Bank Millennium Kredyt Hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty

Kredyt Hipoteczny w Banku Millennium pomoże zrealizować marzenia o własnym lokum tym osobom, które dysponują środkami pokrywającymi 10 proc. wartości nieruchomości. Spełnienie warunków dotyczących konta osobistego gwarantuje niższe oprocentowanie kredytu. 2-letnia karencja w jego spłacie i możliwość corocznych wakacji kredytowych dodatkowo uatrakcyjnia ofertę. 

Bank Millennium Kredyt Hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty
Bank Millennium Kredyt Hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty (fot. Andrzej Bogacz / FORUM)

Na jaki cel Kredyt Hipoteczny w Banku Millennium?

Kredyt hipoteczny w Banku Millennium może być przeznaczony wyłącznie na cele mieszkaniowe, takie jak m.in.:

  • zakup działki pod budowę,
  • zakup mieszkania na rynku pierwotnym oraz wtórnym,
  • budowę domu, 
  • adaptację budynku na cele mieszkaniowe, 
  • refinansowanie poniesionych już kosztów na cele mieszkaniowe. 

Jedynym wyjątkiem jest możliwość potraktowania tego kredytu jako kredyt konsolidacyjny, który może być przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek konsumpcyjnych w innych bankach. Klient nie sfinansuje tym kredytem budowy budynku komercyjnego, ani nie przeznaczy części otrzymanych funduszy na dowolny cel.

Ile i na jak długo można pożyczyć w Banku Millennium?

Minimalna kwota kredytu została wyznaczona na 20 000 zł. Kwota maksymalna nie została określona kwotowo. Bank uzależnia wysokość udzielonego kredytu od wyniku badania zdolności kredytowej przy założeniu spełnienia warunków dotyczących wysokości posiadanego wkładu własnego.

Bank Millennium należy do bardziej liberalnych instytucji i wymaga od kredytobiorcy wniesienia co najmniej 10 proc. wartości nieruchomości.

Spłacanie kredytu można rozłożyć na maksymalnie 35 lat. Bank zastrzega, że klient nie może mieć więcej niż 75 lat w dniu spłaty kredytu. Najkrótsze umowy opiewają na 6 lat, jednak możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu (szczegóły w dalszej części artykułu). 

Klient może wybrać wariant spłaty kredytu – dostępne są raty równe oraz malejące.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w Banku Millennium?

Jednym z pierwszych kosztów ponoszonych w momencie uruchomienia kredytu jest prowizja. Obecnie prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0 proc. Klient nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków. 

Oprocentowanie banku składa się ze stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę wyznaczoną podczas ustalania warunków kredytu. 

Marża ustalana jest na podstawie stosunku wysokości zaciąganego kredytu do wartości nieruchomości (wskaźnik LTV).

Kredyt Hipoteczny w Banku Millennium – wysokość marży

Wysokość wskaźnika LTV

Wysokość marży

Do 60,00 proc.

2,50 proc.

Od 60,01 proc. do 80,00 proc.

2,70 proc.

Od 80,01 proc. do 90 proc.

2,80 proc.

Od 90,01 proc.

Kredyt nie jest udzielany

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Karne oprocentowanie za opóźnienie w spłacie kredytu wynosi aktualnie 10,00 proc. 

Aktualnie Bank Millennium daje możliwość obniżenia marży:

  • o 0,3 proc., jeśli klient posiada konto osobiste w banku i dokonuje dołączoną do niego kartą debetową płatności bezgotówkowych na kwotę co najmniej 500 zł miesięcznie,
  • o 0,5 proc., jeśli poza spełnieniem powyższych warunków, na rachunek bankowy wpływa wynagrodzenie kredytobiorcy.

Kredyt hipoteczny w Banku Millennium – najważniejsze dodatkowe koszty

Dodatkowe koszty Kredytu Hipotecznego mogą wystąpić nie tylko podczas uruchomienia kredytu, ale również w trakcie jego trwania.

Kredyt Hipoteczny w Banku Millennium – najważniejsze dodatkowe koszty

Czynność

Opłata

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

3,50 proc*

Ubezpieczenie pomostowe**

1,00 proc. w skali roku

Opinia dotycząca zabezpieczenia kredytu nieruchomością

Działka budowlana, lokal mieszkalny – 480 zł

Budynek mieszkalny, dom – 800 zł

Wcześniejsza spłata kredytu

0 proc.

Podwyższenie kwoty kredytu***

2,00 proc.

Prolongata spłaty kredytu

500 zł

Aneks do umowy kredytowej

200 zł

Wydłużenie karencji

500 zł

Zmiana typu rat

500 zł

Zmiana rachunku bankowego obsługującego kredyt

500 zł

*Opłata pobierana jednorazowo za okres 3 lat, naliczana od tej części kredytu, która przewyższa 80 proc. wartości nieruchomości. 

**Pobierane od kwoty kredytu, 8. dnia każdego miesiąca do momentu uzyskania przez bank prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku. 

***Pobierana od podwyższonej kwoty kredytu.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Kredyt Hipoteczny – promocje poprawiające warunki cenowe

Kredyt będzie niżej oprocentowany, jeśli klient założy konto osobiste i będzie aktywnie korzystał z karty debetowej (szczegóły dostępne we wcześniejszej części artykułu). Flagowym produktem banku z zakresu rachunków bankowych jest Konto 360°.

Ubezpieczenia Kredytu Hipotecznego w Banku Millennium

Klienci nieposiadający oszczędności w wysokości 20 proc. wartości kredytu również mogą skorzystać z oferty banku. W tym wypadku konieczne będzie opłacenie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. 

Ubezpieczenie pomostowe, nazywane przez bank opłatą za podwyższone ryzyko, jest pobierane do momentu, kiedy bank otrzyma od sądu prawomocną decyzję o dokonaniu wpisu hipoteki do księgi wieczystej na jego rzecz. Koszt ubezpieczenia to 1,00 proc. w skali roku, a opłata pobierana jest 8. dnia miesiąca. Ważne jest, aby klient pilnował terminu dostarczenia dokumentów z sądu. W przypadku kiedy bank sam się o to zwróci, pobierze od klienta 300 zł.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych również musi zostać opłacone. Konieczne jest dokonanie cesji praw z jego tytułu na rzecz Banku Millennium.

Bank wymaga od klienta posiadania polisy ubezpieczeniowej na życie i podobnie jak w przypadku ubezpieczenia nieruchomości, dokonania cesji praw, aby w sytuacji wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego spłata kredytu nie była zagrożona. Klient może skorzystać z ubezpieczenia sprzedawanego za pośrednictwem banku, jak i wybrać najlepszą dla siebie ofertę na rynku. Millennium Bank proponuje klientom ubezpieczenie obejmujące śmierć, niezdolność do pracy (trwałą i częściową), a także niezdolność do samodzielnej egzystencji na skutek nie nieszczęśliwego wypadku. Składka jest ustalana indywidualnie i stanowi 0,02 proc. sumy ubezpieczenia za każdego kredytobiorcę. Suma ubezpieczenia nie może być większa niż wartość kredytu, więc nietrudno jest oszacować wysokość składki miesięcznej. Co roku suma ubezpieczenia ulega aktualizacji.

Jak złożyć wniosek o Kredyt Hipoteczny w Banku Millennium?

Dopełnienie wszystkich formalności będzie wymagało od klienta wizyty w oddziale. Aby otrzymać więcej informacji, niż prezentuje strona internetowa, można wypełnić formularz kontaktowy na stronie banku lub Bankier.pl, po którego wysłaniu oddzwoni doradca. Można również samemu skorzystać z kontaktu telefonicznego i zadzwonić na infolinię.

Kredyt hipoteczny – informacje dodatkowe

  • Wakacje kredytowe – Bank Millennium pozwala kredytobiorcy na nieopłacenie jednej raty w roku (skutkuje to zwiększeniem rat kredytu, ponieważ okres do spłaty pozostaje ten sam). Klient ma obowiązek powiadomić bank o takim zamiarze co najmniej 14 dni przed terminem spłaty raty.
  • Odroczenie spłaty – klient ma możliwość skorzystania z karencji i w tym okresie nie płacić rat. Karencja nie może trwać dłużej niż 24 miesiące.
Źródło:
Wnioskuj o ten kredyt

Informacje o ofercieKalkulacja dla: 200 000 zł, 250 000 zł, zakup mieszkania lub domu, 30 lat, 30 lat, równe, skorzystam z innych produktów banku, aby obniżyć marżę

Waluta: PLN
Oprocentowanie rzeczywiste: 4,2987%
Oprocentowanie nominalne: 3,93%
(WIBOR 3M* 1,73% + marża 2,20%)
Prowizja: 0,00 zł
0,00% kwoty kredytu
Ubezpieczenie pomostowe
166,60 zł za pierwszy miesiąc
Do chwili ustanowienia hipoteki bank pobiera ubezpieczenie w wysokości 0, 08% kwoty zadłużenia miesięcznie

Obowiązuje prowizja za podwyższone ryzyko – opłata za okres jednego roku wynosi 1% przyznanej kwoty kredytu i jest pobierana w miesięcznych ratach w 8. dniu każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uruchomiony kredyt lub jego pierwsza transza.

Wycena nieruchomości
min. 480 zł, max. 800 zł
Ubezpieczenie inne
0,02% od zadłużenia za pierwszy miesiąc Ubezpieczenie od 1 miesiąca na cały okres kredytu
Spłata kredytu musi nastąpić przed ukończeniem przez najstarszego kredytobiorcę: *75. roku życia (jeżeli na dzień złożenia wniosku co najmniej jeden spośród współwnioskodawców, których dochody uwzględniane są w analizie kredytowej nie ukończył 50 lat); *70. roku życia (jeżeli na dzień złożenia wniosku wszyscy współwnioskodawcy, których dochody uwzględniane są w analizie kredytowej ukończyli 50 lat).
Uwagi

Warunki promocyjne dla kredytobiorców spełniających w okresie kredytowania następujące warunki: – są posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium, na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto – są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium (wykonają za pomocą karty transakcje na kwotę 500 PLN miesięcznie)

Sprawdź inne oferty kredytów

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl