REKLAMA

ERG: wyniki finansowe

2021-11-17 17:05
publikacja
2021-11-17 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_Srodroczne_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_III_kw_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_do_Skroconego_Sprawozdania_Finansowego_za_3_kw.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 81 322 63 363 17 840 14 265
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 107 3 642 243 820
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 767 3 676 168 828
IV. Zysk (strata) netto 1 177 2 819 258 635
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 168 5 841 -476 1 315
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 677 -583 -1 026 -131
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 934 -2 238 1 302 -504
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -911 3 020 -200 680
IX. Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,58 3,66 0,35 0,82
X. Aktywa, razem 72 234 65 147 15 592 14 391
XI. Zobowiązania długoterminowe 10 768 10 369 2 324 2 291
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 445 16 602 5 276 3 667
XIII. kapitał własny 37 021 38 176 7 991 8 433
XIV. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 3 782 3 870
XV. Liczba akcji (w szt.) 876 018 876 018 876 018 876 018
XVI. Akcje własne do zbycia (w szt.) 131 797 106 174 131 797 106 174
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 49,74 49,59 10,74 10,95
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone Śródroczne Sprawozdanie Finansowe ERG SA za III kw 2021.pdfSkrócone Śródroczne Sprawozdanie Finansowe ERG SA za III kw 2021.pdf Skrócone SF za 3 kw.2021
Informacja dodatkowa do Skróconego Sprawozdania Finansowego za 3 kw.2021.pdfInformacja dodatkowa do Skróconego Sprawozdania Finansowego za 3 kw.2021.pdf Informacja dodatkowa do SF za 3 kw.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2021-11-17 Tomasz Gwizda Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki