SMART > Poradniki > Porady w finansach > Ubezpieczenie kredytu - czy warto? Rezygnacja i zwrot ubezpieczenia
   Aktualizacja:

Ubezpieczenie kredytu - czy warto? Rezygnacja i zwrot ubezpieczenia

Niemal każdy bank oferując kredyt proponuje jego ubezpieczenie. W niektórych przypadkach jest dobrowolne, w innych jest elementem obowiązkowy. Często skorzystanie z ubezpieczenia warunkuje niższe oprocentowanie, mniejszą prowizję czy marżę. Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe, jak działa oraz czy można z niego zrezygnować w trakcie spłacania kredytu? Wyjaśniamy.

Ubezpieczenie kredytu - czy warto? Rezygnacja i zwrot ubezpieczenia
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Ubezpieczenie kredytu oferowane jest niemal przez każdy bank wraz ze sprzedawanym kredytem. Jego podstawowym celem ma być ułatwienie spłaty zobowiązania w razie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, m.in. szkody na nieruchomości czy ruchomości, choroby, utraty pracy. Ma zapewnić również bezpieczeństwo w razie kłopotów finansowych. Warto zatem zastanowić się czy taka forma zabezpieczenia kredytu bankowego jest dla nas odpowiednia.

Na czym polega ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu jest połączeniem dwóch usług finansowych – usługi bankowej oraz ubezpieczeniowej. Coraz częściej zawarcie umowy kredytu gotówkowego czy ratalnego wiąże się z zawarciem umowy ubezpieczenia, jako że traktowane jest przez banki jako forma zabezpieczenia spłaty zobowiązania. W niektórych sytuacjach jest to jedyne zabezpieczenie, w innych występuje obok hipoteki, pełnomocnictwa czy poręczenia. Kredyt mieszkaniowy jest najlepszym przykładem wykorzystania ubezpieczenia kredytu – najczęściej wymaga nie tylko ubezpieczenia przedmiotu umowy, czyli nieruchomości, ale również ubezpieczenia na życie kredytobiorcy.

Niestety posiadanie ubezpieczenia nie oznacza, że w każdym przypadku, gdy kredytobiorca ma problem ze spłatą kredytu, zrobi to za niego ubezpieczyciel. Jest wiele rodzajów ubezpieczenia kredytu, dlatego aby dobrze zrozumieć co oferuje nam bank konieczne jest zapoznanie się warunkami ubezpieczenia. Bank natomiast ma obowiązek dostarczenia takiego dokumentu kredytobiorcy, a w nim powinny znajdować się informacje dotyczące m.in.: sytuacji, które będą skutkowały wypłatą pieniędzy przez zakład ubezpieczeń oraz sytuacji, w których zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty, czy ubezpieczenie gwarantuje spłatę całości kredytu czy tylko kilku rat, jakie sytuacje uprawniają kredytobiorcę lub jego najbliższych do żądania wypłaty świadczenia.

Kredytobiorca powinien również wiedzieć, że choć w niektórych sytuacjach bank wymaga zawarcia ubezpieczenia kredytu, to nie jest to jednak obowiązek nałożony na klienta jakimikolwiek przepisami ustawy.

Rodzaje ubezpieczenia kredytu

Najczęściej występującą sytuacją jest wymaganie przez bank przestąpienia klienta do ubezpieczenia grupowego zawartego przez bank na rzecz kredytobiorcy. Może się również zdarzyć, że instytucja finansowa zażąda przedstawienia polisy zawartej samodzielnie przez kredytobiorcę, oczywiście na określonych warunkach. Natomiast w praktyce, spotykamy poniższe ubezpieczenia kredytu:

  • ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci (ubezpieczenie na życie) – jest to ubezpieczenie, do którego przystępują kredytobiorcy zarówno przy kredytach hipotecznych, jak i kredytach konsumpcyjnych. Spłata pozostałej części zobowiązania przez ubezpieczyciela następuje w przypadku śmierci kredytobiorcy, przy czym aby nastąpiła wypłata świadczenia niezbędny jest wniosek rodziny złożony w banku wraz z wymaganymi dokumentami m.in. aktu zgonu.
  • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – ubezpieczenie dotyczy zarówno kredytów hipotecznych jak i konsumpcyjnych. W jego przypadku spłata pozostałej części kredytu następuje, gdy kredytobiorca doznał trwałego uszkodzenia ciała, co uniemożliwia mu wykonywanie pracy.
  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy – występujące przy kredytach hipotecznych i konsumpcyjnych. Ubezpieczenie kredytu od utraty pracy gwarantuje wypłatę świadczenia, najczęściej kilku kolejnych rat, w sytuacji utraty pracy bez winy kredytobiorcy.
  • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy – występuje przy kredytach hipotecznych i konsumpcyjnych. Jego warunki są zbliżone do ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa. Spłata kredytu następuje, gdy kredytobiorca wskutek nieszczęśliwego wypadku, czasem choroby, w wyniku czego kredytobiorca utracił możliwość wykonywania pracy.
  • ubezpieczenie pomostowe – występuje tylko przy kredytach hipotecznych. Zapewnia ochronę do momentu uzyskania przez bank wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Zwrot kredytu jest w przypadku jego niespłacenia przez kredytobiorcę w okresie między zawarciem umowy a wpisem hipoteki w księdze wieczystej. Nie zwania jednak kredytobiorcy od spłaty kredytu.
  • ubezpieczenie niskiego wkładu – dotyczy kredytów hipotecznych. Stosowane jest w sytuacji, kiedy kredytobiorca wnosi niewielki wkład własny. Zapewnia spłatę na rzecz banku tylko tej części kredytu odpowiadającej różnicy pomiędzy wymaganym przez bank wkładem własnym, a wkładem wniesionym przez kredytobiorcę.
  • ubezpieczenie nieruchomości – występuje przy kredytach hipotecznych. Może zostać zawarte za pośrednictwem banku bądź samodzielnie przez kredytobiorcę, który jest zobowiązany wówczas do przedstawienia polisy bankowi. Wypłata odszkodowania ma miejsce wówczas, gdy dojdzie do szkody na nieruchomości w skutek m.in. pożaru czy powodzi. Świadczenie jest jednak wypłacane bankowi, który decyduje czy zostanie zaliczone na poczet spłaty kredytu, czy na remont nieruchomości.

Rezygnacja i zwrot ubezpieczenia kredytu

W sytuacji podpisania umowy kredytowej wraz z ubezpieczeniem kredytu gotówkowego czy ratalnego, klient ma prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w każdym momencie. Należy jednak mieć na uwadze, że taka decyzja może odbić się na warunkach spłacanego zobowiązania. Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu może, bowiem spowodować zmianę wysokości marży lub oprocentowania. Dlatego przed takim krokiem warto zapoznać się z warunkami zawartymi w umowie. Tak, więc odpowiedź na pytanie czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu w trakcie jego spłacania, brzmi – tak, jednak może to być decyzja niekorzystana dla kredytobiorcy. Przed jej podjęciem należy sprawdzić możliwość i konsekwencje rezygnacji, które są zapisane w umowie kredytu.

Kredytobiorca powinien również pamiętać, że w większości sytuacji  ma prawo do zwrotu ubezpieczenia w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, składkę ubezpieczenia kredytu oblicza się za czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, natomiast za okres niewykorzystanej ochrony przysługuje jej zwrot. Przy czym najczęściej zwrot składki następuje na konto banku, dlatego klient w celu jej odzyskania powinien wnioskować o przekazanie tej kwoty od banku.

Śmierć kredytobiorcy a ubezpieczenie kredytu

Należy pamiętać, że kredyt nie wygasa, ani nie zostaje anulowany po śmieci kredytobiorcy. Spłata w dalszym ciągu będzie obejmować należną kwotę zobowiązania, nie zmieniają się również warunki kredytu. W sytuacji, kiedy raty nie będą spłacane, bank ma prawo wejść na drogę sądową w celu odzyskania należności, najczęściej od rodziny kredytobiorcy.

Aby takiej sytuacji uniknąć, często klienci decydują się na zawarcie ubezpieczenia na życie, inaczej – ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci. Koszt takiego ubezpieczenia zależy od wysokości kredytu, stanu zdrowia kredytobiorcy czy okresu spłaty. Jednak pomimo zwiększenia całkowitego kosztu zobowiązania, pozwala zabezpieczyć rodzinę przed nieprzewidzianymi wydatkami związanymi ze spłatą kredytu.

Ubezpieczenie kredytu od śmierci gwarantuje spłatę zobowiązania w przypadku zgonu kredytobiorcy. Jednak do wypłaty świadczenia niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów m.in. aktu zgonu. Dodatkowo rodzina powinna posiadać dane ubezpieczyciela, choć w procedurze zgłoszenia roszczenia najczęściej pomaga bank.  

Zobacz też: Czym jest upadłość konsumencka i czy może uchronić kredytobiorcę?

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.

Ubezpieczenia osobowe

Poradniki