzeb swojej rodziny, np. poprzez odpowiednie zastrzeżenia komornikowi.


Prawo do ochrony przed bezprawnymi działaniami firm windykacyjnych: Firmy windykacyjne nie mogą m.in. stosować nieuczciwych praktyk wobec kredytobiorcy, takich jak np. nękanie telefoniczne, nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych czy bezpodstawne wezwania do zapłaty. 

Obowiązki kredytobiorcy


Obowiązki są mniej liczne. Choć można je rozbić na parę podpunktów. 


Terminowa spłata zobowiązania: kredytobiorca jest zobowiązany do terminowej spłaty zadłużenia zgodnie z warunkami umowy o kredyt. 


Obowiązek zapłaty prowizji i odsetek: kredytobiorca zobowiązuje się do przestrzegania kwestii kosztów swojego kredytu.


Zachowanie rzetelności w zakresie przekazywanych informacji: kredytobiorca jest zobowiązany do zachowania rzetelności w zakresie informacji przekazywanych do banku lub innej instytucji finansowej w związku z udzieleniem kredytu. Nie może m.in. składać nieprawdziwych oświadczeń lub ukrywać istotnych informacji dotyczących swojej sytuacji finansowej.


Warto być świadomym swoich praw w kontakcie z instytucją finansową, która zwykle występuje z pozycji przewagi. Wszelkie sporne sprawy możemy rozstrzygać w późniejszym okresie na drodze sądowej. Publikacja zawiera linki afiliacyjne.

Znajdź najlepszy kredyt gotówkowy

miesięcy
Formalności kredytowe

Poradniki